PL EN


2015 | 1 (354) | 161-171
Article title

Uwarunkowania lojalnych klientów przedsiębiorstw turystycznych

Content
Title variants
EN
Determinants of Loyal Customers of Tourist Enterprises
RU
Обусловленности лояльных клиентов туристических предприятий
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie istoty pojęcia lojalności, a także wskazanie uwarunkowań lojalności nabywców na rynku turystycznym. Na podstawie przeglądu literatury w artykule sformułowane zostały odniesienia i porównania do zachowań nabywców na rynku turystycznym oraz specyfiki rynku turystycznego. Autorka podjęła próbę implementacji istniejących koncepcji teoretycznych na grunt gospodarki turystycznej, zaproponowała definicję lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych, zidentyfikowała jej obiekty, a także wskazała – na podstawie przeglądu prowadzonych badań – podstawowe uwarunkowania występowania lojalności nabywców usług turystycznych.
EN
An aim of considerations is to present the essence of the notion of loyalty as well as to indicate the determinants of consumers’ loyalty in the tourist market. Based on a review of the literature, in the article, there are formulated references and comparisons to purchasers’ behaviours in the tourist market and the tourist market’s specificity. The author undertook an attempt to implement the existing theoretical concepts on the grounds of tourism economy, proposed the definition of loyalty of tourist enterprises’ customers, identified its facilities as well as pointed out – based on the review of research surveys being carried out – to the basic determinants of occurrence of tourist services purchasers’ loyalty.
RU
Цель рассуждений – представить суть понятия лояльности, а также указать обусловленности лояльности покупателей на туристическом рынке. На основе обзора литературы в статье формулировали сноски и сопоставления, касающиеся поведения покупателей на туристическом рынке и его спец- ифики. Автор предприняла попытку внедрить существующие теоретические концепции в туристическую индустрию, предложила дефиницию лояльности клиентов туристических предприятий, выявила ее объекты, а также указала – на основе обзора проводимых исследований – основные обусловленности выступления лояльности покупателей услуг туризма.
Year
Issue
Pages
161-171
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Altkorn J., Kramer T. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 • Back K. (2001), The Effects of Image Congruence on Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Lodging Industry, Pennsylvania State University.
 • Bowen J. T., Chen S. (2001), The Relationship between Customer Loyalty and Customer Satisfaction, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, No. 13(5).
 • Brzozowska-Woś M. (red.) (2010), Marketing. Ujęcie relacyjne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Correia Loureiro S.M., Kastenholz E. (2011), Corporate reputation, satisfaction, delight, and loyalty towards rural lodging units in Portugal, “International Journal of Hospitality Management”, No. 30(3).
 • Dick A.S., Basu K. (1999), Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 2(22).
 • Jacoby J., Chestnut R. W. (1978), Brand Loyalty: Measurement and Management, John Wiley & Sons, New York.
 • Jedlińska M. (2006), Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym,(w:)Nowakowska A., Przydział M. (red.) Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A. (2012), Rynek turystyczny, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kienzler I. (2008), Leksykon marketingu, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kieżel A. (red.) (1999), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kwiatek P. (2007), Programy lojalnościowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Lee S., Jeon S., Kim D. (2001), The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea, “Tourism Management”, No. 32(5).
 • Lee M., L. F. Cunningham (2001), A Cost/Benefit Approach to Understanding Service Loyalty, “Journal of Services Marketing”, No.15(2).
 • Michalska-Dudek I. (2013), Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych, (w:) Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 304.
 • Niemczyk A. (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Oliver R.L. (1993), Cognitive, Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction Response, “Journal of Consumer Research”, No. 3(20).
 • Oliver R.L. (1999), Whence Consumer Loyalty?, “Journal of Marketing”, No. 63(4).
 • Petrick J.F., Backman S.J. (2001), An examination of golf travelers’ satisfaction, perceived value, loyalty, and intentions to revisit, “Tourism Analysis”, No. 6(3/4).
 • Prayag G., Ryan Ch. (2012), Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius. The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction, “Journal of Travel Research”, No. 51(3).
 • Pritchard M.P., Howard D. (1997), The Loyal Traveler: Examining a Typology of Service Patronage, “Journal of Travel Research”, No. 35(4).
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Siekierski K. (2003), Badanie źródeł lojalności, „Marketing w Praktyce”, nr 1.
 • Uncles M.D., Dowling G.D., Hammond K. (2003), Customer Loyalty and Customer Loyalty Programs, “Journal of Consumer Marketing”, No. 20(4).
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Yoon Y., Uysal M. (2005), An Examination of the Effects of Motivation and Satisfaction on Destination Loyalty: A Structural Model, “Tourism Management”, No. 26(1).
 • Żabińska T. (1994), Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2706168e-cf8f-41c9-a8a3-27ad886d00c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.