PL EN


2015 | 62 | 6: Teologia pastoralna | 97-122
Article title

Przygotowanie pastoralne seminarzystów do posługi charytatywnej

Authors
Title variants
Pastoral Preparation of the Seminarians to the Ministration of Charity
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the essential goals of pastoral formation of seminarians is their preparation to the animation of the ministration of charity in the conditions of the modern world. Unselfish love of neighbour is one of the basic aims of the Church, and fulfillment of the commandment of love of neighbour is a guarantee of the dynamic growth of the Christian communities. The ministration of charity, which – as the Vatican Council II underlines – is a right and duty of every disciple of Christ, arises from the God's commandment of love and consists in helping people to satisfy their existential, social and spiritual needs. Therefore, in pastoral formation of candidates to priesthood it should be taken into account that every priest becomes involved in the mission of Christ, an important part of which is unselfish love of neighbour. This article is a result of a reflection, which has its source not only in the teaching of the Church on formation in ministration of charity, but also in my own sociological survey conducted in 2008-2009 among 303 deacons from 37 seminaries in Poland. The article shows the current state of preparation of Polish seminarians to animation of pastoral activity, and also the ways to strengthen and improve their formation in ministration of charity.
PL
Jednym z istotnych celów formacji pastoralnej seminarzystów jest ich przygotowanie do animacji posługi charytatywnej w uwarunkowaniach współczesnego świata. Bezinteresowna miłość bliźniego jest jednym z podstawowych zadań Kościoła, a realizacja przykazania miłości jest gwarantem dynamiki rozwoju wspólnot chrześcijańskich. Posługa charytatywna, która – jak podkreśla Sobór Watykański II – jest prawem i obowiązkiem każdego ucznia Chrystusa, wynika z Bożego przykazania miłości i polega na pomocy ubogim w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb egzystencjalnych, psychicznych, społecznych i duchowych. Toteż w formacji pastoralnej kandydatów do święceń należy to uwzględnić, że każdy kapłan zostaje włączony w misję samego Chrystusa, której ważnym elementem jest bezinteresowna służba bliźnim. Źródłem refleksji, której rezultatem jest ten artykuł, jest nie tylko nauczanie Kościoła na temat formacji charytatywnej, lecz także własne badania socjologiczne przeprowadzone na przełomie 2008 i 2009 roku wśród 303 diakonów z 37 wyższych seminariów duchownych w Polsce. Artykuł pokazuje nie tylko, jaki jest stan przygotowania polskich seminarzystów do animacji działalności charytatywnej, lecz także w jaki sposób można wzmocnić i udoskonalić formację charytatywną kandydatów do święceń.
Contributors
References
 • Broński W.: Formacja homiletyczna alumnów w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Głód F.: Kapłan a miłosierdzie okazywane bliźnim. W: Psychologiczne i pastoralne aspekty kapłaństwa. Red. B.J. Soiński. Seria: „Edukacja, teologia i dialog” t. 5. Poznań: UAM Wydział Teologiczny 2008 s. 11-24.
 • Jaworski R.: Problemy metodyki nauczania w seminariach duchownych w perspektywie nowego Ratio Studiorum. „Ateneum Kapłańskie” 131:1998 nr 537-538 s.242-263.
 • Kamiński R.: Wprowadzenie do teologii pastoralnej. Lublin: RW KUL 1992.
 • Kamiński R.: Działalność zbawcza Kościoła w teorii i w praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Kiejkowski P.: Tajemnica człowieka w encyklikach Benedykta XVI. „Studia Gnesnensia” 22:2008 s. 111-132.
 • Kowalówka L.: Dobry Pasterz. Rozważania dla kapłanów. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1968.
 • Łużyński W.: Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Pastores dabo vobis. „Studia Gnesnensia” 21:2007 s. 271-283.
 • Makowski T.: Ewangelia miłosierdzia w pastoralnym programie nowej ewangelizacji Jana Pawła II. „Studia Gnesnensia” 22:2008 s. 97-111.
 • Pawlak Z.: Obraz współczesnego kapłana duszpasterza. „Ateneum Kapłańskie” 87:1976 nr 405 s. 184-188.
 • Przygoda W.: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin: Instytut Teologii Pastoralnej 1988.
 • Przygoda W.: Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
 • Przygoda W.: Kościół obdarowany miłością i wezwany do posługi miłości. „Ateneum Kapłańskie” 145:2005 z. 1 s. 28-42.
 • Ratzinger J.: O naturze kapłaństwa. „Pastores” 1998 nr 1 s. 27-38.
 • Warzeszak J.: Chrystocentryzm kapłaństwa służebnego w nauczaniu Jana Pawła II. „Ateneum Kapłańskie” 120:1993 nr 504 s. 266-278.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-279f6270-f889-4907-be48-b2fe7e2820db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.