PL EN


2015 | 6 | 4 | 107-121
Article title

„Nieme opowieści, mówiące obrazy” – aspekt wizualny współczesnych form narracji historycznej (bezpośredniej i medialnie zapośredniczonej)

Title variants
EN
“Silent Stories, Talking Pictures”: The Visual Aspect of Contemporary Forms of Historical Narrative (Direct and Media-Mediated)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest interdyscyplinarna metarefleksja nad pojęciami powszechnymi niemalże w każdym społeczeństwie. Są to kategorie niezbędne dla podtrzymania więzi społecznych oraz zrównoważonego rozwoju kultury. Rozważania te pomimo swej oczywistości wydają się warte wyeksponowania, wobec towarzyszącej nam ewolucji cywilizacyjnej. W dobie niepohamowanego rozwoju kultury popularnej, przy narastającym tempie przemian wywołanych procesami migracyjnymi, zjawiska te nabierają szczególnego znaczenia i domagają się zrewidowania form wyrazu i redefinicji wyrażanych przez siebie sensów. Sedno problematyki badawczej stanowi wyznaczenie uniwersalnego i ponadczasowego systemu wzorców kulturowych, możliwych do zwizualizowania i przedstawienia za pomocą mediów cyfrowych, a także świadome kształtowanie treści owych komunikatów obowiązujących normatywnie i kanonicznie w obrębie kultury. Cywilizacja nieustannie wzbogaca się o nowe walory, lecz zarazem niezaprzeczalnie pozostaje w myślowym związku z tradycją. Całościowa ocena następstw procesu, w którym uczestniczy współczesna rzeczywistość społeczna wykracza poza ramy krótkiego opracowania. Artykuł stanowi zatem propozycję systemu archetypowego wartościowania na potrzeby nowych form dydaktyki i popularyzacji nauk humanistycznych.
EN
The purpose of this article is an interdisciplinary metareflection on the concepts common in almost every society. The aforementioned are necessary to sustain social relationships and sustainable development of culture. These considerations, despite being quite apparent, still seem worth highlighting in view of the naturally occurring evolution of civilization. In the era of unbridled development of popular culture, with the increasing pace of change induced by migration processes, these phenomena gain particular significance and require the revision of forms of their expression and redefinition of the meaning their try to conveys. Answering the research questions involves, firstly identifying a universal and timeless system of cultural patterns, possible to be visualized and presented using digital media, secondly deliberate shaping of the content of those patterns that prevail normatively and canonically in a culture. Civilization is constantly being enriched with new values, nevertheless undeniably amaintaining a mental connection with the traditional ones. A more comprehensive assessment of the consequences of this process, in which the contemporary society participates, falls beyond the coverage of this brief. Thise article thus aims to present a proposal of a system of archetypal evaluation encourage new ways of teaching and with the goal to popularize the humanities.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
107-121
Physical description
Contributors
 • doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, m.smolen-sidyk@o2.pl
References
 • Ankersmit Frank: Narracja, reprezentacja, doświadczenie – studia z teorii historiografii. Przeł. Ewa Domańska. Kraków: Universitas 2004.
 • Arnheim Rudolf: Myślenie wzrokowe. Przeł. Marek Chojnacki. Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria 2013.
 • Banaszkiewicz Karina: Audiowizualność i mimetyki przestrzeni. Warszawa: Oficyna Naukowa 2011.
 • Banks Marcus: Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Przeł. Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 • Bauer Joachim: Empatia. Co potrafią lustrzane neurony. Przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • Burke Peter: Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwo historyczne. Przeł. Justyn Hunia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
 • Ferenc Tomasz, Olechnicki Krzysztof: Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008.
 • Film i historia. Antologia. Red. Iwona Kurz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008.
 • Godlewski Grzegorz: Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Warszawa; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008.
 • Godlewski Grzegorz, Rakoczy Marta, Rodak Paweł: Twórczość słowna / literatura, performance, tekst, hipertekst. Almanach antropologiczny 4. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014.
 • Hopfinger Maryla: Literatura i media. Po 1989 roku. Warszawa: Oficyna Naukowa 2010.
 • Kociuba Maciej: Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata. Lublin: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010.
 • Lyotard Jean-François: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Przeł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński. Warszawa: Aletheia 1997.
 • Markowski Michał Paweł: Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków: Universitas 2013.
 • Mencwel Andrzej: Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2006.
 • O nowy humanizm w edukacji. Red. Janusz Gajda. Kraków: Wydawnictwo „Impuls” 2000.
 • Ong Walter Jackson: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. Józef Japola. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2011.
 • Ong Walter Jackson: Osoba- świadomość – komunikacja. Przeł. Józef Japola. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2009.
 • Pankowska Krystyna: Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian: Refleksje antropologiczno- pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013.
 • Prejs Marek: Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2009.
 • Radomski Andrzej: Historiografia a kultura współczesna. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2006.
 • Sikora Sławomir: Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012.
 • Skotarczak Dorota: Historia wizualna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013.
 • Solewski Rafał: Synteza i wypowiedź. Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26ac10c6-e78d-48cb-a39e-5d1031b53c7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.