PL EN


2018 | 2(5) | 112-127
Article title

Liga Kobiet w województwie białostockim – stan badań i postulaty badawcze

Content
Title variants
EN
Women's League in the Bialystok Province – research status and research postulates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Liga Kobiet była najbardziej masową organizacją kobiecą w Polsce Ludowej. Mimo przemian, jakie zachodziły w działalności organizacji, zawsze realizowała wytyczne władzy komunistycznej. Organizacja zrzeszająca nawet dwa miliony kobiet, nie została dotąd dostatecznie opracowana. Dużą uwagę w przyszłych badaniach naukowych należy poświęcić działalności Ligi Kobiet w terenie, tzn. na szczeblach wojewódzkich, powiatowych czy miejskich. Poniższy artykuł prezentuje stan badań na temat Ligi Kobiet województwa białostockiego w świetle innych województw oraz kierunki i postulaty badawcze przyszłych dociekań naukowych.
EN
The Women's League was the most mass women's organization in People's Poland. Despite the changes that took place in the activities of the organization, it always implemented the guidelines of the communist authorities. An organization associating up to two million women has not been sufficiently developed yet. A lot of attention in future scientific research should be devoted to the activities of the Women's League in the field, ie at the voivodship, poviat or city levels. The following article presents the state of research on the Women's League of the Bialystok region in the light of other voivodships as well as the directions and research postulates of future scientific inquiries.
Year
Issue
Pages
112-127
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Ćwik Urszula, Podstawowe założenia Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Mody i Życia Praktycznego” (1946–1951), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Białystok: Wydawnictwo Humanica 2017, ISBN 978-83-946177-3-8.
 • Dajnowicz Małgorzata, Kobiety – polityka – wybory w świetle „Zwierciadła: Pisma Ligi Kobiet Polskich” (1982–1990), [w:] Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku, red. Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Katarzyna Sopolińska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018, ISBN 978-83-231-3982-9.
 • Dajnowicz Małgorzata, „Kobieta Dzisiejsza. Dwutygodnik Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet” jako platforma informacyjna o kierunkach prac organizacji (w początkowym okresie formowania struktur), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Białystok: Wydawnictwo Humanica 2017, ISBN 978-83-946177-3-8.
 • Dajnowicz Małgorzata, „Walka o pokój” w wypowiedziach propagandowych publikowanych na łamach „Naszej Pracy” – biuletynie Ligi Kobiet (1947-1953), [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski, t.5, red. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, ISBN 978-83-227-9023-6.
 • Dajnowicz Małgorzata, „Zwierciadło” – platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957-1961, 1982-1989), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2017, t. XX, z. 3(47), ISSN 1509-1074.
 • Dajnowicz Małgorzata, Działalność Ligi Kobiet na obszarze kraju w świetle czasopism organizacji – „Kobiety Dzisiejszej” (1946-1947) i „Kobiety” (1947-1949), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, t. XXI, z. 3(51), ISSN 1509-1074.
 • Dajnowicz Małgorzata, Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947-1949), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Białystok: Wydawnictwo Humanica 2016, ISBN 978-83-946177-0-7.
 • Dajnowicz Małgorzata, Główne kierunki działalności Ligi Kobiet w Polsce Ludowej do 1975 roku (ze szczególnym uwzględnieniem województwa białostockiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2018, z. 3, ISSN 0083-4351.
 • Dajnowicz Małgorzata, Liga Kobiet w terenie. Kierunki działalności organizacji na przykładzie struktur białostockich w latach 1966-1981, „Niepodległość i Pamięć” 2018, nr 2(62), ISSN 1427-1443.
 • Dajnowicz Małgorzata, Obchody Międzynarodowego Roku Kobiet 1975 na Białostocczyźnie (na tle głównych kierunków działalności Ligi Kobiet w kraju i regionie), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 2017, nr 1(2), ISSN 2451-3539.
 • Drozdowska Agnieszka, O działalności Ligi Kobiet w okręgu białostockim (w świetle „Naszej Pracy”), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2018 (w druku).
 • Dzienis Magdalena, Przyczynek do badania wizerunku kobiety – robotnicy przodowniczki pracy w prasie w okresie realizacji Planu 6-letniego, [w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. Bogusław Tracz, Katowice: IPN 2008, ISBN 978-83-61458-16-6.
 • Fidelis Małgorzata, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, przeł. Maria Jaszczurowska, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2015, ISBN 978-83-7629-764-4.
