PL EN


2016 | LXII | 39-48
Article title

Wpływy obcojęzyczne na współczesny język słoweński

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign languages’ influences on Slovene
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zmiany w języku słoweńskim w okresie ostatniego ćwierćwiecza, które były spowodowane wpływami obcojęzycznymi. Rozpatrzono je w kontekście zmian leksykalnych z uwzględnieniem potencjału słowotwórczego nowego słownictwa. W sposób szczególny zwrócono uwagę na przedstawienie tych zmian z perspektywy leksykograficznej (na podstawie opisu w Słowniku nowszego słownictwa języka słoweńskiego oraz w nowym wydaniu Słownika słoweńskiego języka literackiego). Jak się spodziewano, najwięcej zapożyczeń w języku słoweńskich pochodzi z języka angielskiego oraz w mniejszym stopniu z włoskiego, niemieckiego francuskiego, chorwackiego, serbskiego, a także japońskiego i arabskiego za pośrednictwem języka angielskiego.
EN
The article presents changes in the Slovene language in the period of last 25 years, influenced by foreign languages. Foreign languages’ influences are analized in the context of lexical changes (emphasis is put on the word-formational productivity of new vocabulary) and special attention is given to lexicographical pesentation of new vocbulary in Dictionary of Recent Vocabulary of Slovene Language and Slovene Literary Language Dictionary, new, 2nd edition. As expected the biggest influence on Slovene has English Language, at a lower rate also Italian, German, French, Croatian/Serbian and also Japanese and Arabic (last two through English).
Year
Volume
Pages
39-48
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Oddelek za slovenistiko, Słowenia, boris.kern@gmail.com
References
 • Bizjak Končar, Dobrovoljc Helena, 2010, Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed, „Jezikovni zapiski”, 16/2, s. 91–110.
 • Dobrovoljc Helena, Jakop Nataša, 2011, Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom, Založba ZRC, Lublana.
 • Filipović Rudolf, 1990, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku: porijeklo – razvoj – značenje, Školska knjiga, Zagrzeb.
 • Gložančev Alenka, 2012, Novejša slovenska leksika v luči obravnave samostalniških zloženk v Slovenskem pravopisu 2001, w: H. Dobrovoljc, N. Jakop, red., Pravopisna stikanja, Založba ZRC SAZU, Lublana, s. 125–139.
 • Gložančev Alenka i in., 2009, Novejša slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri), Založba ZRC, Lublana.
 • Kalin Golob Monika, 1996, Jezikovnokulturne smeri na Slovenskem: Romantiki in realisti oz. puristi in propuristi, „Jezik in čas”, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Lublana, s. 77–91.
 • Kern Boris, 2012, Pisanje skupaj in narazen v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika, „Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih”, Založba ZRC SAZU, Lublana, s. 141–149.
 • Logar Nataša, 2005, Filter vrečka ali filtervrečka, foto posnetek ali fotoposnetek, ISDN paket ali ISDN-paket?, w: M. Jesenšek, red., Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika, Slavistično društvo Slovenije, Maribor, s. 222–249.
 • Mazurkiewicz-Sułkowska Julia, 2014, Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, bułgarskim i rosyjskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pogorelec Breda, 1964, Ob poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika, „Jezik in slovstvo”, 9/7–8, s. 232–242.
 • Vidovič Muha Ada, 1988, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Partizanska knjiga, Lublana.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-267fe74c-f265-455b-b97c-ab7f53da1803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.