PL EN


2014 | 61 | 6: Teologia Pastoralna | 125-138PL
Article title

Modlitwa małżeńska w ujęciu teologicznym i na podstawie badań empirycznych

Title variants
EN
The Prayer of a Married Couple in aTheological View and on the Basis of Empirical Research
Languages of publication
Abstracts
EN
Prayer is one of the fundamental manifestations of home church. Shared prayer of husband and wife is the core and a pillar of family prayer. The sacrament of matri­mony makes a married couple's prayer unique and incomparable to prayer of any other two people. Sacramental bonds of matrimony unite man and woman in all spheres of their life. The Saviour, constantly present between the married couple through the sacrament of matrimony, praises the Father in the Holy Spirit. The prayer of a married couple is joining in the prayer of Jesus Christ, it is the worship of the Father in the love of the Holy Spirit. The prayer of a married couple is experiencing the communion in the Holy Spirit. It is also a shared calling to God the Father, whose children both the husband and the wife are. What married couples value most in their marital prayer is the very fact of a shared meeting with God. In the prayer they experience His presence between them in a special way. Many value the possibility of saying their prayers aloud and listening to what their spouse is praying for. They believe their shared prayer to be conducive to marital unity and love.
PL
Celem podjętej w artykule refleksji jest analiza teologiczna i prezentacja wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez autora w 2009 r. wśród małżonków diecezji pelpliń­skiej na temat modlitwy w rodzinie. Rdzeniem i filarem modlitwy w rodzinie jest wspólna modlitwa męża i żony. Sakrament małżeństwa powoduje, że modlitwa żony i męża jest rzeczy­wistością wyjątkową, trudną do porównania z modlitwą innych dwóch osób. Małżeństwo sakramentalne tworzy z mężczyzny i kobiety jedność przeżywaną przez nich na wszystkich płaszczyznach życia. Sakrament małżeństwa powoduje nieustanną obecność między żoną i mężem Zbawiciela, który oddaje cześć Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Modlitwa małżonków jest włączeniem się w tę modlitwę Jezusa Chrystusa, jest oddaniem chwały Bogu Ojcu w miłości Ducha Świętego. Modlitwa małżeńska jest doświadczeniem jedności w Duchu Świętym. Jest ona również wspól­nym odniesieniem małżonków do Boga Ojca, którego oboje są dziećmi. Małżonkowie naj­bardziej cenią sobie w modlitwie małżeńskiej sam fakt wspólnego spotkania z Bogiem. Do­świadczają w niej w sposób szczególny Jego obecności pośród nich. Wielu ceni sobie możli­wość wypowiadania na głos swojej modlitwy i słuchania tego, o co modli się współmałżonek. Uważają oni, że ich wspólna modlitwa sprzyja jedności i miłości małżeńskiej.
Contributors
  • Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie
  • Podyplomowe Studium Teologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
  • Descouvemont P.: Przewodnik po trudnościach życia małżeńskiego. Kraków: Wy¬dawnictwo „M” 2000.
  • Guzewicz M.: Małżeństwo – tajemnica wielka. Rozważania o małżeń¬stwie na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego. Poznań: Ini¬cjatywa Wydawnicza „Jerozolima” 2005.
  • JanPaweł II: Uczestnictwo świeckich w kapłaństwie Chrystusowym. Rzym 15.12.1993. „L'Osservatore Romano” (wyd. pol.) 15:1994 nr 2 s.48-49.
  • JanPaweł II: Uczyńcie z waszej rodziny kartę Ewangelii. Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II na IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili. Manila 25.01.2003. „L'Osserva¬tore Romano” (wyd. pol.) 24:2003 nr 3 s.13-14.
  • Klemens Aleksandryjski: Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1994.
  • Modlitwa małżonków. Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych. Kraków 1976 nr 2. Wydanie zebrane. T. 2. Kraków 2003 s. 82-86.
  • Wawrzyszkiewicz S.: Małżeństwo drogą świętości. Duchowość małżeńska wdoświadczeniu Equipes Notre-Dame. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2005.
  • Zarembski Z.: Modlitwa w życiu rodziny w świetle adhortacji „Familiaris consortio”. „Ateneum Kapłańskie” 148:2007 nr 588 s.267-277.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27222b84-c43e-4531-92c2-097cb9cc20cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.