PL EN


2015 | 11 | 4 | 146-166
Article title

Czy brak naturalizacji wyklucza nową tożsamość narodową? Konstruowanie tożsamości w narracjach wieloletnich imigrantów bez obywatelstwa polskiego

Content
Title variants
EN
Does the Lack of Naturalisation Exclude New National Identity? Constructing Identity in the Narratives of Denizens Living in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje narracyjne konstruowanie tożsamości przez osiadłych w Polsce wieloletnich imigrantów, którzy spełniają kryteria naturalizacji, ale nie chcą starać się o obywatelstwo państwa przyjmującego. Wśród przyczyn rezygnacji z polskiego obywatelstwa najczęściej wymieniają uzyskanie statusu pośredniego (karty stałego pobytu), a także zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa w państwie pochodzenia oraz trudności biurokratyczne towarzyszące naturalizacji w Polsce. Nie wyklucza to jednak nowej tożsamości narodowej związanej z krajem przyjmującym. Status i doświadczenia biograficzne badanych nie wspierają stabilnej, statycznej wizji przynależności narodowej. W narracjach denizenów to kompetencje kulturowe oraz okres pobytu w danym kraju ujmowane są jako czynniki kształtujące tożsamość i przywiązanie do państwa wysyłającego lub przyjmującego. Bycie na emigracji, nawet wieloletniej i osiedleńczej, oznacza jednak stałe negocjowanie pomiędzy utożsamianiem się z krajem pochodzenia a nową tożsamością wynikającą z zakorzenienia w społeczeństwie przyjmującym.
EN
The article describes narrative construction of identity by immigrants settled in Poland, who do not want to apply for citizenship of the receiving country. The reasons of their disinterest in the Polish citizenship include: obtaining an intermediate status (permanent residence), prohibition of dual citizenship in the country of origin, administrative difficulties associated with naturalisation in Poland. The lack of Polish citizenship does not exclude new national identity connected with the receiving country. Status and biographical experiences of the explored group do not support a static, stable vision of national belonging. In the denizens’ narratives, it is the cultural competences and length of stay in the country that decide about identity and connection to the sending or receiving country. Being an immigrant, even in the cases of long-term migration, means continuous negotiation between the connection with the country of origin and the new identity developed in the receiving country.
Contributors
 • Polska Akademia Nauk
References
 • Bauböck Rainer (1994) Transnational Citizenship. Membership and Rights in International Migration. Aldershot: Edward Elgar Publishing.
 • Bauböck Rainer (2002) How Migration Transforms Citizenship: International, Multinational and Transnational Perspectives. IWE Working paper 24/2002. Dostępny w Internecie: https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/IWE-Papers/WP24.pdf [dostęp: 16 X 2015]
 • Benton Meghan (2010) A Theory of Denizenship. London: University College London. Dostępny w Internecie: http://discovery.ucl.ac.uk/624490/1/624490.pdf [dostęp: 16 X 2015]
 • Bevelander Pieter, Veenman Justus (2006) Naturalisation and Socioeconomic Integration: The Case of the Netherlands. IZA Discussion Paper no. 2153, Dostępny w Internecie: http://ftp.iza.org/dp2153.pdf [dostęp: 16 X 2015].
 • Blumenthal Sonia D. (1971) The Private Organizations in the Naturalization and Citizenship Process. „International Migration Review”, vol. 5, no. 4, ss. 448‒462.
 • Brubaker Rogers (1989) Membership Without Citizenship: The Economic and Social Rights of Noncitizens [w:] tenże, Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America. New York: University Press of America, s. 145-162.
 • Castles Stephen, Davidson Alastair (2000) Citizenship and Migration. Globalization and the Politics of Belonging. London: Macmillan Press.
