PL EN


2011 | 35-36 | 89-114
Article title

Edukacja matematyczna w systemie kształcenia studentów kierunku geodezja i kartografia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest charakterystyka koncepcji edukacji matematycznej na kierunku geodezja i kartografia, na przykładzie kształcenia WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. W grudniu 2010r. przeprowadzono badania sondażowe; ich celem było zebranie opinii, sugestii i oczekiwań osób wykładających przedmioty podstawowe i kierunkowe na temat programu matematyki, jego treści oraz umiejętności studentów koniecznych dla efektywnego studiowania. Analizę jakościową i ilościową wypowiedzi respondentów prowadzono w zakresie przydatności materiału z zakresu matematyki, oczekiwanego sposobu jego opracowania (formalno – logiczny , aplikacyjny, algorytmiczny), pożądanych osiągnięć studentów (rozumienie i sprawne operowanie pojęciami, umiejętnościami ich stosowania w sytuacjach spoza matematyki, sprawne posługiwanie się systemami symbolicznymi – rachunek algebraiczny, macierzowy, pochodny). W efekcie badań wydzielono te zagadnienia, dla których współczynnik przydatności jest większy niż 60%, oraz mniejszy niż 35%. Uzasadniono, że podejście aplikacyjne nakierowane na kształtowanie obrazów pojęć spełnia potrzeby oraz oczekiwania studentów i wykładowców. Wnioski z badań wykorzystano przy konstrukcji kursu matematyki typu on – line.
EN
The purpose of this paper is characteristic of the concept of mathematical education in geodesy and cartography on the example of training in WSBiP in Ostrowiec Świętokrzyski. In December 2010 surveys were carried out; their aim was to gather opinions, suggestions and expectations of people teaching foundational and directional core subject on the program of mathematics, its content as well as students’ skills necessary for effective studying. Qualitative and quantitative analysis of expression of the respondents was conducted in the usability of the material in the field of mathematics, the expected pattern of its development (formal – logical, application, algorithmic), the desired students’ achievement (understanding an efficient handling of concepts, skills, their use in situations outside mathematics, efficient use of symbolic systems – matrix algebra, differential calculus tc). As a result, the studies allowed to separate these issues, for which the ratio of usefulness is greater than 60% and less than 35%. It was justified that the application approach oriented t image concepts meet the needs and expectations of students and faculty educators. The conclusions of the studies used in the construction of an on – line math course.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27192c59-fd46-4b99-9665-0d1498d08a70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.