PL EN


2015 | 3/2015 "My, Naród..." Polski mit narodowy dzisiaj | 13-30
Article title

Rewizje wańkowiczowskie. „Szczenięce lata” w perspektywie współczesnych nurtów krytyki literackiej

Content
Title variants
EN
The reviews of Wańkowicz. “The Puppy Years” in the perspective of the contemporary trends in literary criticism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The work is an attempt to analyse Puppy Years by Melchior Wańkowicz in the context of postcolonial theory, feminist criticism and gender studies. The aspects presented in the text include the relationship between Belarusians, Poles and Russians at the turn of the 19 ad 20 century, the reality of life under Russian annexation, the exploitation of Belarusian peasants by the Polish gentry and the issues of sexual violence and performative theory of sexuality.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej, makwro@wp.pl
References
 • Antologia poezji białoruskiej, przeł. J. Brzostowska i in., wybrał i oprac. J. Huszcza, wstęp A. Barszczewski, Wrocław 1978.
 • Wańkowicz M., Szczenięce lata, Kraków 1987.
 • Bakuła B., Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, nr 6, s. 11–32.
 • Barszczewski A., Wstęp, [w:] Antologia poezji białoruskiej, przeł. J. Brzostowska i in., wybrał i oprac. J. Huszcza, Wrocław 1978, s. III–LVIII.
 • Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł. J. Łaszcz, Gdańsk 2007.
 • Bolecki W., Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie napisanych, „Teksty Drugie” 2007, nr 4, s. 6–13.
 • Butler J. P., Zapisy na ciele, wywrotowe odgrywanie, przeł. K. Kłosińska, K. Kłosiński, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. M. P. Markowski, A. Burzyńska, Kraków 2006, 514–529.
 • Cavanagh C., Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s.60–71.
 • Dąbrowski M., Kresy w perspektywie postkolonialnej, „Porównania” 2008, nr 5, s. 91–111.
 • Fiut A., Kolonizacja? Polonizacja?, [w:] tegoż, Spotkania z Innym, Kraków 2006, s. 29–39.
 • Gosk H., Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Kraków 2010.
 • Hadaczek B., Historia literatury kresowej, Kraków 2011.
 • Hadaczek B., Na kresowych tropach Wańkowicza, „Szczecińskie Prace Polonistyczne” 1996, nr 8, s. 9-24.
 • Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007.
 • Janion M., „Szkoła białoruska” w poezji polskiej, [w:] tejże, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów, Warszawa 1991, s. 95–110.
 • Kraucewicz A., Białoruś jako podmiot własnej historii, przeł. Cz. Seniuch, „Borussia” 1997, nr 15, s. 18-20.
 • Kurzyna M., O Melchiorze Wańkowiczu – nie wszystko, Warszawa 1977.
 • Loomba A., Kolonializm/postkolonializm, przeł. N. Bloch, Poznań 2011.
 • Lotman J., Dwa teksty semiologiczne. O pojęciu przestrzeni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich, „Teksty” 1974, nr 3, s. 90–110.
 • Markowski M. P., Postkolonializm, w: A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009, 549–563.
 • Menninghaus W., Wstręt. Teoria i historia, przeł. G. Sowiński, Kraków 2009.
 • Ritz G., Kresy polskie w perspektywie postkolonialnej, [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008, s. 115–133.
 • Said E. W., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstępem opatrzył Z. Żygulski jr, Warszawa 1991.
 • Skórczewski D., Melancholia dyskursu kresoznawczego, „Porównania” 2012, nr 11, s. 125–138.
 • Skucha M., Gender. Queer. Literatura, „Ruch Literacki” 2005, z. 6, s. 551–564.
 • Spivak G. Ch., Strategie postkolonialne, tłum. A. Górny, M. Kropiwnicki, J. Majmurek, Warszawa 2011.
Notes
PL
Praca ta stanowi rozszerzoną wersję referatu pt: Czego nie ma w „Szczenięcych latach” Melchiora Wańkowicza wygłoszonego podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Nie-obecność, Gdańsk 23 V 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2755166b-6f40-4a26-be40-0f931bcd0329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.