PL EN


2016 | (11) 2016 | 117-122
Article title

Postawa nauczyciela informatyki wobec pracy w szkole

Authors
Content
Title variants
EN
It teachers’ attitudes towards professional work in school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy podstawowych elementów pracy nauczyciela. Obejmuje ona różne aspekty działalności w szkole, spełnianie obowiązków zawodowych, różne stosunki wobec pracy oraz te elementy opisu jego sylwetki zawodowej (np. wiedzy zawodowej m.in. jako znajomość zakresu wiedzy pedagogicznej niezbędnej do wykonywania działalności nauczycielskiej, wiedza o przedmiocie, uczeniu, wiedza o uczniu i o szkole), które pozwalają ocenić go jako pracownika i jako pedagoga. Przedstawiono też różne typy odpowiedzialności nauczyciela.
EN
This article relates to basic functions of a teacher. Teacher’s work includes many aspects of activities at school, fulfilling obligations at job and attitudes towards work and elements that allow to evaluate his profile (among others the understanding the scope of pedagogic knowledge that is essential to perform teaching activity, knowledge about the subject, teaching, knowledge about the student and about the school). There are also presented different types of teacher’s responsibility
Year
Volume
Pages
117-122
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bałażak M., Etyczny wymiar kultury organizacyjnej nauczyciela informatyki. Zarys problematyki [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, W. Walat, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2005.
 • Bałażak M., Wybrane elementy pracy nauczyciela pozwalające ocenić jego postawę zawodową. „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, nr 2/12. Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.
 • Feiner M., Ku nowym sposobom myślenia i praktykowania pedagogicznego, „Edukacja” 1995, nr 3.
 • Kobyliński W., Bariery nowatorstwa i postępu pedagogicznego, Wyższa Szkoła Rolniczo- -Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce 1992.
 • Langier C., Wyzwania edukacyjne epoki płynnej nowoczesności – zarys problematyki, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, nr 2/12.
 • Lemper-Pychlan M., Naturalny autorytet w wychowaniu. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Wyd. HERDER, Kielce 2007.
 • Muszyńska B., Etyka zawodowa nauczycieli i pracowników nauki [w:] Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce, red. A. Gołębiowski, A.M. Basak, Wyd. RUTHENUS, Radom–Krosno 2013.
 • Ratajek Z., Problemy oceny pracy nauczyciela, WSiP, Warszawa 1981.
 • Sikorska J., Wiedza nauczycieli o uczniach [w:] Teoria i praktyka kształcenie w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Wyd. TRANS HUMANA, Białystok 2003.
 • Tchórzewski de A.M., Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości [w:] Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r., poz. 357, 1268 i 1418).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268).
 • Wołk Z., Kultura pracy [w:] Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych, red. F. Szlosek, ITeE – AP IP – APS im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa–Radom– Siedlce 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26db19b0-0f93-41af-9691-8d272e9c6c4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.