PL EN


2016 | CI | 87-97
Article title

Polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii – ramy prawne

Authors
Content
Title variants
EN
The Energy Policy of the European Union in Relation to Renewable Sources of Energy – Legal Framework
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego służy nie tylko zwiększeniu racjonalności wykorzystywania surowców energetycznych, lecz także wspieraniu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych i przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, różnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych. Artykuł prezentuje uwarunkowania prawne uwzględniające akty prawa pierwotnego, wtórnego i tzw. prawa miękkiego realizujące etapy polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii.
EN
Implementation of European Union policy in the field of environmental protection and the improvement of energy security not only serves to increase the rationality of the use of energy resources, but also supporting the production of energy from renewable sources. Renewable energy sources are an alternative to fossil fuels and contribute to reducing greenhouse gas emissions, diversification of energy supply and reduce dependence on unreliable and volatile fossil fuel markets. The article presents the legal conditions, taking into account the acts of primary, secondary and soft law, implementing stages of EU policy with regard to renewable energy sources.
Year
Volume
CI
Pages
87-97
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
 • Akty prawne:
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) podpisany 25.03.1957 r., Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/3 ze zm.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, Dz.U. C 191 z 29.7.1992 r.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 83, 2010 C/47).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE Dz.U. UE L 09.140.16.
 • Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy objectives and convergence of the policy of the Members States, OJ C 241.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. COM(2006)0105.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej. Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej zrównoważonej przyszłości, KOM(2006)848.
 • Communication from the Commission ENERGY FOR THE FUTURE: RENEWABLE SOURCES OF ENERGY White Paper for a Community Strategy and Action Plan COM(97)599 final (26/11/1997).
 • Green Paper – Towards a European strategy for the security of energy supply /* COM/2000/0769 final.
 • Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Stosunki zewnętrzne w obszarze energii – od zasad do działań /* COM/2006/0590 końcowy.
 • Obowiązki wskazane w dyrektywie zostały transponowane do polskiego ustawodawstwa – ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
 • Opracowania:
 • Bolesta Krzysztof, Ocena skutków wdrożenia dyrektywy w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Wspólnoty Europejskie 2005/6(163), s. 26.
 • Dąbkowska Małgorzata, Energetyka, w: Zdzisław Brodecki (red.), Infrastruktura, Warszawa 2004, s. 268.
 • Dick Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio Emka, Warszawa 1998.
 • Elżanowski Filip, Będkowski-Kozioł Michał, Skoczny Tadeusz, Polityka energetyczna Unii Europejskiej, w: Agata Jurkowska, Tadeusz Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych, t. XVIII, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 158–160.
 • Franciszek Krawiec, Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, Warszawa 2010, s. 79.
 • Jaczewski Marek, Instytut Energetyki, Oficyna Wydawnicza Energia, Energetyka, kwiecień 2006/4, s. 258–262.
 • Jasiński Paweł, Tadeusz Skoczny, George Yarrow, Konkurencja a regulacja w energetyce, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995, s. 28.
 • Krzykowski Michał, Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski, Difin, Warszawa 2013, s. 17.
 • Kuciński Kazmierz, Energia w czasach kryzysu, Warszawa 2006, s. 57.
 • Laponche Bernard, Tillerson K., The Green Paper: Towards a European Strategy for Security of Energy Supply, Revue de l’energie 2001/529, s. 425–432.
 • Lorenz Urszula, Grudziński Zbigniew, Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego, Polityka Energetyczna, t. 10, zesz. spec. 2, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2007, s. 497–514.
 • Loyola de Palacio, Vice-Prezydent Komisji Europejskiej, Komisarz Transportu I Energetyki, the European Conference for Renewable Energy „Intelligent Policy Options” Berlin, 21 stycznia 2004 r.
 • Nojszewski Dariusz, Człowiek a energia; Energia, Zielone Brygady 1999/10(112), s. 1.
 • Nowacki Marek, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 92.
 • Nowak Bartłomiej, Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej. Studium porównawcze na podstawie sektorów energii elektrycznej i gazu a sprawa (kwestia) Polski, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 13.
 • Radło Mariusz J., Wyzwania konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 104–110.
 • Strony internetowe:
 • http://www.europarl.europa.eu/; stan na 10.10.2016 r.
 • http://rynekgazu.pl; stan na 10.10.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2756210c-c7d6-4e74-af82-0977a8131b83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.