 • Dronkers Jaap, Vink Maarten Peter (2012) Explaining Access to Citizenship in Europe: How Citizenship Policies Affect Naturalization Rates. „European Union Politics”, vol. 13, no. 3, s. 390‒412.
 • Escobar Cristina (2004) Dual Citizenship and Political Participation: Migrants in the Interplay of United States and Colombian Politics. „Latino Studies”, vol. 2, no. 1, s. 45‒69.
 • Freeman Gary P., Ögelman Nedim (1998) Homeland Citizenship Policies and the Status of Third Country Nationals in the European Union. „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 24, no. 4, s. 769-688.
 • Garcia John A. (1981) Political Integration of Mexican Immigrants: Explorations Into the Naturalization Process. „International Migration Review”, vol. 15, no. 4, s. 608‒625.
 • Glick Schiller Nina; Basch Linda Blanc Szanton, Cristina (1995) From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration, “Anthropology Quarterly”, vol. 68, s. 48-63.
 • Glick Schiller Nina, Salazar Noel B. (2013) Regimes of Mobility Across the Globe. „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 39, no. 2, s. 183‒200.
 • Grzymała-Kazłowska Aleksandra, (2013) Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów. “Kultura i Społeczeństwo”, vol. 57, nr 3, s. 45-60.
 • Hammar Tomas (1990) Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens, and Citizens in a World of International Migration. Aldershot: Avebury.
 • Jones-Correa Michael (2001) Under Two Flags: Dual Nationality in Latin America and Its Consequences for Naturalization in the United States. „International Migration Review”, vol. 35, no. 4, s. 997–1029.
 • Martiniello Marco (1994) Citizenship of the European Union. A Critical View [w:] Rainer Bauböck, ed., From Aliens to Citizens. Redefining the Status of Immigrants in Europe. Vienna: Avebury, s. 29‒48.
 • Mazzolari Francesca (2009) Dual Citizenship Rights: Do They Make More and Richer Citizens? „Demography”, vol. 46, no. 1, s. 169–191.
 • Neuman Gerlad L. (2001) Nationality Law in the United States and the Federal Republic of Germany: Structure and Current Problems [w:] Peter H. Schuck, Rainer Münz, eds., Paths to Inclusion: The Integration of Migrants in the United States and Germany. New York-Oxford: Berghahn Books, s. 247-298.
 • Portes Alejandro, Curtis John W. (1987) Changing Flags: Naturalization and Its Determinants Among Mexican Immigrants. „International Migration Review”, vol. 21, no. 2, s. 352‒371.
 • Portes Alejandro, Guarnizo Luis E., Landolt Patricia (1999) The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field. „Ethnic and Racial Studies”, vol. 22, no. 2, s. 217‒237.
 • Schuck Peter (1989) Membership in the Liberal Polity: The Devaluation of American Citizenship, “Georgetown Immigration Law Journal”, vol. 3, issue 1, ss. 1-18.
 • Schuck Peter H., Münz Rainer, eds. (2001) Paths to Inclusion: The Integration of Migrants in the United States and Germany. New York - Oxford: Berghahn Books.
 • Steinhardt Max Friedrich (2012) Does Citizenship Matter? The Economic Impact of Naturalizations in Germany. „Labour Economics”, vol. 19, no. 6, s. 813–823.
 • Stemplewska-Żakowicz Katarzyna (2002) Koncepcje narracyjnej tożsamości. Od historii życia do dialogowego „ja” [w:] Jerzy Trzebiński, red., Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 81-113.
 • Trzebiński Jerzy (2002) Narracyjne konstruowanie rzeczywistości [w:] tenże, Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 17-42.
 • Vertovec Steven (2009) Transnationalism. London-New York: Routledge.
 • Walker Neil (2008) Denizenship and the Deterritorialization in the EU. EUI Working Papers 08/2008. Dostępny w Internecie: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/8082 [dostęp: 16 X 2015]
 • Yang Philip Q. (1994) Explaining Immigrant Naturalization. „International Migration Review”, vol. 28, no. 3, s. 449‒477.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2756977e-5358-4837-9684-2cd5e42b318e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.