PL EN


2017 | 2(88) | 104-115
Article title

ANALIZA MOŻLIWOŚCI REGULACJI ZACHWASZCZENIA W OCHRONIE CUKINII W POLSCE

Title variants
EN
The analysis of weed management in zucchini in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Zucchini is becoming more and more popular in Poland and is grown for direct consumption as well as for processing. Due to the big number of small farms in Poland production of minor crops, among them cucurbit vegetables, which include zucchini, have a great importance, as it allows achieving a relatively high income per hectare. The paper presents non-chemical, as well as chemical methods of zucchini protection against weeds. On large plantations non-chemical weed management is challenging and usually not sufficient. However the chemical means available in Poland in 2016 are limited to glyphosate, that can be only used before sowing and pendimethalin applied only in the inter – rows before sowing or transplanting of zucchini mulched with films (black polyethylene mulches and woven). The availability of herbicides registered for zucchini protection in other European Union member states is also limited but usually wider than in Poland.
Year
Issue
Pages
104-115
Physical description
Contributors
 • Dr hab. Ewa Matyjaszczyk, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland, E.Matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl
References
 • 1. Adamczewski K., Gusowski B., Matyjaszczyk E. (2006): Małoobszarowe uprawy rolnicze
 • a chemiczna ochrona roślin. Prog. in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1):55-62.
 • 2. Al-Kathib K., Kadir S., Libbey C. (1995): Broadleaf Weed Control with Clomazone in Pickling Cucumber (Cucumis sativus). Weed Technology, 9:166-172.
 • 3. Andrzejewska A. (2014): Wielofunkcyjny pielnik z Łukometu. Warzywa, 4: 98.
 • 4. Ascard J. (1995): Thermal weed control by flaming: Biological and technical aspects. Report 200, Swedish University of Agricultural Science, Alnarp. 61s.
 • 5. Babik I., Babik J., Dyśko J., Kaniszewski S., Moraczewski A.,Podsiedlik A., Wojtysiak J. (2015): Ściółkowanie. 22-27. W: Rewitalizacja ekosystemu glebowego. Instytut Ogrodnictwa
 • i Instytut Technologii i Eksploatacji-PIB. 153s.
 • 6. Bond, W., Grundy A. C. (2001): Non chemical weed management in organic farming systems. Weed Research, 41, 383-405.
 • 7. Borczyński P. (2010): Uprawa cukinii dla przetwórstwa. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 25 s.
 • 8. Chmielewska B. (2011): Wpływ członkostwa Polski w UE na sytuację ekonomiczną małych gospodarstw oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Problemy Rolnictwa Światowego 11(26) 4, 56-66.
 • 9. Databases on registered plant protection products in Europe. (2016). http://www.eppo.int/PPPRODUCTS/information/information_ppp.html[dostęp 12.08.2016].
 • 10. Dobrzański A. (1999): Chwasty w uprawach warzywnych - aktualne problemy i zagrożenia.
 • 11-14. W: Przenikanie gatunków ruderalnych z siedlisk sadowniczych i parkowych do zbiorowisk segetalnych, upraw warzywniczych i rolniczych: XXIII Krajowa Konf. Naukowa
 • z cyklu: „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” Instytut Warzywnictwa Skierniewice,
 • 15–16 lipiec 1999. 68 s.
 • 11. Dobrzański A. (2013): Biologiczne i agrotechniczne aspekty regulowania zachwaszczenia. 27 - 54. W: Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania. Tom III (Red. R. Hołownicki i M. Kuboń) Polskie Tow. Inżynierii Rolniczej, DRUKROL S.C. Kraków.2013 - 443ss.
 • 12. Dobrzański A. (2016): Niektóre adiuwanty (środki wspomagające) zalecane do herbicydów.
 • 153-156. W: Program ochrony roślin warzywnych 2016. Plantpress, Kraków. 232 s.
 • 13. Dobrzański A., Adamczewski K. (2013): Niechemiczne metody zwalczania chwastów- stan obecny i perspektywy. 55 - 96. W: Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania. Monografia. Tom III (Red. R. Hołownicki i M. Kuboń), Polskie Tow. Inżynierii Rolniczej, Drukrol S. C. Kraków, 443s.
 • 14. Dobrzański A., Anyszka Z. (2006) a: Problem braku odpowiednich herbicydów dla warzyw jako upraw małoobszarowych – implikacje dla praktyki. Progress in Plant Protection 46 (1):
 • 63-70.
 • 15. Dobrzański A., Anyszka Z. (2006) b: Zastosowanie ściółki z folii biodegradowalnej do regulowania zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw. Nowości Warzywnicze, 43: 75-80.
 • 16. Domaradzki K., Praczyk T., Matysiak K. (2003): Prototype of Polish version of Decision Support System for weeds. DIAS Report Plant Production, 96, 175p.
