PL EN


2016 | 6 | 10-30
Article title

Wykorzystanie gradacyjnej analizy danych do klasyfikacji podregionów pod względem struktury agrarnej

Content
Title variants
EN
Use gradation data analysis to the classification of sub-regions in terms of the agrarian structure
RU
Использование градационного анализа данных для классификации субрегионов в отношении к аграрной структуре
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem dotyczący pomiaru niepodobieństwa struktur. Okazało się, że zaproponowana w nim miara, zbudowana na zasadzie analogii ze współczynnikiem Giniego, pozwala wychwycić subtelności, na które nie są czułe powszechnie stosowane w literaturze miary oparte na metrykach. W opracowaniu przedstawiono sposób wizualizacji struktur przy wykorzystaniu map nadreprezentacji oraz sposoby grupowania obiektów za pomocą gradacyjnej analizy danych. Otrzymane wyniki grupowania przedstawiono na tle wyników uzyskanych innymi metodami.
EN
The article deals with the problem of measuring the dissimilarity structures. It turned out that the proposed measure, built by analogy with the Gini coefficient, can capture the subtleties, to which are not sensitive measure based on the metrics, commonly used in the literature. This paper presents a way to visualize structures using maps over-representation and ways of grouping objects by gradation data analysis. The groupings results are shown in comparison with the results obtained by other methods.
RU
В статье была предпринята проблема измерения несходства структур. Оказалось, что предлагаемая мера, разработанная по принципу аналогии с коэффициентом Джини, позволяет обнаружить тонкости, на которые не чувствительны обычно используемые меры основанные на метриках. В разработке был представлен способ визуализации структур с использованием карт перепредставленности, а также способы группировки объектов с помощью градационного анализа данных. Полученные результаты группировки представляются на фоне результатов полученных другими методами.
Year
Issue
6
Pages
10-30
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
 • SGGW
References
 • Arnold B. C. (1987), Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics 43, Springer-Verlag, Berlin.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W., Shachmurove Y. (2012), Zmiany struktury eksportu produktów rolnych w wybranych krajach UE w okresie 1980—2010, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom 13, nr 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Binderman Z., Koszela G., Szczesny W. (2014), Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003—2010 (aspekty metodyczne), „Problemy rolnictwa światowego”, Tom 14, nr 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Borkowski B., Szczesny W. (2005), Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji, Roczniki Naukowe SERIA, Tom VII, z. 5.
 • Bożek J. (2013), Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9, GUS.
 • Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Szczesny W. (1995), Algorithms of grade correspondence-cluster analysis, The Coll. Papers on Theoretical and Applied Computer Science.
 • Gastwirth J. L. (1971), A general definition of the Lorenz curve, „Econometrica”, Vol. 39, No. 6: s. 1037—1039.
 • Gini C. (1914), Sulla misura della concentrazione e della variabilità dei caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
 • Glasser G. J. (1962), Variance formulas for the mean difference and coefficient of concentration, „Journal of the American Statistical Association”, No. 57.
 • Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Ruland F. eds. (2004), Grade Models and Methods of Data Analysis. With applications for the Analysis of Data Population, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 151, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.
 • Kukuła K. (red). (2010), Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, GUS.
 • Strahl D. (1985), Podobieństwo struktur ekonomicznych, PN AE, nr 281, Wrocław.
 • Szczesny W. (2002), Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data, Intelligent Data Analysis, Vol. 6 (1), IOS Press, Amsterdam.
 • Walesiak M. (1984), Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, nr 285, Wrocław.
 • Ząbkowski T., Szczesny W. (2012), Badanie atrakcyjności oferty dostępu do Internetu za pomocą analizy gradacyjnej, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom XIII/3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-273629a7-a096-4503-907e-25b530f35af6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.