PL EN


2016 | 1(23) | 99 - 111
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne jako model realizacji przedsięwzięć budowy i modernizacji infrastruktury publicznej w Polsce

Content
Title variants
EN
Public-private partnership as a model for the implementation of construction and modernization projects of public infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Public-Private Partnership (PPP) is a form of cooperation between the public and private sectors, which allows realization of projects by the public parties based on capital and intellectual resources of the private partners. The aim of the article is to analyze and evaluate the implementation of PPP models in order to meet the public requirements, with particular emphasis on actions aimed at increasing their attractiveness. This publication summarizes the effectiveness of the collaboration of these two parties in terms of sectoral and territorial split over 2009-2014, as well as identifies the financial mechanisms used to implement them. Moreover, the article is also an attempt to identify prospects for PPP development in relation to the upcoming EU funds, allowing for effective financing of this form of cooperation.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to formuła współpracy sektora publicznego i prywatnego, dzięki któremu możliwa jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez podmioty publiczne przy zaangażowaniu zasobów kapitałowych oraz intelektualnych partnerów prywatnych. Celem artykułu jest analiza oraz ocena wykorzystywania tego typu modeli realizacji powierzonych zadań publicznych w warunkach gospodarki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych działań, mających na celu zwiększenie ich atrakcyjności. W niniejszej publikacji dokonano również podsumowania skuteczności podjętej współpracy obu podmiotów w ujęciu branżowym oraz terytorialnym na przestrzeni lat 2009-2014 oraz wskazano instrumenty finansowe służące do ich realizacji. Artykuł stanowi również próbę wskazania perspektyw rozwoju PPP, w szczególności przez pryzmat wykorzystania środków unijnych, pozwalających na efektywne finansowanie tej formy współpracy w sektorze usług użyteczności publicznej.
Year
Volume
Pages
99 - 111
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
References
 • Bogdanowicz Piotr, Bejm Marcin, Piotrowski Paweł. 2009. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, red. Marcin Bejm, Warszawa: C. H Beck
 • Herbst Irena., Jagusztyn-Krynicki Tomasz, Nowosiadły Elżbieta, Kalicki Michał, Mysiorski Bartosz. 2015. 6 lat PPP w Polsce Raport Fundacji Centrum PPP. Warszawa: Fundacja Centrum PPP
 • IPPP, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy. 2015. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013. Warszawa: PARP.
 • IPPP. 2014. Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, red. Marcin Wawrzyniak, Warszawa: PARP
 • IPPP. 2015. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego. Dobre praktyki, red. Marcin Wawrzyniak, Warszawa: PARP. • Korbus Bartosz (red.). 2015. Partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym, Warszawa: H.Beck.
 • Korombel Anna. 2007 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance, Warszawa: Difin.
 • MRR. 2013. Bankowalność projektu ppp. Podejście instytucji finansowych. Warszawa. www.ppp.gov.pl (dostęp 15.03.2016).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. (Dz. U. poz. 284).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1777). • Wieloński Michał. 2015. Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin. • [www 1] http://www.marguerite.com (dostęp 15.03.2016).
 • [www 2] http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=16912 (dostęp 15.03.2016).
 • [www 3] http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/cohesion-fund/ (dostęp 15.03.2016)
 • [www 4] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_pl.pdf (dostęp 15.03.2016).
 • Yescombe Edward. R. 2008. Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zasady Wdrażania i Finansowania, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2731586e-0709-47e7-8a25-41911c11d191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.