PL EN


2019 | 40 | 4 | 45-55
Article title

Subjective Przedmiotowy i podmiotowy wymiar ochrony zdrowia w perspektywie teologicznopastoralnej

Content
Title variants
English Subjective and Personal Dimension of Healthcare in Pastoral Theological Reflection
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to indicate new possibilities of health protection from the perspective of pastoral theology. The Church’s teaching on the protection of human life and health is very rich. It should also be pointed out that the Church supports all social initiatives to reform health care, especially is humanisation and personalisation, which can lead to better care for the sick, but also create new opportunities in the field of health prevention, in promoting healthy lifestyles and in supporting the pursuit of daily life hygiene. Thanks to the humanisation and personalisation of health care, it will be more effective to deformalize it, so that money, profit or savings do not obscure the most important goal: to provide comprehensive care for the sick person. The good of an ill person is body health and mental balance, but the greatest gift is always to be close to God, according to the principle that people are closest to God when they give health to other people.
PL
Celem artykułu jest wskazanie nowych możliwości ochrony zdrowia z perspektywy teologii pastoralnej. Nauczanie Kościoła na temat ochrony życia i zdrowia człowieka jest bardzo bogate. Kościół popiera wszelkie inicjatywy społeczne służące reformie ochrony zdrowia, zwłaszcza jej humanizację i personalizację, co może przełożyć się na lepszą opiekę nad ludźmi chorymi, ale też stworzy nowe możliwości w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, w propagowaniu zdrowego stylu życia i wspieraniu działań na rzecz przestrzegania zasad higieny życia na co dzień. Dzięki humanizacji i personalizacji służby zdrowia bardziej skuteczne będą działania na rzecz jej odkomercjalizowania, aby pieniądz, zysk lub oszczędności nie przesłaniały najważniejszego celu: otoczenia kompleksową opieką osoby chorej. Dobrem osoby chorej jest zdrowie ciała i równowaga psychiczna, ale największym darem jest być zawsze blisko Boga, według zasady, że ludzie są najbliżej Boga, gdy dają zdrowie innym ludziom.
Year
Volume
40
Issue
4
Pages
45-55
Physical description
Dates
printed
2019-12-31
Contributors
References
 • Biesaga, Tadeusz. 2006. „Kodeks Etyki Lekarskiej.” Medycyna Praktyczna 9: 20-25.
 • Bołoz, Wojciech. 1997. Życie w ludzkich rękach: podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa: ATK.
 • Chłap, Zbigniew. 1997. „Przymierza medycyny dla ochrony człowieka – w duchu Evangelium vitae.” In Jan Paweł II. Encyklika Evangelium vitae. Tekst i komentarze, edited by Tadeusz Styczeń and Janusz Nagórny, 365-378. Lublin: KUL.
 • Francis. 2013a. Encyclical “Lumen fidei”.
 • Francis. 2013b. Apostolic Exhortation “Evangelii Gaudium”.
 • Francis. 2015. Encyclical “Laudato si”.
 • Gembala, Bronisław. 1998. „Zdrowie jako zadanie duchowe.” Communio 18: 105-123.
 • Heszen, Irena and Halina Sęk. 2007. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • James, William. 2001. Doświadczenia religijne. Translated by Jan Hempel. Kraków: Wyd. Nomos.
 • Jan Paweł II. 1998. „W służbie zdrowia i życia ludzkiego”. Słowo Ojca Świętego do chirurgów polskich (11.02.1992). In W trosce o życie. Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej, edited by K. Szczygieł, 231-233. Tarnów: Wyd. Biblos.
