PL EN


2015 | 2 (355) | 397-407
Article title

Akceptacja i wybór produktów spożywczych o smaku miętowym. Badania wstępne

Content
Title variants
EN
Acceptance and Choice of Food Products with Mint Flavour. Preliminary Studies
RU
Одобрение и выбор продуктов питания с мятным вкусом. Предварительные исследования
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie, jaką popularnością wśród konsumentów cieszą się produkty spożywcze o smaku miętowym. Badania przeprowadzono w roku 2012 na grupie 100 respondentów metodą ankietową za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego, który składał się z 13 pytań o charakterze otwartym i zamkniętym. Wśród respondentów, którzy wzięli udział w badaniach aż 92 osoby na 100 badanych stwierdziło, że bardzo lubi smak mięty w produktach spożywczych. Produktami o smaku miętowym najczęściej wybieranymi przez respondentów były guma do żucia (80%), dropsy (65%), herbatki miętowe (55%) oraz napoje (39%). Produkty te były częściej wybierane przez kobiety aniżeli przez mężczyzn. Do lubianych produktów o smaku miętowym należą również czekolady i czekoladki (30%), karmelki (24%) oraz lody (21%).
EN
An aim of the carried out surveys was to diagnose what popularity among consumers deserve food products with mint flavour. The surveys were carried out in 2012 on the group of 100 respondents by the author’s questionnaire method; the questionnaire consisted of 13 questions of the open-end and multiple choice nature. Among the respondents, who took part in surveys, as many as 92 per 100 surveyed stated they very liked mint flavour in food products. The mint-flavoured products most often chosen by the respondents were: chewing gum (80%), drops (65%), mint teas (55%) and drinks (39%). These products were more often chosen by women than by men. The much-loved products with mint flavour include also chocolates and bonbons (30%), caramels (24%) and ice cream (21%).
RU
Цель проведенных исследований заключалась в выявлении, какой популярностью среди потребителей пользуются продукты питания с мятным вкусом. Исследования провели в 2012 г. на группе 100 респондентов по методу опроса с применением авторского вопросника, который состоял из 13 вопросов открытого и закрытого типа. Среди респондентов, принявших участие в исследовании, аж 92 человека на 100 опрошенных указали, что они очень любят вкус мяты в продуктах питания. Чаще всего избираемыми респондентами продуктами со вкусом мяты были: жевательная резинка (80%), леденцы (65%), сорта мятного чая (55%) и напитки (39%). Эти продукты чаще выбирались женщинами, нежели мужчинами. К числу любимых продуктов с мятным вкусом относятся также шо- колад и шоколадные конфеты (30%), карамель (24%) и мороженое (21%).
Year
Issue
Pages
397-407
Physical description
Contributors
References
 • Adaszyńska M., Swarcewicz M., Markowska-Szczupak A., Jadczak D. (2013), Skład chemiczny i właściwości przeciwdrobnoustrojowe olejku eterycznego i ekstraktu z mięty pieprzowej odmiany „Asia”, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 2(87).
 • Baker R.R., Pereira da Silva J.R., Smith G. (2004), The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry.
 • Part I: Flavourings and additives, “Food and Chemical Toxicology”, No. 42S.
 • Bogacz K. (2012), Napoje funkcjonalne z udziałem ziół i ich działanie, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-warzywny”, nr 5-6.
 • Czerwińska D. (2010), Czas na lody, „Przegląd Gastronomiczny”, nr 2.
 • Doren J.M., Neil K.P., Parish M., Gieraltowski L., Gould L.H., Gombas K.L. (2013), Foodborne illness outbreaks from microbial contaminants in spices, 1973-2010, “Food Microbiology”, No. 36.
 • Dzwolak W. (2009), Radiacyjna obróbka żywności. Stan prawny i dawki promieniowania, „Przemysł Spożywczy”, nr 6(4).
 • Gulbicka B., Kwasek M. (2007): Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce, Program wieloletni 2005-2009, nr 75, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Jakowienko P. (2012), Mięta rośliną roku 2011, „Aura”, nr 2.
 • Janiszewska E., Witrowa-Rajchert D. (2006), Mikrokapsułkowanie aromatów, „Przemysł Spożywczy”, nr 60(5).
 • Karpińska P. (2013), Papierosy mentolowe bardziej niebezpieczne niż zwykłe?, http://natemat.pl/ [dostęp: 10.08.2014].
 • Kędzia A. (2007), Działanie olejku z mięty pieprzowej (Oleum menthae piperitae) na bakterie beztlenowe, „Fitoterapia”, nr 4.
 • Kociołek-Belawejder E., Żebrowska M.K. (2011), Pasta do zębów. Cz. I. Składniki podstawowe, „Przemysł Chemiczny”, nr 90(6).
 • Kozłowska-Burdziak M., Sadowski A. (2014), Produkcja a obszary konsumpcji ziół z Podlasia, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Kozłowska-Lewecka M., Borowiecka J. (2011), Zawartość olejku eterycznego w surowcach przyprawowych wykorzystywanych w kulinariach, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, nr 44(2).
 • Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J. (2007), Fitoterapia i leki roślinne, PZWL, Warszawa.
 • Lemanowicz K. (2010), Dieta ludzi starszych, „Gospodarka Mięsna”, nr 5.
 • Lis A. (2012), Najcenniejsze olejki eteryczne. Olejek miętowy, „Aromaterapia”, t. 18, nr 2(68).
 • Newerli-Guz J. (2010), Czynniki kształtujące jakość ziół i przypraw z upraw ekologicznych i konwencjonalnych, (w:) Wiśniewska M, Malinowska E (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolnospożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, Gdańsk.
 • Newerli-Guz J., Kobylańska E. (2013), Ocena jakości jednoskładnikowych herbatek ziołowych na przykładzie Mentha piperita, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 94(4).
 • Newerli-Guz J., Śmiechowska M. (2007), Wpływ pozyskiwania i obróbki surowca na jakość ziół i przypraw, (w:) Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Newerli-Guz J., Śmiechowska M., Piotrzkowska J. (2009), Substancje aromatyzujące jako składniki herbatek ziołowo-owocowych, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 61.
 • Pniewska J., Czajkowska A., Górna K., Liczbińska G., Łojko D., Pałys W., Suwalska A., Jaracz K. (2012), Kobiety bardziej dbają o zdrowie niż mężczyźni? Doniesienie wstępne. „Nowiny Lekarskie”, nr 81(5).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 354/48 z dnia 31.12.2008).
 • Stus M. (2009), Guma do żucia – po nowemu? „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, nr 8.
 • Wojtowicz E., Zawirska-Wojtasik R., Adamiec J. (2012), Sposób na zapewnienie wysokiej jakości aromatu naturalnych przypraw liściastych, „Nauka Przyroda Technologia”, t. 6, nr 2.
 • Zawadzka-Ben Dor R. (2006), Herbata z gałązką mięty, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, nr 8.
 • Zawirska-Wojtasik R. (2004), Aromaty naturalne i syntetyczne − problem klasyfikacji i kontroli, (w:) Rutkowski A. (red.), Smak i aromat w żywności i napojach, Polska Izba Dodatków do Żywności, Konin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-277099dd-824b-4413-a76b-48fd63230e22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.