PL EN


2016 | 88(144) | 73-85
Article title

Information disclosure in corporate social responsibility reports. The case of Lithuanian companies

Content
Title variants
PL
Ujawnianie informacji w raportach społecznej odpowiedzialności. Studium przypadku firm litewskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Though the phenomenon of corporate social responsibility (CSR) is closely scrutinized in studies of both Lithuanian and foreign scholars, the problem is the quality of social information disclosed in social responsibility reports. The objective of this article is to analyse the quality of disclosed information in CRS reports of Lithuanian companies. The characteristics of quality of information were comparability, reliability, objectivity and sustainability. The research demonstrated that in Lithuania, CSR reports provide unreliable information, which is only partly comparable and objective, however, relatively sustainable.
PL
Chociaż zjawisko społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jest szczegółowo rozpatrywane w badaniach zarówno litewskich, jak i zagranicznych autorów, to problemem jest jakość informacji przekazywanych w tych raportach. Celem niniejszego artykułu jest analiza jakości ujawnianych informacji w raportach CSR sporządzanych przez spółki litewskie. Cechami jakościowymi informacji były porównywalność, wiarygodność, obiektywność i zrównoważenie. Badania wykazały, że na Litwie raporty CSR nie zapewniają wiarygodnych informacji; są one tylko częściowo porównywalne i obiektywne, jednak też stosunkowo zrównoważone.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2777f101-5f04-402c-81e2-0e033e4b7a01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.