PL EN


2018 | 3 (374) | 48-58
Article title

Konsumpcja oparta na doznaniach i wiedzy – analiza zachowań konsumentów na rynku aktywnej turystyki sportowej

Authors
Content
Title variants
EN
Consumption Based on Experience and Knowledge – an Analysis of Consumer Behaviour in the Market for Active Sport Tourism
RU
Потребление, основанное на опыте и знаниях – анализ поведения потребителей на рынке активного спорттуризма
Languages of publication
Abstracts
PL
Zachowania uczestników aktywnej turystyki sportowej są specyficzne. Doznania, w ujęciu ekonomii doznań trzeciej generacji, a więc prowadzące do transformacji samego uczestnika, są w niej rdzeniem produktu. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena zachowań konsumentów na rynku aktywnej turystyki sportowej z uwzględnieniem znaczenia doznań (experience) i wiedzy konsumentów w realizacji konsumpcji oraz próba identyfikacji profilu socjo-demograficznego uczestnika Maratonu na Biegunie Północnym (MBP) 2016. Materiał empiryczny stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród biegaczy Maratonu na Biegunie Północnym 2016. Mają charakter studium przypadku ze względu na niewielką liczebność (N=41), choć objęły prawie wszystkich maratończyków MBP 2016 (47 osób). Wyniki badań potwierdzają, że uczestnicy MBP 2016 to poważni (serious), aktywni turyści. Najsilniejszym doznaniem dla respondentów było obcowanie z arktyczną przyrodą. Pobyt w rejonach polarnych uznawano za niezwykłe i niepowtarzalne przeżycie, o charakterze przygodowym. Uczestnicy mieli poczucie współtworzenia doznań, jak również wpływu współtowarzyszy na nie. Doznania pozwalały zdobyć określony poziom wiedzy o sobie samym, a wiedza usługodawców (organizatorów, przewodników) podnosiła jakość przeżyć.
EN
Behaviour of active sport tourists is specific. Experience – in reference to experience economy 3.0 – leading to participants’ transformation is the core of tourism product. Empirical data are results of a questionnaire-based survey conducted with participants of the North Pole Marathon 2016. Due to not a big sample, it is a case study. Results confirm that participants of NPM2016 are serious tourists. Contact with the Arctic nature was the most important experience. It was a unique, adventurous and once in a life time experience for respondents. They felt that they and their companions co-created experience. Experiences allow active sport tourists get knowledge about themselves. On the other hand, knowledge of service providers (organisers, guides) influences the quality of experience.
RU
Поведение участников активного спорттуризма имеет специфический характер. Опыт, в выражении экомики опыта третьего поколения, т.е. ведущий к видоизменению самого участника, представляет собой в ней корень продукта. Цель статьи – выявить и оценить поведение потребителей на рынке активного спорттуризма с учетом значения опыта и знаний потребителей в реализации потребления, а также попытаться выявить социально-демографический профиль участника Марафона на Северном полюсе (МСП) 2016. Эмпирический материал представляют результаты опросов, проведенных среди бегунов Марафона на Северном полюсе 2016 г. Они меют характер анализа конкретно- го случая из-за небольшой численности (N=41), хотя они охватили почти всех участников МСП 2016 (47 лиц). Результаты изучения подтверждают, что участники МСП 2016 – серьезные, активные туристы. Самым сильным ощущением для респондентов был контакт с арктической природой. Пребывание в полярных районах считали необыкновенным и неповторимым впечатлением приключенческого характе- ра. У участников было чувство совместного формирования ощущений, а также влияния сотоварищей на них. Ощущения позволяли достичь определенного уровня знаний о самом себе, а знания услугодателей (организаторов, гидов) повышали качество ощущений.
Year
Issue
Pages
48-58
Physical description
Contributors
References
 • Berbeka J. (2017a), Fotografia powietrzna jako innowacyjne narzędzie współtworzenia przeżyć turystów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 473.
 • Berbeka J. (2017b), Usługi na rynku sportowym a zachowania konsumentów, (w:) Bartosik-Purgat M. (red.), Zachowania konsumentów w warunkach globalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Berbeka J., Głąbiński Z. (2016), Transfer wiedzy między gospodarką turystyczną a innymi branżami, „Folia Turistica”, nr 41.
 • Berry L.L., Carbone L.P., Haeckel S.H. (2002), Managing the total customer experience, “MIT Sloan Management Review”, Vol. 43, No. 3.
 • Boswijk A, Peelen E, Olthof S. (2013), Economy of Experiences, European Centre for the Experience Economy, Amsterdam.
