PL EN


2014 | 31 | 23-45
Article title

PODSTAWOWE ŹRÓDŁA I SPOŁECZNO – EKONOMICZNE SKUTKI NISKICH PŁAC PRACOWNIKÓW W POLSCE JAKO KRAJU UE

Content
Title variants
EN
BASIC REASONS AND SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF LOW SALARIES IN POLAND – A EU MEMBER STATE
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Treścią opracowania jest identyfikacja, systematyka i charakterystyka podstawowych źródeł niskich wynagrodzeń pracowników w Polsce, jako kraju Unii Europejskiej, oraz społeczno-ekonomiczne tego skutki. Podstawę teoretyczną prowadzonych badań stanowi następujące założenie: w badaniach należy traktować gospodarkę kraju jako system złożony z odpowiednich elementów oraz kierować się ciągłością procesów gospodarowania. Przyjęcie tego założenia oznacza kompleksowe, a nie wyłącznie mikroekonomiczne, analizowanie problemów wchodzących w zakres prowadzonych badań. W opracowaniu wyniki badań dotyczące źródeł i społeczno- ekonomicznych skutków niskich płac w Polsce, jako kraju UE, przedstawiono w następującym ujęciu: źródła i społeczno-ekonomiczne skutki niskich wynagrodzeń w Polsce wynikające z kardynalnych błędów pro rynkowej transformacji polskiej gospodarki oraz źródła i społeczno- ekonomiczne skutki niskich wynagrodzeń wynikające ze zignorowania podstawowych zasad ekonomii i oparcia polityki gospodarczej kraju na doktrynie neoliberalizmu.
EN
The paper deals with the identification, systematics and characteristics of the fundamental sources of low employee wages in Poland as a EU member-state and their economic and social effects. The following assumption constitutes the theoretical basis for the research: in the course of the investigations the country’s economic system should be treated as a system made of adequate elements and the researchers should consider the continuity of economic processes. The acceptance of that assumption indicates a complex – and not just a micro-economical – analysis of issues regarding the research in question. The results of the research as regards the sources and social and economic effects of low wages of Poland as an EU member-state are presented in the following two approaches: (1) the sources and social and economic effects of low wages in Poland that result from cardinal mistakes of the market-oriented transformation of Polish economy and (2) the sources and social and economic effects of low wages that result from neglecting the basic principles of economy and following the neo-liberal doctrine in the country’s economic policy.
Year
Issue
31
Pages
23-45
Physical description
Dates
published
2014-03-31
References
 • Amble B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford, 2003.
 • Bakan J., Korporacje. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd. Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 • Bowden E.V.,. Bowden J.H, Ekonomia nauka zdrowego rozsądku, Wyd. Fund. Innowacja, Warszawa 2002.
 • Drewnowski J., Ku demokracji i gospodarce rynkowej. Tezy o zasadach transformacji, „Ekonomista” 1995, n. 1- 2.
 • Dunin – Wąsowicz S., Blaski i cienie gospodarki oddziałów, „Rzeczpospolita”, 29 – 30 September 2001
 • Dunin – Wąsowicz S., Komplikacje pooperacyjne, „Rzeczpospolita”, 8 – 9 December 2001.
 • Dz. Urz. (Official Journal of UE) C310, Vol. 47, 16 December 2004.
 • Dz. Urz.(Official Journal of EU) C306, Vol. 50, 15 December 2007.
 • Dz. Urz. (Journal of Laws) No 78 item 483, 1997 .
 • Gedymin O., Kapitalizm niemiecki. Szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002.
 • Hayek F.A. von, Droga do zniewolenia, PWN Kraków 1966 .
 • http://www.economist.com/media/pdf/Demokracy_Index2010.
 • http:// ec,europe.eu/taxation_customs/taxin/Welcom, (Accessed: 26.05.2013)
 • Kalecki M., Dzieła Vol.1, Kapitalizm, koniunktura, zatrudnienie, PWE, Warszawa 1979.
 • Kalecki M., Sachs I., Z zagadnień finansowania krajów o gospodarce mieszanej, PWN Warszawa, 1967.
 • Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989 – 2003 – 2025, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Kieżun W., Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012.
 • Keynes J.M,., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 • Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S – ka, Warszawa 2013.
 • Kowalik T., Współczesne systemy gospodarcze. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Kowalik T., Systemowe źródła obecnego kryzysu, „Master of Business Administration”, 2009, No 5(97) September-October.
 • Kowalik T., Kapitalizm kasyna, w: Kryzys, Wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa 2009.
 • Kowalik T., WWW.Polskatransformacja.pl, Wyd. Literackie Muza SA, Warszawa 2009.
 • Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.
 • Księżyk M., Duda J., Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej, „:AGH Managerial Economics”, 2012, No 11.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 • Levinson M., Nie tylko rynek, PWN, Warszawa 1990.
 • Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, Vol. 2, PWE, Warszawa 1966.
 • Otte M., Kiedy nadchodzi kryzys. Co powinniśmy zrobić aby wyjść obronną ręką z obecnego kryzysu gospodarczego, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2009.
 • Ost D., Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, PWE Warszawa 2007.
 • Pawłowska L., Pazerna finansjera, „Przegląd”, 23 – 29. 09. 2013.
 • Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno – ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
 • Ratajczak H., Armia cenniejsza niż myślenie, „Przegląd”, 15 – 21.07.2013.
 • Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • Smith A., Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa, 1957.
 • Smoczyński W., (In the interview with Steinbruck), Niemcy nie są potworem Europy, „Polityka”, No 22 (2909), 27.05 – 4.06.2013.
 • Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki świata, PTE, Warszawa 2010.
 • Strange S., Casino capitalism, London 1986.
 • Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, Vol. 1 – 4, Poznań 2007.
 • Zaremba K., Prywatyzacyjne bezprawie, „Przegląd”, 1 March 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2751eaaf-3e62-4061-9d80-24f651ef02b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.