PL EN


2015 | 2(25) | 395-410
Article title

Kompetencje międzykulturowe w edukacji dorosłych. Przypadek podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Content
Title variants
EN
Intercultural competence in the adult education. Case of polish textbooks for foreigners
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the Polish society we oft en observe representatives of diff erent cultures. Th ey live, study, work in Poland. Foreigners learning the culture and Polish language, simultaneously use forms of the formal education as part of courses and language schools, as well as, in frames of colleges. Th e off er of this institutions is diverse, starting from such basic teaching materials, as textbooks, and fi nishing on studio, direct exits meetings with the culture of the Polish society, with people, music, book. Th e paper is a presentation of analysis results of the contents of chosen current textbooks of Polish for foreigners, as well as with attempt of the answer to questions, what elements of the Polish culture in them are being handed over as well as what manner of their exposition is. Th ese are certainly material questions in processes determining intercultural competence.
Cudzoziemcy, poznając polską kulturę i język polski, często korzystają z edukacji formalnej – w ramach kursów, szkół językowych, uczelni wyższych. Oferta niniejszych placówek jest różnorodna, jednak wszystkie korzystają z tak podstawowych materiałów dydaktycznych jak podręczniki. Artykuł jest prezentacją wyników analizy zawartości wybranych aktualnych podręczników języka polskiego dla cudzoziemców, a także próbą odpowiedzi na pytania, jakie elementy kultury polskiej są w nich przekazywane, oraz jaki jest sposób ich ekspozycji. To z pewnością pytania istotne w kontekście kompetencji międzykulturowej, czyli płaszczyzny efektywnego komunikowania się przedstawicieli z odmiennych kultur. Podstawowy zakres tego pojęcia orientuje się obecnie nie tyle na kategorii znawstwa kultury polskiej, lecz zrozumienia sensu poszczególnych elementów kulturowych oraz nadawanych im przez Polaków znaczeń.
Year
Issue
Pages
395-410
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, kferszt@wp.pl
References
 • Burkat A., Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta. A2. Wyd. Prolog.Kraków 2005 ss. 164.
 • Gałyga D. Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących.A1, A2. Universitas. Kraków 2006 ss. 192.
 • Janowska A., Pastuchowa M. Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. A1. Tarnowska Fundacja Kultury. Tarnów 2008 ss. 109.
 • Małolepsza M., Szymkiewicz A. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta.A1. Wyd. Prolog. Kraków 2005 ss. 157.
 • Miodunka W. Cześć, jak się masz? Spotkajmy się w Europie. Cz.2. A2. Universitas. Kraków 2006 ss. 322.
 • Miodunka W. Cześć, jak się masz? Spotykamy się w Polsce. Cz.1. A1. Universitas.Kraków 2006 ss. 267.
 • Serafi n B., Achtelik A. Miło mi Panią poznać: język polski w sytuacjach komunikacyjnych. Wyd. UŚ. Katowice 2007 ss. 323.
 • Borden G. (1996), Orientacja kulturowa. Teoria służąca zrozumieniui badaniom komunikacji międzykulturowej. W: Kapciak A., KorporowiczL., Tyszka A. Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania. Warszawa: Instytut Kultury. Instytut Socjologii UW.
 • Chromiec E. (2004), Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańsk: GWP.
 • Chromiec E. (2006), Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej, Kraków: Impuls.
 • Cudak R. (2002) (red.). Kultura polska – Silva rerum. Katowice: Wyd.„Śląsk”.
 • Dyczewski L. (1993), Kultura polska w procesie przemian, Lublin: TNKUL.
 • Dziennik Ustaw RP nr 73 z 30 kwietnia 2003 roku, Dziennik Ustaw RPnr 191 z 12 listopada 2003 roku.
 • Dziurzyński K. (2012), (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów:Wyd. WSGE.
 • Ferszt-Piłat K. (2008), Ethnocentrism as the barrier to communicationbetween different cultures. „Journal of Modern Science” WSGE Józefów,nr 1/3.
 • Gudykunst W. B., S. Ting-Toomey, E. Chua. (1999), Culture and InterpersonalCommunication. Newbury Park London New Delhi: SAGE Publications.
 • Janus-Sitarz A. (2014) (red.). Edukacja polonistyczna wobec innego. Kraków:Universitas.
 • Miodunka W. (2004). Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego.Stan obecny – programy nauczania-pomoce dydaktyczne, Kraków:Universitas.
 • Myrdzik B., Dunaj E. (2010) (red.). Oswajanieinności w edukacji polonistycznej.Lublin: Wyd. UMCS.
 • Ozdemir H. (2006), Identity and ontological security of Europe. „Journal ofModern Science”, Józefów, 1/3/2006.
 • Raport o stanie edukacji 2010, (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy.Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Rokicki J. (1999). Studenci obcokrajowcy o Polsce i Polakach. W: Oswajaniechrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w InstytuciePolonijnym UJ. Red. W. Miodunka i J. Rokicki. Kraków: Universitas.
 • Tomiło J. (2012), Koniec mitu wielokulturowości? W: Dziurzyński K.(2012), (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: Wyd. WSGE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26ccd98a-1cd7-460b-970f-f640dc4bdcd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.