 • 17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 128/2009 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • 18. Główny Urząd Statystyczny (2015): Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa. 456 str.
 • 19. European Commission Fact Sheet: Glyphosate (2016): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2012_en.htm dostęp 02.08.2016
 • 20. Kotliński S. (2004): Przydatność stosowania ściółek z roślin okrywowych w ograniczaniu chemizacji upraw. Prog. Plant. Prot. / Post. Ochr. Roślin, 44 (1): 167-175.
 • 21. Kucharski M. (2015): Rola adiuwantów doglebowych w ograniczaniu wymywania herbicydów. Warzywa. 4: 93-98.
 • 22. Latowski K., Jackowiak B. (2011): Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2011. Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nr 18, 130 s.
 • 23. Lauer E. (1953): Über die Keimtemperatur von Ackerunkräutern und deren Einfluß auf die Zusammensetzung von Unkrautgesellschaften. Flora 140: 551–595.
 • 24. Markow M. (1978): Agrofitocenologia nauka o zbiorowiskach roślinnych. PWRiL. Warszawa, 266s.
 • 25. Matyjaszczyk E. (2013): Dostępność środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych i jej konsekwencje w świetle struktury rolnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Tom XV, zeszyt 2: 215 – 220
 • 26. Matyjaszczyk E. (2015): Prevention methods for pest control and their use in Poland. Pest Management Science 71 (4): 485–491.
 • 27. Matyjaszczyk E. Dobrzański A. (2013): Ochrona przed chwastami roślin ozdobnych uprawianych z cebul i bulw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Prog. Plant. Prot. 53 (2): 282 – 290.
 • 28. Matyjaszczyk E., Dobrzański A. (2015): Ochrona rabarbaru (Rheum raponticum L.) przed chwastami w Polsce i innych krajach; Prog. Plant. Prot. 55 (4): 466-471.
 • 29. Matyjaszczyk E., Dobrzański A. (2016): Zachwaszczenie upraw szpinaku i problemy z jego ograniczaniem. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2(84):103-113
 • 30. Nieć H.(1982): Dynia- Cucurbita L. 539-547.W: Szczegółowa uprawa warzyw. (Red. Z. Borna). PWRiL Warszawa, 681 s.
 • 31. Ogłoszenie prezesa Agencji Restr. i Modern. Roln. z dnia 35 września 2015 w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gosp. rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów roln. w gospodarstwie roln. w kraju w 2015 roku http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html (dostęp: 01.08.2016).
 • 32. PałczyńskI J., Dobrzański A.(2000): Reakcja grochu zielonego i warzyw dyniowatych na nową formę użytkową chlomazonu. Progress in Plant Protection. 40(2): 942-944.
 • 33. Paradowski A. (2016): Wykaz adiuwantów i możliwości ich stosowania. 136-142. W: Zalecenia ochrony roślin na lata 2016-2017. cz. I. (oprac. zbiorowe, red. P. Olejarski). Instytut Ochrony Roślin PIB, Poznan.272 s.
 • 34. Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 2016 Teil 2.Gemüsebau–Obstbau–Zierpflanzenbau. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Braunschweig. 400 s.
 • 35. Praczyk T. (2002): Inhibitory syntezy pigmentów. 64-67. W: Diagnostyka uszkodzeń herbicydowych roślin rolniczych. PWRiL. Odz. w Poznaniu. 144 s.
 • 36. Rola H., Rola J., Zaliwski A. (1999): Monitoring stanu stopnia zachwaszczenia upraw rolniczych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 39 (1), 289–297.
 • 37. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG; L 309/1.
 • 38. Rumpel, J., Grudzień, K. (1984): Folia w warzywnictwie gruntowym. PWRiL, Warszawa, 156 s.
 • 39. Teasdale J.R., Beste C.E, Potts W.E. (1991): Response of weeds to tillage and cover crop residue. Weed Science.39:195-199.
 • 40. Siciński J. (2000): Zbiorowiska chwastów upraw warzywnych w rejonie Łęczycy. Acta Univer. Łódź, Folia Bot. 15: 67–79.
 • 41. Van der Weide R.Y., Bleker P.O, Achten V.T. J. M, Lotz L.A.P. (2008): Innovation in mechanical weed control in crop rows. Weed Research 48, 215-224.
 • 42. Woźnica Z., Idziak R., Szewczyk R. (2004): Nowy, wielofunkcyjny adiuwant do herbicydów opartych na glifosacie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1), 531-537.
 • 43. Zbytek Z., Talarczyk W. (2013): Niechemiczne (mechaniczne) metody zwalczania chwastów dla produkcji ekologicznej. 393-419. W: Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania. Monografia. Tom II (Red. R. Hołownicki i M. Kuboń), Polskie Tow. Inżynierii Rolniczej, Drukrol S. C. Kraków, 421 s.
 • 44. Żelaziński T. (2014): Mechaniczne Zwalczanie chwastów. Technika sadownicza
 • i warzywnicza.2.; 65-72.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-270251d4-1201-4552-9931-9716af89c641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.