PL EN


2017 | 2 (367) | 280-293
Article title

Towards Responsible Consumption – Attitudes of Young Consumers to the Idea of Corporate Social Responsibility

Content
Title variants
PL
W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji – postawy młodych konsumentów wobec idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
RU
По направлению к ответственному потреблению – отношение молодых потребителей к идее корпоративной социальной ответственности
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The objective of the article is to analyse the interest evinced by young Polish consumers in corporate social responsibility and trust towards it. The deliberations are based on the results of research carried out in 2015 on a sample of 963 consumers aged between 19 and 35, who live in the biggest urban agglomerations. The study examines the issue of young consumers’ knowledge of and interest evinced in CSR as well as their trust in socially responsible actions, and attitudes towards products offered by companies that do not respect the rules of social responsibility. The analysis makes use of the indicators of the structure and power of correlations among the variables. The study has revealed relatively low awareness of the ideas behind corporate social responsibility among young Poles – every fifth declared knowing it and simultaneously two thirds would like to widen their knowledge about it. The consequence of such modest interest is indifference towards companies’ declarations of CSR – few young consumers trust them. Every fourth young Pole, however, is ready to boycott products of companies whose activity they do not accept.
PL
Celem artykułu jest analiza zainteresowania młodych polskich konsumentów społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i zaufania wobec niej. Podstawą rozważań są wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku na próbie 963 konsumentów w wieku 19-35 lat, zamieszkujących największe aglomeracje. W badaniu poruszono problematykę wiedzy i zainteresowania młodych konsumentów społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, ich zaufania wobec działań społecznie odpowiedzialnych, postaw wobec produktów oferowanych przez firmy, które nie respektują zasad społecznej odpowiedzialności. W analizie wykorzystano wskaźniki struktury oraz miary korelacji pomiędzy zmiennymi. Badanie wykazało relatywnie niski poziom świadomości młodych Polaków odnośnie idei odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw – jej znajomość zadeklarował co piąty z nich, jednocześnie dwie trzecie chciałoby swą wiedzę w tym obszarze poszerzyć. Konsekwencją niewielkiego zainteresowania jest obojętność wobec deklaracji przedsiębiorstw w zakresie CSR – niewielu młodych konsumentów ma wobec nich zaufanie. Co czwarty młody Polak jest jednak gotowy do bojkotowania produktów przedsiębiorstw, których działań nie akceptuje.
RU
Цель статьи – провести анализ интереса молодых польских потребителей к корпоративной социальной ответственности и доверия к ней. Основу рассуждений представляют результаты обследований, проведенных в 2015 г. на выборке 963 потребителей в возрасте 19-35 лет, проживающих в самых крупных агломерациях. В обследовании затронули проблематику знаний и интереса молодых потребителей к корпоративной социальной ответственности, их доверия к социально ответственным действиям, отношения к продуктам, предлагаемым фирмами, которые не соблюдают принципы социальной ответственности. В анализе использовали показатели структуры и меры корреляции между переменными. Обследование выявило относительно низкий уровень сознательности молодых поляков насчет идеи корпоративной социальной ответственности – знание ее декларировал каждый пятый из них; заодно, две трети хотели бы свои знания в этой области повысить. Результат небольшого интереса – безразличность к заявлениям предприятий в области КСО – немногие молодые потребители им доверяют. Каждый четвертый молодой поляк, однако, готов бойкотировать продукты предприятий, действия которых он не одобряет.
Year
Issue
Pages
280-293
Physical description
Contributors
References
 • Aldridge A. (2006), Konsumpcja, Sic!, Warszawa.
 • Antonides G., van Raaij W.F. (2003), Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bockock R. (1993), Consumption, Routledge, London.
 • Buchholz R.A. (1991), Corporate Responsibility and the Good Society: From Economics to Ecology, “Business Horizons”, No. 34(4).
 • Bywalec C., Rudnicki L.(2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Carroll A.B. (1991), The pyramid of Corporate Social Responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders, “Business Horizons”, No. 34(4).
 • COM (2001), Promoting a European framework for Corporate Social Responsilibity, Bruksela.
 • COM (2011), Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komunikatu Regionów, Bruksela.
 • Czubała A. (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(1).
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów.
 • Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston.
 • Freeman R.E., Evan W.M. (1999), Corporate governance: A Stakeholder interpretation, “Journal of Behavioural Economics”, No. 19(4).
 • Greszta M., Maison D. (2016), Konsument w Polsce wobec działań CSR, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=47467 [access: 17.09.2016].
 • Griseri P., Seppala N. (2010), Business ethics and corporate social responsibility, South-Western Cengage Learning, Lincoln.
 • Humphery K. (2011), The simple and the good. Ethical consumption as anti-consumerism, (in:) Lewis T., Potter E. (Eds.), Ethical consumption a critical introduction, Routledge, London-New York.
 • Kaźmierczak M. (2016), Environmental responsibility of small and medium-sized enterprises and its significance for the implementation of the CSR concept, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 2(40).
 • Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Koreleska E. (2016), Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(360).
 • Luo X., Bhattacharya C.B. (2006), Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction and Market Value, “Journal of Marketing”, No. 70(4).
 • Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2(3).
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 824, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 35.
 • Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, (in:) Mróz B. (Ed.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH, Warszawa.
 • Mróz B. (2015), Trendy konsumenckie w okresie spowolnienia gospodarczego, (in:) Mróz B. (Ed.), Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu, SGH, Warszawa.
 • Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 • Nielsen (2015), Global Sustainability Report. The Sustainability Imperative. New insights on consumer expectations.
 • Nowacki R. (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlowych w opinii producentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(336).
 • Nowacki R. (2014), Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 4(9).
 • Nowacki R., (2014), Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(351).
 • Rybak M. (2001), Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Seretny M. (2016), Odpowiedzialna konsumpcja jako podstawa Model of Sustainable Marketing (modelu harmonijnego marketing), „Handel Wewnętrzny”, nr 1(360).
 • Stawicka E. (2015), Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 3(37).
 • Sułek M., Świniarski J. (2001), Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Szul E. (2012), Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 24.
 • Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(6).
 • Wilburn K., Wilburn R. (2014), The double bottom line: Profit and social benefit, “Business Horizons”, No. 57(1).
 • Woś J. (2003), Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Zalega T. (2014), Sustainable Consumption and Innovative Consumption In Consumer Behaviour of Mazovian Households, “Handel Wewnętrzny”, nr 4(351).
 • ZenithOptimedia (2013), Raport 2038: sześć trendów na następne 25 lat.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26d0b876-9b9e-4fd3-945e-fa2cdfe02f33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.