PL EN


2011 | 85 :Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń | 273-295
Article title

Kształtowanie działań proinnowacyjnych w polskiej gospodarce

Authors
Title variants
EN
Developing Pro-Innovation Policy in Polish Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współcześnie wśród czynników rozwoju istotne miejsce przypisuje się innowacjom. Nowe rozwiązania dotyczą wiedzy, technologii oraz systemów organizacyjnych. Rozwój technologiczny jest związany z wydatkami na badania i rozwój oraz podniesieniem jakości siły roboczej. Innowacja jest rozumiana szeroko jako proces informacyjny wykorzystujący współczesną wiedzę. Z biegiem lat definicja innowacji uległa rozbudowie łącząc w sobie proces powstawania idei produktu lub procesu aż po jego wdrożenie. Innowacje mogą powstawać w drodze ewolucyjnej jako skutek stopniowych zmian. Mogą też wynikać z podjętej działalności naukowo-badawczej lub być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Innowacje wspierane są przez państwo, działania te podporządkowane są strategii rozwoju gospodarczego oraz poprawie konkurencyjności. Polityka proinnowacyjna dąży do budowania infrastruktury pobudzającej rozwój myśli technologicznej oraz praktycznego wykorzystania nowych rozwiązań. Polityka ta prowadzona jest zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym. Innowacje są również przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Polityka proinnowacyjna jest zgodna z założeniami gospodarki opartej na wiedzy.
EN
Nowadays innovations are one of the most significant development factors. New solutions concern knowledge, technology and organisational systems. Technological advancement is linked to spending on research and development as well as enhancing the quality of workforce. Innovation is widely understood as an information process based on and using contemporary knowledge. With the time passing the definition of innovation has been extended comprising a process of developing a product concept until the product launch. Innovations may emerge in an evolutionary way as a result of gradual changes. They might also result from the conducted scientific and research activity, or might be a reaction to market demand. Innovations are state-supported and comply with the strategy of economic development and enhancement in competitiveness. Pro-innovation policy is aimed at developing infrastructure triggering technological progress and making practical use of new solutions. Such a policy is conducted both on central and regional level. Innovations are also a focal point of the European Union’s consideration. Pro-innovation policy conforms to the guidelines of knowledge-based economy.
References
 • Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Gaczek W., Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. M. Gaczek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005.
 • Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999.
 • Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Rozprawy i Studia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • MacKinnon D., Cumbers A., Chapman K., Learning innovation and regional development: a critical appraisal of recent debates, Progress in Human Geography 2002, Vol. 3, No. 26.
 • Maślanka B., System innowacyjności Polski w kontekście Strategii Lizbońskiej, w: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacyjności, Warszawa 2007.
 • Nowak-Far A., Globalna konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 • Nowakowska A., Regionalny kontekst procesu innowacji, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Piątkowski Z., Sankowski M., Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Program wsparcia rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1997.
 • Pysiak B., Innowacje w regionie, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Słupińska M., Ewolucja polityki innowacyjnej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Słupińska M., Ewolucja polityki innowacyjnej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stawasz E., Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego), w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Swałdek K., Sadowski A., Szmeling, Rola Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Twardowska J., Instytucje wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, w: Innowacje w rozwoju regionu, red. Gaczek M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Wysokińska Z., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej firm na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji gospodarki, w: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, red. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-269e8754-6188-4b46-8f90-56e9b08c4840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.