PL EN


2016 | 18/2 | 129-139
Article title

„Prosta mowa” w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku (na podstawie wydań trebników w drukarniach bazyliańskich)

Authors
Content
Title variants
EN
“THE PROSTA MOVA” IN TEXTS OF A RELIGIOUS NATURE IN THE 18TH CENTURY (BASED ON EDITIONS OF “TREBNYKS” IN THE BASILIANS’ PRINTING HOUSES)
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
This article analyzes fragments of texts written in the prosta mova found in trebnyks printed by the Basilians. These fragments testify to the presence of the prosta mova in the church. They also confirm the opinions concerning the faint understanding of the Church Slavonic language by ordinary followers. In order for the faithful to able to consciously participate in various sacraments, the texts contained in the trebnyks were adapted to local language reality. The Basilian trebnyks that are subject to analysis in this article (except for the one printed in Supraśl) are very similar to the Orthodox Trebnyk by P. Mohyla, referred to here as relevant to the context of the problem. The fact that the Basilians followed Mohyla’s pattern so eagerly contradicts the emerging theories that the Basilian Order was engaged solely in the Polonisation activities.
Keywords
Year
Issue
Pages
129-139
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Brückner Aleksander. 1958. Dzieje kultury polskiej. Warszawa: PWN.
 • Ciołka Dariusz. 2014. Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po Synodzie Zamojskim. Bm.
 • Fałowski Adam. 2003a. Język ruskiego przekładu Katechizmu Jezuickiego z 1585 roku. „Studia Ruthenica Cracoviensia” 2. Kraków: Universitas.
 • Fałowski Adam. 2003b. Najstarsze katechizmy zachodnioruskie. W: Język ukraiński. Współczesność – historia. Red. Czyżewski F., Hrycenko P. Lublin: UMCS: 185-192.
 • Getka Joanna. 2012. Język „Nauk Parafialnych” (1794) – ukraiński wariant prostej mowy końca XVIII wieku. Warszawa: WUW.
 • Getka Joanna. 2013. Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek). Warszawa: Bel Studio.
 • Gronek Agnieszka. 2011. Sakrament Pokuty i jego obrazowanie w sztuce cerkiewnej w XVI-XVIII wieku. Przyczynek do badań nad latynizacją i okcydentalizacją kultury ruskiej, „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne” 6: Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie i sztuka cerkiewna w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Kraków: 219-242.
 • Gronek Agnieszka. 2012. Obrzędy chrzcielne i ich obrazowanie w sztuce cerkiewnej w XVI-XVIII wieku. Przyczynek do badań nad latynizacją kultury ruskiej. W: Dziedzictwo unii brzeskiej. Red. Dobrowolski R., Zemło M. [=Acta Collegii Supraslensis, t. 14]. Lublin-Supraśl.
 • Jasińska-Socha Teresa. 1979. System fleksyjny starobiałoruskich zabytków II połowy XVI wieku (Opowieść o Trystanie, Opowieść o Bowie). „Monografie Slawistyczne”, nr 41. Warszawa.
 • Jóźwikiewicz Przemysław. 2001. Ukraińska Biblia na tle europejskim. „Slavica Wratislaviensia” CXII: 83-92.
 • Lehr-Spławiński Tadeusz, Zwoliński Przemysław, Hrabec Stefan. 1956. Dzieje języka ukraińskiego w zarysie. Warszawa: PWN.
 • Lenczewski Mikołaj. 1981. Liturgia czyli nauka o nabożeństwach. Warszawa.
 • Melnyk Marek, Pilipowicz Włodzimierz. 2002. Teksty Piotra Mohyły. W: Naumow Aleksander, Domus Divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej. Kraków 2002: Collegium Columbinum: 317-386.
 • Mentalność rosyjska. Słownik. 1995. Red. Lazari A. Katowice: Śląsk.
 • Mohyła Piotr. 1646. Евхологіон, альбо Молитвослов или Требник. Київ: тип. Киево-Печерской лавры.
 • Naumow Aleksander. 1993. Wiara i historia. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Synod prowincjonalny ruski w Zamościu roku 1720 odprawiony. 1785. Wilno: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Znosko Aleksy. 1983. Mały słownik wyrazów staro-cerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej. Warszawa: ChAT.
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови. 2004. Red. Бусел В.T. Київ: ВТФ «Перун».
 • Евхологион сиесть требник языкословянский. 1736. Supraśl: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Евхологіон си есть Требник языкословенскій к исправленію тайн святых и иных священнодѣйствій или обрядов церковніх... 1739. Унів: Друкарня Успенского монастиря.
 • Евхологіон, сіесть Молитвослов, или Требник: Имѣяй в себѣ различная таин же святых и прочих благословеній церковных послѣдованія іереєм подобающая, от святых апостол и богоносных отєц в различных временах преданная. 1771. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Евхологіон. си есть молитвослов, или требник. Имеяй в себе различная таин же святых и прочих благословений церковных последования иереем подобающая от святых апостол, и богоносных отец, в различных временах преданная. Первие благословением и повелением его милости святыя памяти Кир Силвестра Лубиениецкаго Рудницкаго, екзарха всея России, епископа Луцкаго и Острогскаго. Второе благословением преосвященнаго Кир Киприана Стецкаго, екзарха всея России, Луцкаго и Острогскаго епископа, напечатан типом всепресветлейших королей полских привилегиами утвержденным, в Общежителной Лавре Почаевской, Чина Святаго Василиа Великаго. 1786. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Евхолоіон си есть Требник ... 1744. Унів: Типография Уневского монастиря.
 • Молитвослов си есть Требник. 1741. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Молитвослов, или Требник, иміяй в себі церковная различная послідованія ієреєм подобающая. Издан в св. чудотв. обивателя Почаевской иноков чина св. Василия Великаго. Року от рождества Христова, a ψ м д місяца августа дня е і. Почаїв, 15.VIII 1744. 1744. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Слово к народу кафолическому чрез монахов чина св. Василія Великого в провѣнціи Полской званію катихистічному прилежающих в повѣтѣ Кременецком року...1756 проповѣданое. 1765. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Срезневский Измаил. 1958. Материалы для словаря древнерусского языка. Moskwa.
 • Требник малий. Почаїв. 1752. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник малый от великаго Евхологіона собран и удобнаго ради в нужнěйших ієреєм употребления типом издан. В святой чудотворной Лавре Почаевской чина Святаго Василиа Великаго. 1792. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник малый от великаго Евхологіона собран и удобнаго рады в нужнѣйших іереем употребленія типом издан. 1778. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник. 1736. Supraśl: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник. 1736. Унів: Друкарня Успенского монастиря.
 • Требник. 1741. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник. 1760. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник. 1760. Supraśl: Drukarnia oo. Bazylianów
 • Требник. 1776. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник. 1786. Poczajów: Drukarnia oo. Bazylianów.
 • Требник.... Дан в Архімандріи Оуневской, Афанасій архіеп. 1734. Унів: Друкарня Успенского монастиря.
 • Хабургаев Г.А. 1974. Старославянский язык. Moskwa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26bda90a-7096-4659-98d5-6dbcc041bd28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.