PL EN


Journal
2016 | 2 | 32-36
Article title

Interruption of pregnancy in Russia – medical, social and legal problems

Content
Title variants
PL
Przerywanie ciąży w Rosji – problemy zdrowotne, społeczne i prawne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the problem of abortion. The authors consider the related medical, social and legal responsibility in Russia. Despite a decrease in the number of performed abortions, as it is noted in the “Concept of the state family policy in Russia till 2025”, interruption of pregnancy is one of the factors which influence the birth rate and reproductive health of women in a negative way. Analyses of the main Russian legal acts show directions of the state policy aiming at increasing the birth rate and strengthening the institution of family. Russia is one of the countries, where abortion is legally performed not only upon medical and social indications, but also at the request from a pregnant woman, irrespective of indications. Abortion is carried out at the following pregnancy lengths: at the request of the woman – until the 12th week, due to social indications – until the 22nd week, and in the presence of medical indications and consent of the woman – irrespective of the length of pregnancy. Illegal carrying out artificial interruption of pregnancy entails administrative or criminal liability. The term “abortion” functions in the medical and legal understanding. From the legal point of view “abortion” is equal to “artificial interruption of pregnancy” and is characterized by complete removal of the fetus from uterus with the use of medications or by means of a surgical intervention. There is a necessity of emergence of administrative responsibility for violation of requirements of the legislation in the sphere of health protection when carrying out artificial interruption of pregnancy. However, to increase the birth rate and strengthen the Russian family, it is necessary to consider extensive legislative experience of the pre-revolutionary and Soviet periods. The authors support the view that medical, criminal and legal means should be used to protect human life from the moment of conception and that the idea of protecting human life should be instilled more firmly in Russian society’s consciousness.
PL
Artykuł dotyczy problemu aborcji i odpowiedzialności medycznej, socjalnej i prawnej w społeczeństwie rosyjskim. Pomimo spadku liczby aborcji, jak zauważono w „Koncepcji państwowej polityki rodzinnej w Rosji do 2025 roku”, przerwanie ciąży jest jednym z czynników negatywnie wpływających na wskaźnik urodzeń i poziom zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Analiza głównych rosyjskich aktów prawnych w tej dziedzinie pokazuje kierunki działalności społeczeństwa i politykę państwa na rzecz zwiększenia liczby urodzeń oraz wzmocnienia instytucji rodziny. Rosja jest jednym z krajów, w których aborcja nie jest zakazana nie tylko ze względu na wskazania medyczne i społeczne, ale całkowicie zależy od woli i decyzji kobiety w ciąży. Aborcja jest przeprowadzana: na wniosek kobiety – do 12 tygodnia, w zależności od wskazań socjalno-społecznych – do 22 tygodnia i w zależności od wskazań medycznych i decyzji kobiety – w każdym terminie ciąży. Nielegalne przeprowadzenie sztucznego przerwania ciąży wiąże się z odpowiedzialnością administracyjną lub karną. Definicja „aborcji” może występować w rozumieniu medycznym i prawnym. Z prawnego punktu widzenia „aborcja” równa się „sztucznemu przerywaniu ciąży” i jest to całkowite usunięcie płodu przy pomocy leków lub metodą zabiegu chirurgicznego. Należy wprowadzić odpowiedzialność administracyjną za naruszenie wymagań ustawodawstwa w dziedzinie ochrony zdrowia podczas wykonywania sztucznego przerwania ciąży, jednak dla zwiększenia przyrostu naturalnego i wzmocnienia instytucji rodziny, konieczne jest rozważenie bogatego doświadczenia w tej dziedzinie w różnych okresach rozwoju kraju. Autorzy wspierają stanowisko, które powinno być realizowane w uzupełnieniu ochrony medycznej, prawnej i karnej ludzkiego życia od momentu poczęcia.
Journal
Year
Issue
2
Pages
32-36
Physical description
Contributors
  • Department of Social Pedagogy and Social Work, Krasnoyarsk State Pedagogical University, Krasnoyarsk, Russia
  • Lawyer Institute of Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26ad87f1-4e48-40f8-ad9d-d5ce57c10d8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.