 • Jan Paweł II. 1999. Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Kultury „Chrześcijański humanizm”. Accessed: 25.05.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pr_kultury_19111999.html.
 • John Paul II. 1979. Encyclical “Redmeptor hominis”.
 • John Paul II. 1980. Encyclical “Dives in Misericordia”.
 • John Paul II. 1991. Encyclical “Centesimus annus”.
 • John Paul II. 1995. Encyclical „Evagelium vitae”.
 • Koperek, Jerzy. 2007. „Prawo dzieci do wyżywienia i wolności od głodu.” In Dzieci głodujące i bez imienia, edited by Jarosław Różański, 7-18. Warszawa: Wyd. Papieskich Dzieł Misyjnych.
 • Litwiejko, Alicja. 2010. Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Marek, Zbigniew. 2009. „Moralność człowieka wyrazem zdrowia wewnętrznego.” In Edukacyjne przestrzenie zdrowia, edited by Zbigniew Marek and Magdalena Madej-Babula, 209-222. Kraków: Wyd. WAM.
 • Moń, Ryszard. 2009. „Moralne źródła deontologii lekarskiej.” Warszawskie Studia Teologiczne 22: 175-184.
 • Naczelna Izba Lekarska. 2003. Kodeks Etyki Lekarskiej. Accessed: 25.05.2019). http://www.nil.org.pl/_data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf.
 • Nagórny, Janusz. 1998. „Wartość życia ludzkiego z perspektywy encykliki „Evangelium vitae”.” Roczniki Teologiczne 3: 19-38.
 • Nagórny, Janusz. 1999. „Społeczny charakter troski o życie i zdrowie.” Roczniki Teologiczne 3: 5-22.
 • Ratzinger, Joseph. 2005. Dogma and Preaching. Applying Christian Doctrine to Daily Life. San Francisco: Ignatius Press.
 • Rees, Tobias. 2016. Plastic Reason. An Anthropology of Brain Science in Embryogenetic Terms. Oakland: University of California Press.
 • Rudman, Stanley. 1997. Concepts of Person and Christian Ethics. New York: Cambridge University Press.
 • Sadowski, Mirosław. 2007. „Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa.” Wrocławskie Studia Erazmiańskie 1: 8-28.
 • Sobolewski, Zbigniew. 2007. „Caritas Polska wobec głodujących dzieci.” In Dzieci głodujące i bez imienia, edited by Jarosław Różański, 45-51. Warszawa: Wyd. Papieskich Dzieł Misyjnych.
 • Stawiszyński, Tomasz. 2006. „O zdrowiu psychicznym, czyli nie bardzo wiadomo o czym.” Zeszyty Karmelitańskie 3: 42-44.
 • Sztaba, Mariusz. 2011. Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego. Kraków: Wyd. Benedyktynów „Tyniec”.
 • Szuppe, Paweł. 2007. „Głód – przyczyny i rozmiar zjawiska.” In Dzieci głodujące i bez imienia, edited by Jarosław Różański, 31-38. Warszawa: Wyd. Papieskich Dzieł Misyjnych.
 • Ślipko, Tadeusz. 2002. Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wyd. WAM.
 • Taranowicz, Iwona. 2002. „Rodzina a problemy zdrowia i choroby.” In Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, edited by Jarosław Barański and Włodzimierz Piątkowski, 105-115. Wrocław: Oficyna Wyd. ATUT, Wrocławskie Wyd. Oświatowe.
 • Verspieren, Patrick. 1989. „Leben, Gesundheit, Tod.“ In Neue Summe Theologie, t. 2: Die neue Schöpfung, edited by Peter Eicher, 275-305. Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder.
 • Wojtyła, Karol. 1985. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 • Wróbel, Józef. 1999. Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków: Wyd. Księży Sercanów.
 • Wróbel, Józef. 2004. „U źródeł myśli bioetycznej Jana Pawła II w 25-lecie pontyfikatu.” Roczniki Teologiczne 3: 22-42.
 • Wróbel, Józef. 2007. „Eklezjalny wymiar troski o zdrowie człowieka.” In Scio cui credidi. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, edited by Ireneusz S. Ledwoń, 1046-1062. Lublin: KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-276812d8-113f-4056-b9e8-8019ba66a4dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.