PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

IMPACT OF THE EU FUNDS SUPPORTING FARM MODERNISATION ON THE CHANGES OF THE ASSETS IN POLISH FARMS

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper focuses on the analysis of the changes in the production potential of Polish farms after implementing CAP mechanisms (2004-2011). Two criteria were used to share the farms: investment activity and economic size. Only those farms were selected, which continuously conducted the agricultural accounting FADN system in 2004--2011. Based on the analysis it was found that in the base period, farms making the most complex investments (supported by EU funds or financed on the basin of own financial resources), had greater production potential – in the matter of area and volume of assets. The investment activities contributed to the increase in disparities between groups of farms. Especially the non-investment farms were able to preserve the area of agricultural land, but the value of their assets was significantly reduced.
PL
W artykule przedstawiono zmiany potencjału produkcyjnego polskich gospodarstw rolnych w okresie poakcesyjnym (lata 2004-2011), wydzielonych na podstawie dwóch kryteriów: aktywności inwestycyjnej oraz klasy wielkości ekonomicznej. Dane do analiz pochodziły z podmiotów, które nieprzerwanie w latach 2004-2011 prowadziły rachunkowość rolniczą w systemie FADN. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że już w okresie bazowym gospodarstwa dokonujące najbardziej kompleksowych inwestycji (kompleksowość określono na podstawie relacji sumy wydatków inwestycyjnych do średniorocznej wielkości aktywów), zarówno wspieranych funduszami UE, jak i wykonywanych w oparciu o inne środki finansowe, charakteryzowały się większym potencjałem produkcyjnym, zarówno w rozumieniu areału, jak i wielkości aktywów. Wykonane w badanym okresie działania inwestycyjne przyczyniły się do wzrostu dysproporcji w stosunku do innych podmiotów, w tym szczególnie do gospodarstw nieinwestujących, które były w stanie utrzymać swoją bazową powierzchnię, lecz wartość ich majątku na skutek amortyzacji uległa znacznemu zmniejszeniu.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
  • Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2012. Unowocześnianie gospodarstw rolnych z wojewódz-twa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zesz. Nauk. SGGW. Polit. Eur. Finans. Mark.8/57, 36-46.
  • Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2011. Realizacja działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 11 (26), 14, 7-16.
  • Czubak W., Sadowski A., 2010. Czynniki determinujące wykorzystanie środków UE w ramach działania PROW „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej”. Pr. Nauk. UE Wroc. Ekon. 113, 151-161.
  • Goraj L., Mańko S. Sass R., Wyszkowska Z., 2004. Rachunkowośćrolnicza. Wyd. Difin, War-szawa.
  • Kisiel R., Dołęgowska D., Marozas J., 2012. Kierunki wykorzystania płatności bezpośrednich w woj. podkarpackim. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unij-nych na działalność gospodarczą. Red. M.G. Woźniak, R. Fedan. Uniwersytet Rzeszowski 27, 252-267.
  • Różański J., 1998. Inwestycje rzeczowew procesach rozwojowych przedsiębiorstw. Wyd. Uni-wersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Sadowski A., Girzycka W., 2011. Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do stan-dardów UE, finansowane ze środków unijnych. Zesz. Nauk. SGGW. Polit. Eur. Finans. Mark. 6 (55), 122-128.
  • Sadowski A., Girzycka W., 2012. Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europej-skiej. J. Agribus. Rural Dev. 1 (23), 123-133.
  • www.fadn.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2677196a-4b4a-4846-98eb-aa370f283b5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.