PL EN


2016 | 3 | 1 | 37-54
Article title

Wybrane determinanty wartości banku

Content
Title variants
EN
Key determinants of a bank
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono wartości banku i jej zasadniczym determinantom, co stało się jednocześnie celem przeprowadzonych rozważań. Na strukturę opracowania składają się: zdefiniowanie istoty wartości banku, klasyfikacja jej nośników, omówienie ryzyka bankowego, jako znamiennego dla banków generatora ich wartości, oraz ukazanie ważnej dźwigni rozwoju banku, jaką są kapitały banku, finansowy oraz intelektualny. Dokonano również próby wskazania hierarchii wymienionych nośników wartości banku, stawiając na czele kapitał intelektualny, do którego zaliczono przede wszystkim kapitał ludzki i klienta, a także kapitał strukturalny i społeczny.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
37-54
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych,Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, witold.gradon@ue.katowice.pl
 • Dr, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, grazyna.szustak@ue.katowice.pl
References
 • Banach E. (2014), Zarządzanie wartością klienta jako niezbędny element strategii budowy wartości przedsiębiorstwa, w: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw,
 • Jabłoński M. (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Black A., Wright P., Bachman J. E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Bazylea III – miary płynności i bufory kapitałowe (2012), „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” nr 1.
 • Capiga M. (2008), Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Capiga M. (2010), Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2016), Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa.
 • Caputa W. (2015), Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz.UE z 27.6.2013 r., L 176.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2005), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
 • Korzeb Z. (2010), Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa.
 • Leśniewski M. A. (2015), Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2003), Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Masiukiewicz P. (2012), Czy dźwignie finansowe są przeregulowane?, „Bezpieczny Bank”, marzec.
 • Nehring A. (2012), Kapitał ludzki w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, Jabłoński M., Zamasz K. (red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Penczar M. (2015), Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa – nośniki wartości, w: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, Bielecki J. K., Pawłowicz L. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Proniewski M., Tarasiuk W. (2012), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2015 r. UKNF, Warszawa 2016, http:// www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015_tcm 75-47215.pdf, dostęp dnia 7.07.2015.
 • Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE z 27 czerwca 2013, L 176.
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 62/2015 z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013wodniesieniu do wskaźnika dźwigni.
 • Szustak G. (2016), Kategorie kapitału jako kluczowe generatory wartości banku, w: Capiga M.,
 • Gradoń W., Szustak G., Kreowanie wartości banku, CeDeWu, Warszawa.
 • Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Dz.U. poz. 1513.
 • Zaleska M. (2007), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2767a7b1-82f4-4ed2-ac62-adca2e4ae2c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.