 • Chen Y. (2011), Powerful programs or predisposed participants? The effect of vacation on travelers’ subjective wellbeing (dysertacja doktorska), Purdue University, West Lafayette, IN.
 • Csikszentmihalyi M. (1977), Beyond Boredom and Anxiety, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Gupta S., Vajic M. (2000), The Contextual and Dialectical Nature of Experiences, (w:) Fitzsimmons J., Fitzsimmons M. (Eds.), New Service Development, Sage, Thousand Oaks.
 • Egger R., Gula I., Walcher D. (Eds.) (2016), Open Tourism – Open Innovation, Crowdsourcing and Co-Creation Challenging the Tourism Industry, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Freyer W. (2002), Sport-Tourismus – Einige Anmerkungen aus Sicht der Wissenschaft, (w:) Dreyer A. (Ed.), Tourismus Und Sport, Wiesbaden.
 • Gibson H.J. (1998), Sport tourism: a critical analysis of research, “Sport Management Review”, Vol. 1, No. 1.
 • Hanna N., Wozniak R. (2001), Consumer Behaviour: An Applied Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Hinch T.D., Higham J.E. (2004), Sport Tourism Development , Channel View Publications, Clevedon.
 • Holbrook M.B., Hirschman E.C. (1982), The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun, “Journal of Consumer Research”, No. 9.
 • Kao Y.-F., Huang L.-S., Wu C.H. (2009), Effects of Theatrical Elements on Experiential Quality and Loyalty Intentions for Theme Parks, “Asia Pacific Journal of Tourism Research”, No. 13.
 • Kim J. (2009), Development of a scale to measure memorable tourism experiences, Doctoral thesis, Indiana University, Bloomington.
 • Chandralal L., Valenzuela F.R. (2015), Memorable Tourism Experiences: Scale Development, “Contemporary Management Research”, Vol. 11, No. 3.
 • Kirillova K, Lehto X. (2015), An existential conceptualization of the vacation cycle, “Annals of Tourism Research”, No. 55.
 • Kirillova K., Lehto X., Cai L. (2016), Existential Authenticity and Anxiety as Outcomes: The Tourist in the Experience Economy, “International Journal of Tourism Research”, No. 19(1).
 • Kotler Ph., Bowen J.R., Makens J.C. (1996), Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice-Hall, Saddle River.
 • Marciszewska B. (2010), Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mossberg L. (2007), A Marketing Approach to the Tourist Experience, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, Vol. 7, No. 1.
 • Myburgh E., Kruger M., Saayman M. (2014), Segmentation by age of triathletes participating in Ironman South Africa, “African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure”, No. 3(2).
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Olszewski, M., Bednarska, M. (2016), Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, tom 2, nr 34.
 • Otto J.E., Ritchie J.B. (1996) The Service Experience in Tourism, “Tourism Management”, No. 17.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
 • Prahalad C, Ramaswamy V. (2004), Co-creation experiences: the next practice in value creation, “Journal of Interactive Marketing”, No. 18(3).
 • Pullman M.E., Gross M.A. (2004), Ability of Experience Design Elements to Elicit Emotions and Loyalty Behaviors, “Decision Sciences”, No. 35.
 • Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, and Relate to Your Company and Brand, The Free Press, New York.
 • Shipway R., Jones I. (2008), The Great Suburban Everest: An ‘Insiders’ Perspective on Experiences at the 2007 Flora London Marathon, “Sport & Tourism”, Vol. 13, No. 1.
 • Stasiak A. (2013), Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, tom 23, nr 1.
 • Stebbins R.A. (1982), Serious Leisure. A Conceptual Statement, “Sociological Perspective”, Vol. 25, No. 2.
 • Stickdorn M., Zehrer A. (2009), Service design in tourism: customer experience driven destination management, (w:) Clatworthy S. (Ed.), Proceedings of the 1st Nordic Service Design Conference, DeThinkingService-ReThinking-Design, Oslo.
 • Tian-Cole S., Crompton J.L., Willson V.A. (2002), An Empirical Investigation of the Relationships between Service Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions among Visitors to a Wildlife Refuge, “Journal of Leisure Research”, No. 34.
 • Toffler A. (1985), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wong P. (2012), Toward a dual-systems model of what makes life worth living, (w:) Wong P. (Ed.), The Human Quest for Meaning, Routledge, New York.
 • Zehrer A. (2009), Service experience and service design: concepts and application in tourism SMEs, “Managing Service Quality”, Vol. 19, No. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26d679ab-1be8-4163-a45a-205e94196e63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.