PL EN


2016 | 1(18) |
Article title

Białoruskie doświadczenia w zakresie zarządzania kryzysowego

Content
Title variants
EN
Crisis management in the Republic of Belarus
Languages of publication
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo Republiki Białorusi chronione jest przez organy państwowe przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Białoruś jest państwem położonym w Europie Wschodniej, przynależącym do organizacji międzynarodowych i regionalnych. W związku ze swoim położeniem geograficznym oraz przebytymi transformacjami jest szczególnie narażone na szereg zagrożeń, zwłaszcza tych związanych ze zorganizowaną przestępczością, handlem ludźmi, narkotykami, bronią itp. Ponadto w dalszym ciągu zmaga się ze skutkami jednej z największych katastrof, jaką był wybuch reaktora jądrowego w elektrowni w ukraińskim Czarnobylu (1986), który spowodował skażenie dużej części Białorusi. Zarządzanie kryzysowe na obszarze Republiki Białorusi sprawuje Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi (MES), które jest właściwym organem rządowym do spraw regulacji i kontroli w zakresie zapobiegania i likwidacji sytuacji nadzwyczajnych katastrof naturalnych i antropogenicznych oraz obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, przemysłowej, bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu, tworzenia i utrzymywanie rezerw państwowych i mobilizacji materiału. Organizację działań organów państwowych i obywateli reguluje ustawa z dnia 5 maja 1998 N-141-W o ochronie ludności i terytorium w sytuacji kryzysowej, regularnie zmieniana i dostosowywana do obecnych realiów. Białoruski system zarządzania kryzysowego funkcjonuje na wszystkich szczeblach administracyjnych państwa, zwracając uwagę na monitorowanie zagrożeń, edukację społeczeństwa oraz rzetelną politykę informacyjną. O pojawieniu się sytuacji kryzysowej informowany jest organ państwowy, który decyduje o uruchomieniu konkretnych procedur, a co za tym idzie – właściwych sił i środków potrzebnych do opanowania zaistniałego zdarzenia oraz późniejszej odbudowy.
EN
The State organs of the Republic of Belarus protect security of the Republic against internal and external threats. Belarus is a country in Eastern Europe and belongs to international and regional organizations. Due to its geographical location and past transformations, Belarus is particularly exposed to risks, especially those associated with organized crime, human trafficking, drugs, weapons, etc. Furthermore, it is still struggling with the effects of one of the biggest disasters, which was the nuclear reactor explosion at a power plant at the Ukrainian Chernobyl (1986), causing contamination of a large part of Belarus. Crisis management in the Republic of Belarus is in charge of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus (MES). It is the appropriate governmental body responsible for: regulating and monitoring in the field of prevention and elimination of emergency situations of natural and man-made disasters and civil defense, fire protection, industrial, nuclear safety and radiation, liquidation of consequences of the Chernobyl disaster, the creation and maintenance of state reserves and mobilization of the material. Organizing activities of state bodies and citizens is regulated by the Act of May 5, 1998 N 141-W on the protection of the population and territory in a crisis situation, regularly changed and adapted to current situation. Belarusian crisis management system operates at all levels of the state administration, paying attention to the monitoring of risks, public education and reliable information policy. The state organ is being informed on appearing crisis situation. Then it decides to launch specific procedures and thus the appropriate forces and resources needed to manage an event occurring and the subsequent reconstruction.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26a261f6-7741-4dbe-85e4-00c12047127e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.