 • Hajdo Małgorzata, Wizerunek kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956, „Dzieje Najnowsze”, 2006, nr 3, ISSN 0419-8824.
 • Jarosz Dariusz, Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945-1957), [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2009, t. 2, ISBN 978-83-7543-101-8.
 • Jarosz Dariusz, Kwestia kobieca w Polsce stalinowskiej, w: Polacy i stalinizm 1948-1956, Warszawa: Instytut Historii PAN 2000, ISBN 83-86301-87-2.
 • Jarosz Dariusz, Wzory osobowe i modele awansu społecznego kobiety wiejskiej w Polsce w prasie periodycznej z lat 1949-1955, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1993, s. 253-266.
 • Jarska Natalia, A Patriarchal Marriage? The Women’s Movement And The Communist Partyin Poland (1945–1989), „Kwartalnik Historyczny” Vol. CXXV, 2018, Eng.-Language Edition no. 2, pp. 7–37, PL ISSN 0023-5903.
 • Jarska Natalia, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960, Warszawa: IPN 2015, ISBN 978-83-7629-764-4.
 • Jarska Natalia, Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda w latach 1956-1966, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty, red. Łukasz Kamiński, Tomasz Kozłowski, Warszawa 2010, t.3, ISBN 978-83-7629-167-3s.
 • Jarska Natalia, Obchody Dnia Kobiet w Polsce Ludowej, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 4, ISSN 0419-8824.
 • Jurkowska Katarzyna, Kłopoty z tożsamością, czyli Liga Kobiet Polskich, „Ośka” 2000, nr 2 (11), ISSN 1429-7027.
 • Madejska Marta, Aleja włókniarek, Wołowiec 2018, ISBN 978-83-8049-708-5.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja i praca propagandowa, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 1(2), ISSN 2451-3539.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Koła Rodzin Milicyjnych – zadania i zakres działań (1969-1989), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 2(3), ISSN 2451-3539.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 2, ISSN 0419-8824.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu polityki władz „Polski Ludowej”, [w:] „Polska Ludowa” 1944–1989 – wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski, Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016, ISBN 978-83-65598-32-5.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Treści propagandowe rozpowszechniane przez Społeczno-Obywatelską Ligę Kobiet/Ligę Kobiet na podstawie pisma „Poznajmy Prawdę” (1946-1952), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, red. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Białystok: Wydawnictwo Humanica 2017, ISBN 978-83-946177-3-8.
 • Mrozik A., Wywołać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u – kobiety w historii PRL-u, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, ISSN 0867-0633.
 • Perkowski Piotr, Aktywność zawodowa gospodyń domowych na łamach prasy kobiecej Polski Ludowej, [w:] Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, red. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo: ENETEIA 2009, ISBN 978-83-61538-06-6.
 • Ratman-Liwerska Izabela, Stowarzyszenie jako czynnik społeczno-wychowawczej aktywizacji kobiet (na przykładzie badań na Białostocczyźnie), Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1984.
 • Stańczak-Wiślicz Katarzyna, Perkowski Piotr, Dzieje kobiet w PRL – stan i perspektywy badań, [w:] Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, red. Krzysztof A. Makowski, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014, ISBN 978-83-63795-47-4.
 • Stasiewicz Agnieszka, Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w latach 1945-1948 na Białostocczyźnie w świetle dokumentów PPR, [w:] Kobiety na zakręcie 1933–1989, red. Ewa Chabros, Agnieszka Klarman, Wrocław: IPN, 2014, ISBN 978-83-61631-40-8.
 • Świętochowska Emilia, Sytuacja społeczna kobiet w PRL w latach 1956-1970 na przykładzie województwa białostockiego, [w:] „Mała stabilizacja” w województwie białostockim 1956–1970, red. Marcin Markiewicz, Białystok: IPN 2012, ISBN 978-83-62357-92-5.
 • Świętochowska Emilia, Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w ostatniej dekadzie PRL, [w:] Kobiety na zakręcie 1933–1989, red. Ewa Chabros, Agnieszka Klarman, Wrocław: IPN, 2014, ISBN 978-83-61631-40-8.
 • Świętochowska-Bobowik Emilia, „Kwestia kobieca” i jej propagandowe wykorzystanie przez władze na przykładzie działalności Ligi Kobiet i Wydziału Kobiecego KW PZPR w Białymstoku w latach 1945-1953, [w:] Kobiety a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XX-XXI wieku, red. Elwira Joanna Kryńska, Agnieszka Szarkowska, Urszula Wróblewska, Białystok: Trans Humana 2012, ISBN 978-83-61209-69-0.
 • Zwolski Marcin, Więzienie w Białymstoku w latach 1944-1956, Białystok: IPN 2011, ISBN 978-83-62357-48-2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2780b226-d8cf-4c27-9950-304078e25b33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.