PL EN


2014 | 2(926) | 153-168
Article title

Zróżnicowanie roszczeń pracownika w przypadku wystąpienia mobbingu i molestowania w stosunku pracy

Title variants
EN
Differentiating Employee Claims in Cases of Mobbing and Harassment at Work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono pojęcia i zakres mobbingu oraz molestowania w środowisku pracy. Zwrócono uwagę na trudności w rozróżnieniu powyższych zjawisk na gruncie kodeksu pracy, które wynikają z zawarcia w przepisach je regulujących pojęć o charakterze nieostrym. Rozróżnienie tych zjawisk ma duże znaczenie z uwagi na odmienne sankcje wobec pracodawcy. W przypadku mobbingu pracownik może dochodzić odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy z tego powodu, a także zadośćuczynienia za wywołanie rozstroju zdrowia. W przypadku molestowania przysługuje mu jedynie odszkodowanie, którego przesłanką nie jest rozwiązanie umowy o pracę.
EN
The article presents the idea and scope of mobbing and harassment in the sphere of work. It discusses the difficulties in differentiating these concepts on the basis of the labour code, which result from these terms being unclearly written into the regulatory provisions. Distinguishing these notions is essential given the different sanctions burdening employers. In the case of mobbing, the employee can claim damages resulting from having his or her employment terminated, as well as compensation for damage to his or her health. In the case of harassment, the employee is entitled only to compensation, but the termination of employment is not among the reasons for this.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, monika.szaraniec@uek.krakow.pl
References
 • Bogatko K. [2009], Poradnik antydyskryminacyjny. Mobbing a dyskryminacja, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa.
 • Cieślak W., Stelina J. [2003], Mobbing (prześladowanie) – próba definicji i wybrane zagadnienia prawne, „Palestra”, nr 9–10.
 • Cieślak W., Stelina J. [2004], Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 KP), „Państwo i Prawo”, z. 12.
 • Dorre-Nowak D. [2004], Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 11.
 • Gesdorf M., Rączka K., Skoczyński J. [2004], Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Gładoch M. [2006], Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.
 • Iwulski I., Sanetra W. [2003], Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Kędziora K., Śmiszek D. [2010], Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Prawo dla Firm, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kodeks cywilny [2002], red. K. Pietrzykowski, t. 1, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kodeks pracy. Komentarz [2004a], red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kodeks pracy. Komentarz [2004b], red. Z. Salwa, LexisNexis, Warszawa.
 • Kodeks pracy. Komentarz [2009], red. W. Musialski, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kodeks pracy. Komentarz [2011], red. L. Florek, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kodeks pracy. Komentarz 2012 [2012], red. K. Baran, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kodeks pracy. Komentarz LEX [2004], red. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Kucharska A. [2012], Mobbing. Informator dla pracownika, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa.
 • Lankamer A., Potocka-Szmoń P. [2006], Dyskryminacja w miejscu pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Prawo pracy 2012 [2012], red. K. Jaśkowski, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rogowski A. [2004], Jak walczyć z mobbingiem? – wyzwania dla pracodawcy, „Monitor Prawniczy”, nr 12.
 • Szewczyk H. [2002], Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą – nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6.
 • Szewczyk H. [2007], Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej [2003/2004], red. A. Świątkowski, Nakł. UJ, Kraków.
 • Akty normatywne:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”, Dz.U., nr 16, poz. 63, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. „Kodeks pracy”, Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 4, ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy „Kodeks pracy” oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 213, poz. 2081.
 • Orzecznictwo:
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 29 listopada 2000 r., I ACa 882/00, TPP 2002, nr 4, poz. 107.
 • Wyrok SN z dnia 20 czerwca 1999 r., II UKN 681/98, OSNP 2000, nr 16, poz. 626.
 • Wyrok SN z dnia 16 września 1999 r., I PKN 331/99, OSNAPiUS 2001, nr 9, poz. 314.
 • Wyrok SN z dnia 28 września 2001 r., III CKN 427/00, LEX, nr 52766.
 • Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2002 r., II CKN 953/00, LEX, nr 55098.
 • Wyrok SN z dnia 11 czerwca 2003 r., I PK 273/02, OSNP 2004, nr 16, poz. 279.
 • Wyrok SN z dnia 17 lutego 2004 r., I PK 386/03, OSNP 2005, nr 1, poz. 6.
 • Wyrok SN z dnia 17 września 2004 r., V CK 69/04, LEX, nr 197661.
 • Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2005 r., I PK 103/05, OSNAPiUS 2006, nr 21–22, poz. 321.
 • Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2006 r., II PK 180/06, OSNP 2008, nr 3–4, poz. 36.
 • Wyrok SN z dnia 9 czerwca 2006 r., III PK 30/06, OSNP 2007, nr 11–12, poz. 160.
 • Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 1 12/06, OSNP 2008, nr 1–2, poz. 12.
 • Wyrok SN z dnia 20 marca 2007 r., II PK 221/06, OSNP 2008, nr 9–10, poz. 122.
 • Wyrok SN z dnia 29 marca 2007 r., II PK 228/06, OSNP 2008, nr 9–10, poz. 126.
 • Wyrok SN z dnia 5 października 2007 r., II PK 31/07, PiZS 2008, nr 3.
 • Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2009 r., III PK 43/08, LEX, nr 577695.
 • Wyrok SN z dnia 2 października 2009 r., II PK 105/09, LEX, nr 571914.
 • Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK, 35/11, OSNP 2012, nr 19–20, poz. 238.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-278757cb-b920-4625-9e0d-f23fc9f3d81a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.