PL EN


2016 | 45 | 237-246
Article title

Zastosowanie Internetu w kształtowaniu orientacji na klienta w świetle wyników badania ilościowego

Content
Title variants
EN
Use of the Internet in Shaping Customer Orientation in the Light of the Results of the Quantitative Research
RU
Использование Интернета в формировании ориентации на клиента в свете результатов количественного исследования
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój społeczeństwa sieci jest immanentnie związany ze zwiększającym się zakresem zastosowań Internetu w działaniach marketingowych różnego typu przedsiębiorstw. Wyrazem dokonujących się przemian jest także postrzeganie odbiorców jako aktywnych podmiotów rynku mających duży udział w osiąganiu celów przedsiębiorstw poprzez współuczestnictwo w procesach kreowania wartości i rozwoju innowacji. Celem artykułu jest ukazanie roli Internetu z punktuwidzenia wdrażania zasad orientacji na klienta. Kształtowanie orientacji na klienta w dobie rozwo-ju Internetu wymaga poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie jego zastosowań na poszczególnych etapach procesu zarządzania wartością dla klienta, czyli na etapach definiowania i kształtowania wartości oraz jej komunikowania i dystrybuowania. Ułatwia to przechodzenie od modelu gospodarki „push” polegającego na dostosowywaniu oferty do rozpoznanego popytu do modelu „pull” zakładającego pobudzanie aktywności klientów w inicjowaniu nowych rozwiązań służących rozwojowi oferty rynkowej. Artykuł został oparty na studiach literaturowych, a także na analizie i interpretacji wyników badania ilościowego zrealizowanego w ramach projektu: „Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami”. Badaniem zostali objęci menadżerowie odpowiadający za wykorzystanie Internetu w działa-niach marketingowych i w procesie budowania relacji z klientami w różnego typu przedsiębiorstwach. Badanie kwestionariuszowe zostało przeprowadzone w 2013 roku na próbie 150 przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku polskim.
EN
The development of net society is immanently linked to growing scope of Internet use in marketing actions taken by various types of businesses. An expression of the ongoing changes is also the perception of consumers as active market players having high share in achieving the objectives of enterprises through participation in the processes of value creation and innovation. The aim of the paper is to show the role of the Internet in terms of the implementation of the principles of customer orientation. Shaping of customer orientation in the era of the Internet requires a search for innovative solutions in terms of its applications at various stages of the process of value man-agement for the customer that is, at the stages of defining and shaping the value as well as its communication and distribution. This makes it easy to move from a „push” model of economy consisting in adapting the offer to the identified demand to the „pull” model which assumes stimulation of the customer activity in initiating the development of new solutions for the market offer. The article was based on literature study, as well as the analysis and interpretation of the results of the quantitative research realized in the framework of the project „Internet marketing and use of new technologies in the conduct of business cooperation with customers”. The study has covered managers from various types of businesses responsible for the use of Internet in marketing actions and for the process of building customer relations. Questionnaire survey was conducted in 2013 on a sample of 150 companies operating on the Polish market.
Year
Volume
45
Pages
237-246
Physical description
Contributors
References
  • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I., 2015, Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania – zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
  • Kalinowski J., 2015, Rewolucja cyfrowa i co dalej, „Harvard Business Review Polska”, nr 3.
  • Kapera K., 2014, Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej przedsiębiorstw [w:] Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, red. R. Niestrój, P. Hadrian, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Kleemann F., Voss G.G., Rieder K., 2008, Un(der)paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies” Vol. 4, No. 1.
  • Mazurek-Łopacińska K., 2002, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., 2014, Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego, „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
  • Polak K., Żurawicka-Koczan M., Audyt semiotyczny innowacyjności, Semiotic Solutions, Warszawa 2011, http://www.parp.gov.pl/files/74/75/77/11715.pdf (dostęp: 18.03.2015).
  • Porter M.E., Heppelmann J.E., 2015, Jak inteligentne produkty z dostępem do sieci zmieniają konkurencję, „Harvard Business Review Polska”, nr 3.
  • Roberts Ch., Alpert F., 2010, Total Customer Engagement: Designing and Aligning Key Strategic Elements to Achieve Growth, „Journal of Product & Brand Management” Vol. 19, No. 3; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/10610421011046175.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-26e4e82f-0af8-4097-bc40-f26e15368a75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.