PL EN


2015 | 3 (356) | 152-163
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial Differentiation of Consumers’ Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment
RU
Пространственная дифференциация поведения потребителей на рынке услуг здравоохранения на примере курортной медицины
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja różnic w zachowaniach konsumentów na rynku usług zdrowotnych w ujęciu przestrzennym na przykładzie usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Artykuł ma charakter badawczy i opiera się na analizie danych zastanych. Na ich podstawie przedstawiono rozkład zmiennych powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z zachowaniami w przekroju województw, na obszarze których zlokalizowane są uzdrowiska statutowe. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że w Polsce istnieje zróżnicowana struktura zachowań w odniesieniu do wyboru uzdrowisk.
EN
An aim of this study is to identify the differences in consumers’ behaviours in the market for health services in spatial terms on the example of health resort treatment. The article is of the research nature and is based on an analysis of the existing data. Based on them, the author presented the distribution of variable connected directly or indirectly with behaviours by provinces where the statutory health resorts are located. The carried out analysis allowed statement that there is in Poland a diversified pattern of behaviours towards the choice of health resorts.
RU
Цель настоящей разработки – выявить отличия в поведении потребите лей на рынке услуг здравоохранения в пространственном разрезе на примере услуг в области курортной медицины. Статья имеет исследовательский харак- тер и основывается на анализе более ранних данных. На их основе представили распределение переменных, прямо или косвенно связанных с поведением, по воеводствам, на территории которых расположены уставные курорты. Про- веденный анализ позволил констатировать, что в Польше существует дифференцированная структура поведения по отношению к выбору курортов.
Year
Issue
Pages
152-163
Physical description
Contributors
author
References
 • Jakóbik K. (red.) (2011), Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce latach 2000-2010, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
 • Krajewski-Siuda K., Romaniuk P. (2011), Zdrowie Publiczne. Stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 • Mirek J. (2012), Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej, Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec.
 • Mirek J. (2013a), Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 3(23).
 • Mirek J. (2013b), Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego, opracowanie cząstkowe Badań Statutowych Katedry Analizy Rynku i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego nt. Pomiar i analiza zachowania konsumenta w ujęciu przestrzennym, 074/WZ-KAR/02/2013/S/3074, Kierownik Programu: dr hab. J. Stobiecka (materiały niepublikowane).
 • Mirek J. (2013c), Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce, (w:) Szymborski J., Zatoński W. (red.) Zdrowie publiczne wobec problemów dzieci i młodzieży, „Zdrowie Publiczne. Monografie” (2)
 • Mirek J. (2013d), Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik (A).
 • Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 651).
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1136).
 • Sygit M., Sygit B. (2003), Problemy zdrowia publicznego w polityce zdrowotnej Państwa Polskiego, „Zdrowie Publiczne”, nr 113(3/4).
 • Sygit M. (2010), Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej (Dz.U.2005.167.1399).
 • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011.73.390).
 • Wiercińska A. (2012), Specyfika rynku usług zdrowotnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 287/63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-267bbe9b-0aca-4751-a13d-61f85ef993c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.