PL EN


Journal
2015 | 20 | 133-140
Article title

Eksurbanizacja współczesnych miast

Authors
Title variants
EN
Urban sprawl of contemporary cities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Eksurbanizacja swoje początki miała w XIX w. i jej główną przyczyną było pojawianie się coraz to efektywniejszych form transportu mieszkańców miasta. Na początku były to linie kolejowe i tramwajowe, później transport samochodowy, który ma obecnie największy wpływ na kształt i krajobraz współczesnych miast (Polit 2010). Eksurbanizacji towarzyszy degradacja krajobrazu zarówno miasta, jak i terenów pod- miejskich. Pierwsze przykłady tego zjawiska możemy zaobserwować w Stanach Zjednoczonych i tam też zdaniem autora należy szukać rozwiązań problemu. Nigdzie urban sprawl nie uformował kształtu obecnych aglomeracji miejskich w takim stopniu jak w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu możemy tu znaleźć szereg rozwiązań, takich jak kontrola gęstości zabudowy, cen domów czy wyznaczenie nieprzekraczalnej granicy miasta – jak miało to miejsce w Portland (Egan 1996). Wyznaczenie tych granic może być kluczowym zadaniem, które nie tylko zatrzyma proces eksurbanizacji, ale także stymulować będzie przebudowę wewnętrzną miast i rewitalizację terenów zdegradowanych.
EN
Urban sprawl had its origins in the nineteenth century and its main cause was development of more and more efficient forms of transport for residents of the city. At the beginning there were trains and trams, then car transport appeared and currently it has the greatest impact on the shape and landscape of modern cities (Polit, 2010). Urban sprawl is accompanied by a degradation of both landscape of the city and suburban areas. The first examples of this phenomenon can be observed in the United States, and there, author believes, one should look for solutions to this problem. Nowhere urban sprawl formed shape of the urban areas, as much as in the United States. For this reason one could find here a number of solutions, such as controlling building density, house prices or setting the absolute limit of the city – as it was done in Portland (Egan, 1996). Delimitation of those boundaries could be a key factor that can not only stop urban sprawl, but also stimulate internal city redevelopment and revitalization of degraded areas.
Journal
Year
Issue
20
Pages
133-140
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Alexander C., 1977, Pattern language: Towns, buildings, construction, Oxford University Press, Oxford.
 • Anderson H.A., 1999, Use and implementation of urban growth boundaries, University of Colorado, Colorado.
 • Böhm A., 2008, Prokrajobrazowe instrumenty planistyczne w Niemczech, „Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej” kwiecień.
 • Cruickshank D. (reż.), 2008, Dan Cruickshank’s adventures in architecture, Connections [motion picture], Wielka Brytania.
 • Egan T., 1996, Drawing a hard line against urban sprawl, “New York Times” 30.11.
 • Frumkin H.M., 2002, Urban sprawl and public health, Public Health Reports, maj.
 • Klodawsky H. (reż), 2010, Malls R Us [motion picture], Francja, Kanada.
 • Pawłowska K., 2001, Idea swojskości miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Polit A., 2010, Idea miasta zwartego a rzeczywistość, „Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej” z. 14.
 • Reilly C., 2013, Tysons Corner, on the verge of a do-over, “The Washington Post” 2.01.
 • Sylwestrzak J., 2009, Miasto przyszłości miastem zwartym, „Kwartalnik Kultura Miasta” styczeń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27063c8b-4ce6-4dad-ade2-0af0ccb0531e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.