PL EN


2016 | 37 | 3 | 73-84
Article title

L’insegnamento della religione cattolica nel contesto europeo: profili e competenze

Content
Title variants
EN
Teaching Catholic Religion in the European Context: Profiles and Competencies
PL
Nauczanie religii katolickiej w kontekście europejskim: profile i kompetencje
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Współczesna szkoła w Europie proponuje cele edukacyjne zmierzające do integralnego rozwoju osoby. Instytucja ta realizuje proces edukacji dzięki rozwijaniu kompetencji, zdolności i wiedzy w różnych dziedzinach życia, również tych religijnych. Aby wzniecić w nowych pokoleniach poczucie „religijności” konieczne jest nie tylko, aby każdy nauczyciel religii posiadał wiedzę o różnych nurtach pedagogicznych i teoriach naukowych, ale przede wszystkim wiedział, jak odpowiedzieć na konkretne wyzwania współczesnego społeczeństwa. Kompetencje nauczyciela religii w Europie muszą więc wykraczać poza granice państw, kultur, religii, aby w procesie wychowawczym kształtować młodzież umiejącą odpowiedzieć na nowe wyzwania przemian społeczno-politycznych, geograficznych i religijnych. Wyzwania te wprowadzają do nauczania religii potrzebę pogłębiania kompetencji pedagogicznych, psychologicznych, teologicznych i dydaktycznych. Nauczanie religii powinno być pomocne w integrowaniu Wspólnoty Europejskiej.
EN
Modern schools in Europe propose educational goals that aim at an integral development of an individual. School as an institution carries out educational processes by developing competence, skills and knowledge in various areas of life, including religion. To incite a sense of “religion” in new generations, it is expedient that every teacher of religion should not only have knowledge of various pedagogical currents and scientific theories but, above all, s/he should know how to respond to the specific challenges of the modern society. The competence of religion teachers in Europe must, therefore, go beyond the borders of countries, cultures and religions, so that, the educational process could enable young people to respond to the new socio-political, geographic and religious challenges. Those challenges imply the necessity of deepening pedagogical, psychological, theological and educational skills of religion teachers. Teaching of religion can help in the integration of the European Community.
Year
Volume
37
Issue
3
Pages
73-84
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
 • Università Pontificia Salesiana, Roma
References
 • Baldacci Massimo. 2010. Curricolo e competenze. Milano: Mondadori Università.
 • Banach Czesław. 1996. Problemy rozwoju edukacji w Polsce w raportach Komitetu Prognoz “Polska XXI wieku przy prezydium PAN”. “Kultura i Edukacja” 4: 23-24.
 • Bordignon Bruno. 2006. Certificazione delle competenze, Soveria Mannelli: Rubbettino.
 • Catterin Massimo. 2013. L’insegnamento della religione nella scuola pubblica in Europa. Analisi e contributi di istituzioni europee. Venezia: Marcianum Press.
 • Chałupniak Radosław. 2005. Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Cicatelli Sergio. 2008. Il contributo dell’Irc alla formazione dell’identità personale delle competenze. W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, 320-333. Leumann (TO): Elledici.
 • Cicatelli Sergio. 2011. La scuola delle competenze. Leumann (TO): Elledici – Capitello.
 • Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del Consiglio europeo su occupazione, riforme economiche e coesione sociale, Lisbona, 23-24 marzo 2000. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_it.htm (data dostępu: 9.10.2015).
 • Council of Europe – Commitee of Ministers, Appendix to Recommendation 7 of 11 May 2010 on the Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1621697 (data dostępu: 5.10.2015).
 • Delors Jean Jaques. 20004. Nell’educazione un tesoro (orig. 1996). Roma: Armando.
 • Di Francesco Gabriele. 1993. Competenze trasversali e comportamento organizzativo. Le abilità di base per il lavoro che cambia. Milano: F. Angeli.
 • Di Francesco Gabriele. 2004. Le competenze per l'occupabilità. Concetti chiave e approcci di analisi, Milano: F. Angeli.
 • Di Francesco Gabriella. Perulli Elisabetta. 2008. Verso l'European Qualification Framework. Il sistema europeo dell'apprendimento: trasparenza, mobilità, riconoscimento delle qualifiche. Roma: Isfol.
 • Di Francesco Gabriella.1998. Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro. Milano: F. Angeli.
