PL EN


2016 | 63 | 1: Praca socjalna | 69-77
Article title

Warunki, poziom i jakość życia w badaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych

Authors
Title variants
EN
Conditions, standard and quality of life in a study socio- economic development attempt to resolve the problems of definition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich 30-40 latach nastąpiło wzmożone zainteresowanie badaniami nad zmianami społeczno-gospodarczymi. Tym samym nastąpiło odejście od mierzenia jedynie materialnego wymiaru rozwoju. Zaczęto używać takich kategorii badawczych, jak: konsumpcja, poziom życia, stopa życia, standard życia, dobrobyt ekonomiczny, zamożność, warunki życia, jakość życia, sposób życia, styl życia itp. Problemem, który napotyka się w dość bogatej literaturze przedmiotu, jest brak stosowania jednolitej terminologii. Podejmowane próby definiowania wymienionych wyżej pojęć należy uznać za nie w pełni satysfakcjonujące, ponieważ nie pozwalają one na przyjęcie jednoznacznych rozwiązań. Można jedynie wskazać pewne propozycje, które zawierają wiele istotnych cech sprzyjających badaniu społecznego wymiaru przemian gospodarczych. Celem artykułu jest próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych trzech podstawowych kategorii związanych z badaniem zmian społeczno-ekonomicznych, którymi są: warunki życia, poziom życia i jakość życia.
EN
In the last 30-40 years there has been increased interest in research on socio-economic changes. Thus, there has been a shift away from measuring only the material dimension of development. Researchers started use categories such as: consumption, standard of living, level of living, economic welfare, wealth, living conditions, quality of life, a way of life, lifestyle, etc. The problem that we faced in a quite extensive literature is the lack of application of a uniform terminology. Attempts to define these categories should be regarded as not fully satisfactory because they do not allow the adoption of clear solutions. We can only point out some proposals that include many significant features conducive to study the social dimension of economic transition. This article attempts to resolve problems of definition of three basic categories related to the study of socio-economic changes, which are: conditions of life, standard of living and quality of life.
Contributors
author
 • Katedra Życia Społecznego Rodziny, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Adamiec M., Popiołek K., Jakość życia − między wolnością a mistyfikacją, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, z. 2, s. 92-117.
 • Bąkiewicz A., Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na świecie, w: Rozwój w dobie globalizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010, s. 102-105.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.
 • Bywalec Cz., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji 1991.
 • Czermińska M., Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej. Analiza taksonometryczna, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997 [niepublikowana rozprawa doktorska].
 • Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, raport, oprac. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 45-159, http://www. diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf [dostęp: 11.10.2015].
 • Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/cps /rde/ xbcr/gus/WZ_ jakosc_ zycia_2013.pdf, s. 7 [dostęp: 26.10.2015].
 • Hodoly A., Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego, Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHW 1975.
 • Pawełek B., Poziom życia, jakość życia i warunki życia ludności, w: A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2000, s. 12-23.
 • Słaby T., Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne” 1990, nr 6.
 • Telep J., Elementy ekonomii rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki 2010.
 • United Nations Development Programme, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Warszawa: Biuro Projektowe UNDP 2012.
 • Wich U., Jakość życia w środowisku miejskim. „Annales UMCS”, Sectio H, t. 25 (1991), s. 285-294.
 • Żekoński Z., Z problemów metodologicznych sformułowania społeczno-bytowych celów rozwoju, „Gospodarka Planowa” 1974, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2742e96a-5349-4807-a88e-d296ffad7abe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.