PL EN


2014 | 61 | 11: Katechetyka | 005-023
Article title

Pedagogika religii wobec pluralizmu religijnego

Title variants
EN
Pedagogy of Religion Against Religious Pluralism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article, treating of pedagogy of religion against religious pluralism, consists of three parts. In the first part the issue of religious pluralism is shown, in the secondthe search for a definition of religion is presented, and in the third - the possibilities of a global pedagogy of religion - “one world” are pointed to. The author shows the danger that religious pluralism poses to people who believe and profess one religion. The danger consists in a crisis of the faith, or even a loss of it (religious relativism and syncretism). She defines the properly understood religious pluralism and its degenerations; she also presents the teaching of the Teaching Authority of the Church on the dialog with non-Christian religions. Then as a serious obstacle in creating pluralist (global) theology of religion she mentions, among others, the lack of one, global definition of religion. Next, analyzing various propositions for pedagogy of religion in relation to religious pluralism, she decidedly states that “ultimately the way to Christians’ unity, to universal solidarity, leads through all Christian Churches getting closer to Christ, until they are fully united with Him”. And she points to Christ as the salutary center to which separated Christian Churches tend from all the directions. The supreme principle that should be followed in this tending towards Christ, who is the Way, Truth and Life - is earnest searching for the truth.
PL
Artykuł, traktujący o pedagogice religii wobec pluralizmu religijnego, składa się z trzech części. W pierwszej przybliżono zagadnienie pluralizmu religijnego, w drugiej - zaprezentowano poszukiwania dotyczące definicji religii, a w trzeciej wskazano możliwości globalnej pedagogiki religii - „jeden świat”. Autorka ukazuje niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą dla ludzi wierzących i wyznających jedną religię pluralizm religijny. Jest nim: kryzys wiary, a nawet jej utrata (relatywizm religijny i synkretyzm). Określa właściwie pojęty pluralizm religijny oraz jego wynaturzenia, a także podaje naukę Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat dialogu z religiami pozachrześcijańskimi. Następnie, jako poważną przeszkodę w tworzeniu pluralistycznej (globalnej) teologii religii wymienia, między innymi, brak jednej, globalnej definicji religii. Z kolei, analizując różne propozycje dla pedagogiki religii w stosunku do pluralizmu religijnego, zdecydowanie stwierdza, iż „ostatecznie droga do jedności chrześcijan, do uniwersalnej solidarności prowadzi przez zbliżanie się wszystkich Kościołów chrześcijańskich do Chrystusa, aż do pełnego zjednoczenia się z Nim”. I wskazuje na Chrystusa, jako zbawcze centrum, do którego podążają ze wszystkich stron rozdzielone od siebie Kościoły chrześcijańskie. Naczelną zasadą, jaką należy się kierować w tym zdążaniu ku Chrystusowi, który Jest Drogą, Prawdą i Życiem - jest szczere dążenie do poznania prawdy.
References
 • Borowik T., Doktor T.: Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań. Kraków 2001.
 • Budzik S., Kijas Z. (red.): Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Tarnów 2000.
 • Bukowski K.: Religie świata wobec chrześcijaństwa. Poznań 1988.
 • Gęsiak L.: Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska. Kraków 2007.
 • Geortz C.: Religia jako system kulturowy. W: E. Mokrzycki (red.). Racjonalność i styl myślenia. Warszawa 1992 s. 498-555.
 • Halik T.: Religia i globalizacja. „Znak” 54:2003 nr 4 s. 12-21.
 • James W.: The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. Edinburgh 1902. [Tł. pol. J. Hempel. Doświadczenie religijne. (Warszawa 1918). Kraków 2001].
 • Kondrat K.: Filozofia analityczna wobec pluralizmu religijnego. Białystok 2000.
 • Ledwoń I. S.: Chrześcijaństwo a religia. W: M. Rusecki i in. (red.). Leksykon Teologii Fundamentalnej. Lublin-Kraków 2002 s. 260-269.
 • Mariański J.: Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Kraków 1993.
 • Urban J.: Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła. Opole 1999.
 • Węcławski T.: Wspólny świat religii. Kraków 1995.
 • Wolanin A.: Dialog chrześcijaństwa z innymi religiami. Kraków 1993.
 • Zdybicka Z. J.: Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26c32828-1a59-40b7-b7fd-fa0fec1bc2be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.