 • Di Francesco Gabriella. 1998. Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro. Milano: F. Angeli.
 • Duka Dominik, 2003. Katecheza w Republice Czeskiej – odmiany, trudności, perspektywy (na przykładzie diecezji hradeckiej). W Kościół katechizujący i katechizowany, Ignacy Dec, 139-141.Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny.
 • Faure Elie. et al, 1973. Rapporto sulle strategie dell’educazione, Roma: Armando-Unesco.
 • Feliciani Giorgio. 1991. L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica: fondamenti giuridici e aspetti costituzionali. W. Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee – Ufficio Catechistico Nazionale Italiano, Insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica dei paesi europei. Atti del Simposio Europeo, Roma 13-15 aprile 1991, 63-68. Torino: Elledici.
 • Fenstermacher Gary D. 1990. Some moral considerations on teaching as a profession. W Goodlad John I., Soder Roger, Sirotnik Kenneth. A., The Moral Dimensions of Teaching, 130-151. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Fiorin Italo. 2008. La buona scuola. Processi di riforma e nuovi orientamenti didattici. Brescia: La Scuola.
 • Ilgner Reiner. 1991. Rapporto sulla situazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di Europa. W Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee – Ufficio Catechistico Nazionale Italiano, Insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica dei paesi europei. Atti del Simposio Europeo, Roma 13-15 aprile 1991, 32-38. Torino: Elledici.
 • Korherr Edgar Josef. 1991. Austria, W L’insegnamento scolastico della religione nella nuova Europa, F. Pajer, 97-112. Torino: Elledici.
 • Marmocchi Paola, Dall’Aglio Claudia, Tannini Michela, 2004. Educare le life skills. Le abilità psico-sociali e affettive secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Trento: Erickson.
 • Marson Orioldo. 2008. Religione e scuola in Europa. Temi e orientamenti, W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, 407-431. Leumann (TO): Elledici.
 • Hull John M. Scozia. 1991.W L’insegnamento scolastico della religione nella nuova Europa. F. Pajer, 310-311. Leumann (TO): Elledici.
 • Męczkowska Astird. 2003. Kompetencje, W T. Pilch, Encyklopedia XXI wieku, 693. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Misiaszek Kazimierz. 2010. Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Pajer Flavio. 2007. L’istruzione religiosa scolastica nella costruzione dell’Europa, “Pedagogia e vita”, 65(3-4): 44-61.
 • Pajer Flavio. 2010. Tendenze attuali e prospettive dell’istruzione religiosa nell’Unione europea. “Orientamenti Pedagogici”, 57(1): 27-50.
 • Pellerey Michele. 2010. Competenze. Conoscenze. Abilità. Atteggiamenti. Il ruolo delle competenze nei processi educativi scolastici e formativi. Napoli: Tecnodid.
 • Pellerey Michele. 2001. Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica. Milano: F. Angeli.
 • Raccomandazione sulla Costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente, 29 gennaio 2008. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&t=PDF&f=ST+3662+2007+INIT. (data dostępu: 10.10.2015)
 • Sintesi e prospettive. L’insegnamento della religione una risorsa per l’Europa. 2008. W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, 431-437. Leumann (TO): Elledici.
 • Un’educazione per tutti. Per acquisire gli obiettivi prefissati occorre un maggior impegno politico, Roma, 18 marzo 2008, in http://www.flcgil.it/attualita/estero/rapporto-2008-un-educazione-per-tutti-per-acquisire-gli-obiettivi-prefissati-occorre-un-maggior-impegno-politico.flc (data dostępu: 9.10.2015).
 • UNESCO. 2006. Guidelines on Intercultural Education. Paris: UNESCO Publishing.
 • UNICEF, Rapporto “Progressi per l’infanzia 2010: Obiettivi del Millennio con equità, in http://www.unicef.it/doc/1728/rapporto-progressi-per-infanzia-2010-obiettivi-del-millennio-e-equita.htm (data dostępu: 10.10.2015).
 • Wiggins Grant. 1993. Assessing Student Performance. Exploring the Purpose and Limits of Testing. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Zanni Vincenzo. 2008. Formare l’uomo europeo. Le sfide per la scuola, W Conferenza Episcopale Italiana. Servizio Nazionale per L’IRC, L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. Leumann (TO): Elledici.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-269f0d75-47c0-4f1c-a69b-a64e4592264b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.