PL EN


2014 | 21 | 2 | 92-98
Article title

Wpływ konwergencji mediów na kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
The impact of media convergence on directions of information society development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o wpływ integracji odrębnych dotychczas sektorów: telekomunikacyjnego, radiofonii, telewizji oraz technologii informatycznych na kierunki transformacji społeczeństwa informacyjnego. W pierwszej części opracowania autorka koncentruje się na przedstawieniu oblicza mediów w realiach epoki cyfrowej oraz w oparciu o studia literatury przedmiotu charakteryzuje zjawisko konwergencji mediów wraz z jego rozległymi konsekwencjami. Następnie poruszona zostaje kwestia różnic między pojęciami społeczeństwa informacyjnego, sieciowego i medialnego. Autorka zwraca ponadto uwagę na to, iż wraz z postępującą cyfryzacją, za konwergencją w obszarze multimediów postępuje konwergencja kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Artykuł odnosi się do poszczególnych kompetencji oraz zawiera przykłady podmiotów, które w Polsce podejmują inicjatywy z zakresu edukacji medialnej. W końcowej części opracowania autorka przedstawia przeobrażenia tradycyjnego modelu odbioru przekazów medialnych, tworząc profil współczesnego użytkownika multimediów.
EN
The paper focuses on the impact of integration of separated so far sectors: telecommunication, radiophony, television and information technologies on directions of information society transformation. In the first part of the paper the author concentrates on presentation of the media in the digital era and on the basis of the subject-matter literature characterizes the media convergence phenomenon with its extensive consequences. The paper also focuses on the issue of differences between definition of information, network and mediated society. The author also pays attention on the fact, that together with growing level of the digitalization and convergence in the field of multimedia, also convergence of mediumistic, information and digital competences have been growing up. The paper relates to particular competences and includes examples of institutions, which take the initiative concerning the media education in Poland. In the last part of the document the author presents transformation of the traditional way of consumption of the media content, creating the contemporary multimedia user profile.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
92-98
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26b7e0e3-6979-4e08-a8ff-0cc426d88edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.