PL EN


2020 | 109(165) | 43-68
Article title

Carbon footprint in the annual statements of Polish mass passenger transportation carriers

Content
Title variants
PL
Ślad węglowy w rocznych sprawozdaniach polskich firm z branży pasażerskiego transportu masowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Purpose: Environmental protection constitutes an important challenge for 21st-century civilization and stakeholders not only expect financial statements that describe an entity numerically, but they also want additional, non-financial/descriptive data that presents the impact of the business operations on the natu-ral environment.The main objective of the study was to verify whether the financial statements and man-agement board reports on the activities of Polish mass passenger transportation carriers contain infor-mation on the impact of their activities on the environment, and in particular, about the carbon footprint. Consequently, does the information contained allow for an objective assessment of the impact of mass passenger transportation carriers on the climate, and thus allow stakeholders to make decisions regarding the conclusion of business transactions with these companies? Methodology/approach: The following research methods were used in the study: a literature review, analysis of legal acts, a case study, and deduction and synthesis methods. Findings: On the example of the audited entities, it was found that current disclosures in the area on the impact of business activity on the natural environment of entities dealing with mass passenger transportation are not satisfactory. Originality/value: The article is part of a scientific discussion on the growing importance of financial and non-financial disclosures regarding the impact of business activity on the natural environment.
PL
Cel: Ochrona środowiska stanowi ważne wyzwanie cywilizacji XXI wieku, a interesariusze oczekują już nie tylko samych sprawozdań finansowych opisujących jednostkę liczbowo, lecz także dodatkowych, niefinansowych/opisowych danych, prezentujących wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Głównym celem badania była weryfikacja, czy sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z prowadzonej działalności polskich firm z branży pasażerskiego transportu masowego zawierają informacje o wpływie ich działalności na środowisko naturalne, a w szczególności na temat emitowanego śladu węglowego. W konsekwencji ustalenie, czy zawarte informacje pozwalają obiektywnie ocenić wpływ przedsiębiorstw osobowego transportu masowego na klimat, a tym samym umożliwiają interesariuszom na podejmowania decyzji w zakresie zawierania transakcji biznesowych z tymi firmami. Metodyka/po-dejście: W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury, analizę aktów prawnych, studium przypadku oraz metody dedukcji i syntezy. Wyniki: Na przykładzie badanych jedno-stek stwierdzono, że aktualne informacje w zakresie wpływu działalności gospodarczej na środowisko na-turalne podmiotów zajmujących się przewozami masowymi nie są zadowalające. Oryginalność/wartość: Artykuł stanowi element dyskusji naukowej na temat wzrostu znaczenia finansowych i niefinansowych ujawnień w zakresie wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne.
Contributors
author
  • University of Gdańsk, Faculty of Management, Department of Accounting
author
  • University of Gdańsk, Faculty of Man-agement, Department of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-273ab4df-0d82-4965-8af5-510ff17851d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.