PL EN


2012 | 4 | 45-67
Article title

Rzecznik Praw Dziecka w służbie ochrony praw dziecka

Authors
Content
Title variants
EN
The Ombudsman for Children – in the service of protecting the rights of the child
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka (RPD), który, powołany ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, stoi na straży ochrony praw dziecka. Rozważania zostały podzielone na sześć podpunktów. W pierwszej kolejności zostanie omówiona geneza instytucji ochrony praw dziecka. Kolejny podpunkt będzie traktował o podstawach prawnych organizacji i funkcjonowania Rzecznika Praw Dziecka, a także o jego pozycji ustrojowej. Kolejne rozważania przybliżą czytelnikowi kompetencje Rzecznika Praw Dziecka. W tym rozdziale autorka pochyli się nad zakresem zadań RPD, trybem i różnymi formami jego działania gwarantującymi przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Następne rozważania dotyczyć będą współpracy Rzecznika Praw Dziecka z organami władzy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. W dalszej kolejności omówiona zostanie ochrona praw dziecka w działalności RPD, tj. prawo do życia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do nauki oraz prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem, na podstawie wybranych przykładów. Autorka przeanalizuje także, w kolejnym podpunkcie, uwagi Rzecznika Praw Dziecka o stanie przestrzegania praw dziecka w latach 2000–2010. Na zakończanie rozważań zostanie dokonane podsumowanie działalności na rzecz ochrony dzieci na przestrzeni 10 lat działalności Rzecznika oraz wyrażona ocena jego działań i skuteczności.
EN
This paper presents the institution of the Ombudsman for Children (Rzecznik Praw Dziecka (RPD), who, installed through the Act of Parliament, dated 6th February 2000, is on duty to safeguard the rights of the child. The study comprises seven chapters. Introductory we recapitulate the development of the institution of the protection of the rights of the child. The following chapter discusses the legal foundations of the organization and the exercise of the office as well as its legal status. Subsequently we define the Ombudsman‘s competences and reponsibilities. The author defines the range of his duties, the modalities of his activities that warrant the observance oft he right of the child in Poland. Consecutively we eludicate the cooperation between the RPD and organs of the public administration, nonstate organizations and other entities. Next we eximplify the observance oft he rights of the child within the following domains: the right for life and physical health, the right for being brought up in the family, the right for a decent social environment, the right for education and protection from the use of violence, cruelty, exploitation, demoralization, neglect and other forms of abuse on the evidence of actual cases from 2009/10. Consecutively, the auther analyzes the RPD’s comments on the effective observation of rights oft he child in the decade from 2000–2010. The final chapter summarizes the RPD’s activities on behalf of the children’s protection during the decade of the office, assesses his activities and efficiency.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02. 04. 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 • Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r. dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci (Dz. U. z 2004 r. nr 139, poz. 1474).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Lis-Staranowicz D., Incompatibilitas (niepołączalność) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze” 2002, nr 1.
 • Organy i korporacje ochrony prawa, [red.] S. Sagan, J. Ciechanowska, Warszawa 2010.
 • Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, [red.] D. Górecki, Warszawa 2009.
 • Polskie prawo konstytucyjne, [red.] W. Skrzydło, Lublin 2008.
 • Prawo konstytucyjne, [red.] Z. Witkowski, Toruń 2011.
 • Wystąpienie RPD do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 listopada 2011 r., www.brpd.gov.pl (20. 12. 2011).
 • Wystąpienie RPD do Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r., www.brpd.gov.pl (20. 12. 2011).
 • Wystąpienie RPD do Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2011 r., www.brpd.gov.pl (20. 12. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2000, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2001, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2002, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2003, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2004, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2005, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2006, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2007, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2008, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2009, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2010, www.brpd.gov.pl (29. 10. 2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27a0c9a8-912c-4d93-b77c-424c2519f373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.