PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 55-67
Article title

Kompetencje kanclerza kurii diecezjalnej dotyczące archiwum według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Authors
Title variants
EN
The duties of the chancellor of the diocesan curia regarding the archive according to the 1983 Code of the Canon Law
FR
Les compétences de chancelier de la curie diocésaine pour les archives selon le Code de Droit Canonique de 1983
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z wielu kompetencji kanclerza kurii diecezjalnej wskazaną w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. jest strzeżenie dokumentów w archiwum kurii. Obowiązek ten obejmuje zarówno troskę o same akta kurialne, aby były odpowiednio przechowywane, jak i troskę o samo archiwum, aby było miejscem odpowiednio przystosowanym do właściwego przechowywania dokumentów. Ponadto kanclerz kurii ma klucz do archiwum diecezjalnego, jednak bez zezwolenia biskupa lub moderatora kurii i kanclerza równocześnie nikomu nie wolno wchodzić do archiwum. Podobnie z archiwum nie wolno zabierać dokumentów, chyba że tylko na krótki czas i za zgodą biskupa albo moderatora kurii i kanclerza równocześnie. Jeśli chodzi o tajne archiwum kurialne, kanclerz powinien pilnować, aby były przestrzegane wszystkie procedury określone w prawie, jednak sam, bez specjalnego upoważnienia od kompetentnej władzy, nie może wchodzić do tajnego archiwum.
EN
The Code of Canon Law promulgated in 1983 indicates that one of many duties of the chancellor of the diocesan curia is to take care of the acts in the archive of the curia. This task embraces both taking care of the acts, that they would be properly safeguarded, and taking care of the archive itself, that it would be the suitable place to gather documents. Moreover, the chancellor keeps the key to the diocesan archive. However, no one is permitted to access the archive except with the permission either of the bishop or of both the moderator of the curia and the chancellor. Similarly, it is not allowed to remove documents from the archive except for a brief time only and with the consent either of the bishop or of both the moderator of the curia and the chancellor. Regarding the secret archive, the chancellor is to guard that all the procedures of the law are respected, however, the chancellor himself cannot enter the secret archive without the permission of the proper authority.
Contributors
author
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska , notariusz@kuria.pl
References
 • Arrieta, Juan I. 2011. „Komentarz do kan. 489.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 419. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Błaszczyk, Sylwia. 1999. „Instrukcje postępowania ze zbiorami bibliotecznymi przed katastrofą i po niej na podstawie doświadczeń bibliotek.” Notes Konserwatorski. Ratujemy nasze dziedzictwo 3:116-132.
 • Dębowska, Maria. 2006. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dudzikowski, Piotr. 2011. O profilaktyce i zabezpieczeniu materiałów archiwalnych, czyli elementarz, poradnik i przewodnik dla renowatorów, bibliotekarzy i archiwistów. Warszawa.
 • Jakubowski, Wojciech, i Marek Solarczyk. 2002. Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego: wybrane zagadnienia instytucjonalne. Warszawa: ASPRA-JR.
 • Kacprzyk, Wiesław, i Mirosław Sitarz. 2006. Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Krukowski, Józef. 2005. Komentarz do Kodeksu Prawa kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Cześć I. Wierni Chrześcijanie. Cześć II. Ustrój hierarchiczny Kościoła. Poznań: Pallottinum.
 • Masalski, Robert. 2012. „Przechowywanie, profilaktyka i zabezpieczenie materiałów kancelaryjnych i archiwalnych w parafii.” Prezbiterium 2:123-129.
 • Robótka, Halina. 2010. Opracowanie i opis archiwaliów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Różański, Mieczysław. 2014. „Statut Organizacyjny Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi.” Łódzkie Studia Teologiczne 23, nr 2:127-137.
 • Schletz, Alfons. 1981. „Archiwum parafialne.” Prezbiterium 9, nr 10:310-311.
 • Sitarz, Mirosław. 2001. „Zarządzanie Kościołem partykularnym w sytuacjach nadzwyczajnych.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 1:182-191.
 • Sitarz, Mirosław. 2005. Przeszkoda w działaniu i wakat stolicy biskupiej. W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Cześć I. Wierni Chrześcijanie. Cześć II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 272-294. Poznań: Pallottinum.
 • Strzelczyk, Alicja B. 1997. „Mikrobiologiczne zniszczenia zbiorów bibliotecznych. Przyczyny i objawy destrukcji.” Studia Bibliologiczne 10:81-92.
 • Szymański, Józef. 2002. Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tomczak, Andrzej, Halina Robótka, i Bohdan Ryszewski. 1989. Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-279fd0bf-cb75-4435-9cbc-f440dd831129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.