PL EN


2016 | 45 | 334-343
Article title

Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

Content
Title variants
EN
Methods of Gathering Market Information in New Products Development
RU
Методы сбора информации о состоянии рынка при формировании новых продуктов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu krajowe przedsiębiorstwa średniowysokiej i wysokiej techniki stosują różne sposoby zbierania informacji rynkowych przy wdrażaniu nowych produktów, oraz jak te sposoby wiążą się z osiąganiem sukcesu nowego produktu. Sposoby te podzielono na dwie grupy. Pierwszą, związaną z przeprowadzaniem badań marketingowych (np. prowadzenie własnych badań marketingowych lub zlecając je na zewnątrz, korzystanie z raportów specjalistycznych firm, opracowanych na podstawie badań marketingowych) i drugą, niewymagającą realizacji takich badań (np. kontakty osobiste z pośrednikami, penetrowanie Internetu, spotkania z przedstawicielami handlowymi). W dojściu do celu pracy wykorzystano dane pochodzące z własnego badania sondażowego przeprowadzonego wśród wspomnianej grupy przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 49 osób. Badanie przeprowadzono na losowo dobranej próbie przed-siębiorstw. Wyniki badania wskazują, że wśród badanych firm dominowały inne sposoby zbierania informacji rynkowych niż badania marketingowe (np. kontakty osobiste czy penetrowanie Internetu), zaś gromadzenie informacji za pomocą badań marketingowych występowało w mniej-szym stopniu. Okazało się, że zarówno stosowanie badań marketingowych, jak i innych sposobów pozyskiwania informacji pozytywnie oddziaływało na wyniki osiągane przy wdrażaniu nowych produktów. W szczególności odnotowano dodatni wpływ na sukces nowego produktu następujących działań: przeprowadzanie badań marketingowych specjalnie na potrzeby danego wdrożenia, podejmowanie różnych badań, kontakty osobiste z podmiotami zewnętrznymi, śledzenie prasy specjalistycznej i innych tradycyjnych mediów, penetrowanie Internetu, regularne spotkania ze swoimi pracownikami (np. handlowcami).
EN
The aim of the study is to present the extent to which domestic medium-high and high-technology companies use different ways to collect market information for the development of new products and how these ways relate to the new product success. These attitudes to collect market information were divided into two groups. The first, related to conducting marketing re-search (e.g. conducting own marketing research, using marketing research reports), and the second group that does not require the implementation of marketing research (e.g. personal contacts with distributors, penetration of the Internet, meetings with sales representatives). To achieve the pur-pose of the work we used data from a survey conducted among domestic medium-high and high-technology companies who employed at least 49 people. Our results show that among the surveyed companies dominate other ways of gathering market information than marketing research (e.g. penetration of Internet, personal contacts), while the collection of information by marketing occurred to a lesser extent. It turned out that applying marketing research and other ways of obtaining information had a positive impact on the new products performance. In particular, we have found a positive impact on the success of new products the following activities: undertaking marketing research committed for a given new product project, applying various marketing re-search studies, using personal contacts with external parties, monitoring professional magazines and other traditional media, penetrating the Internet or regular meetings with employees.
Year
Volume
45
Pages
334-343
Physical description
Contributors
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, ddab@zie.pg.gda.pl
References
 • Dąbrowski D., 2010, Rodzaje badań marketingowych użytecznych w rozwoju nowych produktów, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 97.
 • Deshpande, R., Zaltman, G., 1987, A comparison of factors affecting use of marketing information in consumer and industrial firms, “Journal of Marketing Research”, Vol. XXIV, February, http://dx.doi.org/10.2307/3151759.
 • Flakiewicz W., 2002, Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Janowicz R., 2014, Udział firm z wybranych branż w wydatkach na badania, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii”, edycja XIX, PTBRiO, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S., 2014, Badania marketingowe w procesach innowacji produktowych, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Kahn K.B., 2001, Product Planning Essentials, Sage Publications, Thousand Oaks, http://dx.doi.org/10.1016/S0737-6782(01)00098-4.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J., 1990, Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications, „Journal of Marketing”, Vol. 54 (April). http://dx.doi.org/10.2307/1251866.
 • Leonidou L.C., Theodosiou M., 2004, The export marketing information systems: an integration of the extant knowledge, „Journal of World Business”, No. 39, http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2003.08.005.
 • Maltz, E., Kohli, A.K., 1996, Market intelligence dissemination cross functional bound-aries, “Journal of Marketing Research”, Vol. XXXII, February.
 • Montoya-Weiss M.M., Calantone R., 1994, Determinants of new product performance: A review and metaanalysis, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 11, http://dx.doi.org/10.1111/1540-5885.1150397.
 • Wrzosek W., 1998, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L., 1994, System informacyjny o funkcjonowaniu rynków krajowych i zagranicznych, w: Badania rynkowe i marketingowe, red. nauk. J. Kramer, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2762b40f-11ea-4536-b32f-eb6e85da02e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.