PL EN


2017 | 54(3) Turystyka III | 5-16
Article title

Żywność tradycyjna w kulturze i turystyce

Content
Title variants
EN
Place traditional food in the culture and tourism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza roli żywności tradycyjnej w kulturze i turystyce. Badania potwierdzają, że pojęcie „żywność tradycyjna” jest powszechnie znane konsumentom. Informacje na temat żywności tradycyjnej respondenci uzyskują z programów telewizyjnych, prasy, kiermaszy i targów żywności. Żywność tradycyjna określana jest jako żywność lepszej jakości, bazująca na oryginalnych recepturach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest to żywność, która często związana jest z obyczajami, świętami, określoną symboliką. Jak dowiodła analiza literatury przedmiotu oraz badanie ankietowe, żywność tradycyjna odgrywa istotną rolę w kulturze jako element dziedzictwa kulturowego, oraz w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem intensywnie rozwijającego się sektora turystyki kulinarnej. Tego typu żywność pełni rolę produktu markowego, którego cechy i pochodzenie ściśle związane są z określonym regionem czy miejscem.
EN
There is analysis of the role the traditional food is playing which in the culture and the tourism in order to draw up. Examinations confirmed that notion the “traditional food” is universally well-known to consumers. About the traditional food respondents obtained information from TV programmes, presses and of bargaining of the food. The traditional food is determined as the food of the better quality, being based on authentic prescriptions passed on from the generation to the generation. It is food which is often connected with customs, holidays, definite symbolism. If analysis established literatures on the subject and the questionnaire survey, the traditional food is playing a role in the culture, as the element of the cultural legacy and a role in the tourism, with particular reference to of culinary tourism. The food of this type is performing the role of a brand product, of which features and coming closely are connected with the determined region or also a place.
Keywords
Contributors
author
References
 • Agri-Tourism Workbook (2003), Guide to discovering new ways to build a successful agriculture business through direct farm marketing, January, Brittany Russell Agri-Business Council of Oregon.
 • Ashworth G. (2008) Interview with Gregory Ashworth, http://www.youtube.com/watch?v=HA3CuY1Wx2U [dostęp: 11.01.2012].
 • Benelam B., Costa H.,S., Weichselbaum E. (2005), Synthesis Raport No 6: Traditional Food in Europe, Euro FIR.
 • Berendt E. (2012), Mom jo skarb. Smaki tradycji dolnośląskich, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.
 • CREST (2013), The Case for Responsible Travel: Trends and Statistics, Center for Responsible Travel, Washington.
 • Dolatowski Z.J. (2008), Produkty regionalne i tradycyjne w Polsce oraz UE, (w:) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Tradycyjne i regionalne technologie, oraz produkty w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Gąsiorowski M. (2006), Produkty z duszą, „Agro-Smak”, nr 01.
 • Gawęcki J., Swulińska-Katulska A. (2008), Żywność tradycyjna na tle kulturowych uwarunkowań żywienia. Tradycyjne i regionalne technologie w żywieniu człowieka, Oddz. Lubelski PTTŻ, Lublin
 • Graham B., Ashworth G.J., Tunbridge J.E. (2000), A Geography of Heritage, Arnold, London.
 • Grębowiec M. (2012), Produkty regionalne, oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „ZN WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja”, nr 9(1).
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Socjo-psychologiczne aspekty żywności tradycyjnej i jej spożywania, (w:) Dolatowski Z.J., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 1.
 • Kapferer J-N. (2008), The New strategic Brand Managment: Advenced Insights and Strategie Thinking. Creating Sustaining Brand Equity, Kogan Page, London and Philadelphie.
 • Kostarczyk A. (2001), Dziedzictwo kultury gospodarowania przestrzenią na obszarze Zielonych Płuc Polski, (w:) Tereny, ludzie, produkty. Kultura i rozwój. Produkt i usługa wysokiej jakości czynnik rozwoju lokalnego, Białystok – Paryż.
 • Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Narojek L. (1993), Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych, Prace IŻŻ, Warszawa.
 • Russak G. (2005), Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej, (w:) Gąsiorowski M. (red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, FFW, Warszawa.
 • Russak G., Hutnikiewicz M. (2010), Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej, (w:) Jastrzębowski C. (red.), Perspektywy rozwoju, oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiki i Prawa im. prof. Edwarda
 • Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 • Sander T., Lowney K. (2006), Social Capital Building Toolkit Version 1.2, Civic Engagement in America, Saguaro Seminar, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge.
 • Swulińska-Katulska A. (2006), Wartość tradycyjnej żywności, „Agro-Smak”, nr 02.
 • Sztompka P. (2007), Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tasting Europe (2016), The food travel portal of Europe, http://www.tastingeurope.com/ [dostęp: 20.11.2016].
 • UNESCO (2016) Creative Cities Network, http://en.unesco.org/creative-cities/home [dostęp: 20.11.2016].
 • UNWTO (2001), Global Forecasts and Profiles of Market Segments, “Tourism 2020 Vision”, No. 7, UNWTO, Madryt
 • Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68).
 • Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(82).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26780ce7-16be-44c2-946a-f1baa9d93e66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.