PL EN


2013 | 2 | 113-126
Article title

Problemy społeczno-psychologicznego wspomagania procesu uczenia się studentów z wadami wzroku na Ukrainie

Content
Title variants
RU
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ В УКРАИНЕ
EN
PROBLEMS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE LEARNING PROCESS OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN UKRAINE
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano sytuację niewidomych i niedowidzących studentów pod kątem ich możliwości adaptacji i integracji społecznej. Ogólnie można stwierdzić, że na Ukrainie brakuje instytucji edukacyjnych o charakterze włączającym. Dlatego absolwenci państwowych szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych napotykają na rozliczne bariery, które utrudniają im kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Bariery te mają z jednej strony charakter ogólno-psychologiczny, z drugiej natomiast konkretno-osobisty i społeczny. Wsparcie psychologiczne studentów niewidomych i niedowidzących obejmuje m.in. diagnozę psychologiczną, poradnictwo indywidualne i zajęcia warsztatatowe, które są zorientowane m.in. na: wyrabianie kompetencji komunikacjnych, budowanie udanych relacji interpersonalnych, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie samego, motywowanie do pracy nad własnym stylem i celem życia. Niezbędnym dopełnieniem tej działalności jest zagwarantowanie pozytywnego postrzegania osób niewidomych i niedowidzących w społeczeństwie.
EN
The article analyzes the problems of adaptation and integration of the blind and visually impaired students in higher education. The author stresses that Ukraine is dominated by special schools and rehabilitation centres for people with visual impairment and there is almost no inclusive education. Therefore the graduates of these schools face barriers in the further adaptation and integration in higher education. There are identified factors that affect the social and psychological adaptation of students with visual impairments: general psychological, specifically-personal and social. Social and psychological support for blind and visually impaired students must contain a psychological diagnosis, individual counseling and workshops – all aimed at better communication, interpersonal relationships, awareness of self-image, motivation, work on the lifestyle and goals. An important area of work is to create a positive image of blind students and professionals in our society.
Year
Issue
2
Pages
113-126
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Дікова-Фаворська О., Специфічні групи осіб з обмеженими можливостями здоров'я у фокусі соціології, Полісся, Житомир 2009, с. 367. А. Колупаева, Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія, Самміт-Книга, Киев 2009.
  • Гудонис В., Основы и перспективы социальной адаптации лиц с нарушенным зрением, НПО «МОДЭК», Москва 1998.
  • Упоров Д., Организационно-педагогические условия формирования готовности слепых и слабовидящих школьников к получению профессионального образования: дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук: 13.00.01, Красноярск 2005.
  • Мурашко В., Социально-психологические факторы адаптации студентов с нарушениями зрения к условиям обучения в ВУЗе: дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук: 19.00.10, Коррекционная психология, Санкт-Петербург 2007.
  • Гребенюк Т., Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.08, Київ 2008.
  • Синьова Є., Взаємостосунки в колективах осіб з глибокими порушеннями зору, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Київ 2005.
  • Зарубина И., Современное состояние высшего образования лиц с нарушениями зрения в России, «Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки» 6(2006)1.
  • Raver Sh., The emergence of inclusion for students with disabilities in Ukraine, «International journal of special education» 22(2007)1.
  • Kwapisz M., J. Kuczyńska-Kwapisz, Education and Rehabilitation System for Visually Impaired People Aged 6 to 24 - Special, Integrated and General Education [on:] Good Practices in Rehabilitation of People with Disabilities Italy - Poland – Greece, ’ed.’ D. Apostolos, K. Czerwińska, J. Kuczyńska-Kwapisz, Academy of Special Education Press, Warszawa 2007.
  • Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa: psychologia dzieci niewidomych i słabowidzących, Redakcja Wydawnictw Tyflologicznych PZN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26b12dac-b076-4e6c-a45c-0c27d905b29b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.