PL EN


2015 | 36 | 36-51
Article title

W KIERUNKU MIĘDZYGENERACYJNEGO RYNKU PRACY

Content
Title variants
EN
TOWARDS INTERGENERATIONAL LABOR MARKET
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Projektowanie gospodarki przyszłości jest tożsame z planowaniem architektury rynku pracy i konstytuujących go relacji pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. To, na czym wcześniej była oparta gospodarka, straciło swoje kluczowe znaczenie, a nową wartością i źródłem bogactwa staje się tworzenie, przekazywanie i wdrażanie wiedzy zarówno przez społeczności, organizacje jak i indywidualnie przez jednostki. Współczesny rynek pracy, jest odwzorowaniem megatrendów, globalizacji, przedsiębiorczości innowacyjności, ale także zmian demograficznego starzenia się społeczeństw. Zderzenie się z tymi zjawiskami aktorów rynku pracy jest swoistą konfrontacją, wymagającą akceptacji międzygeneracyjnego funkcjonowania i nabycia sprawności w zarządzaniu bardzo zróżnicowanym wiekowo i kompetencyjnie zasobem pracowników. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na cechy poszczególnych współistniejących na rynku pracy pokoleń pracowników w kontekście funkcjonalnym a nie dysfunkcjonalnym. W konsekwencji próba wskazania katalogu działań ze strony pracodawców i pracobiorców, konieczności mariażu pomiędzy decydentami biznesu, uczelniami wyższymi oraz beneficjentami działań obu grup – pracobiorcami ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów. Dla egzemplifikacji rozważań o wzajemnym porozumieniu głównych aktorów rynku pracy zamieszczono studium przypadku Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji EPAK.
EN
Designing the economy of the future means planning the architecture of labor market and the employer – employee relationships that constitute that market. The previous pillars of economy lost their significance and the creation, transfer and implementation of knowledge by societies, organizations and individuals have become a new value and source of wealth. The contemporary labor market reflects the megatrends, the globalization, entrepreneurship, innovativeness and the demographic ageing of societies. The encounter of the actors on the labor market with the above mentioned phenomena is a unique challenge that requires the acceptance of intergenerational functioning and the acquisition of the abilities to manage human resources that are diversified as regards the age and competencies. The aim of the article is to point at the attributes of particular generation groups that co-exist on the labor market in the functional and not dysfunctional aspect. Consequently, it is an attempt to present a set of operations on the part of employers and employees and the necessity of co-operation between business decision makers, universities and the beneficiaries of the operations of these two groups i.e. – the employees, with a particular consideration of graduates. In order to exemplify the considerations on the mutual agreement of the main actors on the labor market, a case study of EPAK (Electronic Platform of Competence Analysis) was presented.
Year
Issue
36
Pages
36-51
Physical description
Dates
published
2015-06-30
References
 • Broszura dla studentów: EPAK w pytaniach i praktyce. Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji w 23 pytaniach. Jak pomóc poprawić jakość kształcenia w szkołach wyższych w Polsce oraz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy przy pomocy systemu EPAK, Kraków 2015.
 • Broszura dla uczelni: Zapytaj mnie o EPAK. Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji w 23 pytaniach. Jak skutecznie monitorować jakość kształcenia w szkole wyższej oraz poznawać edukacyjne potrzeby rynku pracy przy pomocy systemu EPAK Kraków 2015.
 • Broszura dla pracodawców: EPAK w 29 pytaniach. Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji – powiedz nam czego oczekujesz od absolwentów. Jak zmienić polski system kształcenia, aby na rynek pracy trafiali ludzie posiadający przydatne dla przedsiębiorców umiejętności. Powiedz nam czego potrzebujesz i miej wpływ na programy kształcenia studentów Kraków 2015.
 • Cieślik J., Przedsiębiorczość polityka rozwój, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014.
 • Dobrowolski Z., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella http://www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/08.pdf (na dzień 20 listopada 2014).
 • Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego testującego „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku”, EPAK, Kraków 2014.
 • Górniak J. (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby gospodarki polskiej. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014 http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454 (na dzień 10 stycznia 2015).
 • Kołakowski L. Moje słuszne poglądy na wszystko, Znak, Kraków 1999.
 • Kurkiewicz J. (red.) Procesy demograficzne i metody ich analizy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Maksymowicz A.; Mamak-Zdanecka M., Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy kontekście monitoringu losów absolwentów [w:] S. Shchudlo, P. Długosz (red.) Polityka młodzieżowa: problemy i perspektywy. Numer 5 (Youth Policy: problems and procpects. Number 5), Shvydkodruk , Drohobycz – Przemyśl, 2014.
 • Mamak-Zdanecka M.,Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany [w:] B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red. nauk.) Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011.
 • Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L. 2014. Prognoza ludności na lata 2014-2050. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych: Warszawa. pdf.
 • Zakrzewska M., Okiem pracodawcy [w:] M. Kiełkowska (red.) Zeszyty demograficzne. Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 • www. epak.edu.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-267045c2-c9b5-445b-858c-1e0930616343
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.