Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 70-81

Article title

Preferowany wiek przechodzenia na emeryturę jako przesłanka zarządzania wiekiem. Wyniki badań

Authors

Title variants

EN
Preferred Retirement Age as a Premise of Age Diversity Management. Effects of Study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prognozy demograficzne do roku 2050, wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa polskiego. Powodować to będzie ilościowe i jakościowe zmiany w zasobach pracy. Uzasadnia to podejmowanie wysiłków w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak skutecznie wdrażać w organizacjach praktyki ZZL ukierunkowane na zróżnicowane i coraz starsze zasoby ludzkie? Cele artykułu to 1) identyfikacja preferencji pracowników w zakresie wieku przejścia na emeryturę, 2) na podstawie określenia preferencji wieku emerytalnego sformułowanie rekomendacji dla zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach. Na potrzeby artykułu wykorzystano wyniki badania preferowanego wieku emerytalnego 2076 pracowników. Dla zrealizowania celów artykułu dokonano również przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w zakresie zarządzania różnorodnością wiekową w organizacjach, praktyk ZZL ukierunkowanych na zróżnicowane wiekowo grupy pracowników, czynników wpływających na podejmowanie decyzji emerytalnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że istnieją statystycznie istotne różnice między preferencjami w zakresie wieku emerytalnego zgłaszanymi przez pracowników w różnym wieku. W każdej grupie badanych pracowników preferowany wiek emerytalny był niższy niż wiek ustawowy. W związku z tym, że preferencje w zakresie momentu przejścia na emeryturę mają wartość predykcyjną (szczególnie w starszych grupach wiekowych) postuluje się implementację zróżnicowanych praktyk ZZL, mogących wpłynąć na wydłużenie aktywności zawodowej.
EN
Population projections forecast that by 2050 Polish society will have significantly aged. It will result in qualitative and quantitative changes in the workforce. The phenomenon validates attempts at establishing answers to the following question: How to successfully implement HRM practices in organizations which would address diverse and ever-ageing human resources? Objectives of the paper are: 1) identification of employees’ preferences with regards to retirement age, 2) based on these preferences, the establishment of recommendations for age diversity management in organizations. The study utilized results of a survey addressing the issue of the preferred retirement age, conducted among 2076 employees. A review of national and international literature with regards to age diversity management in organizations, HRM practices addressing age-diversified employees, factors influencing retirement-associated decisions, was also conducted. Results indicate the existence of statistically significant differences between retirement age preferences voiced by age-diversified employees. Retirement age in each age group was lower than the statutory one. Due to the fact that preferences for retirement age are predictive (especially in older age groups), the implementation of diverse HRM practices, which may prolong professional activity, is advocated.

Contributors

author
  • dr Iwona Mendryk, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-274406ae-5f96-4363-ba19-3550147c9387
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.