PL EN


2016 | 14 | 378-390
Article title

Świat orientu w baśniach Bolesława Leśmiana. Wizja pisarza, odbiór czytelniczy i recepcja teatralna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest wizja świata orientu, zaprezentowana przez Bolesława Leśmiana w Klechdach sezamowych i w powieści Przygody Sindbada Żeglarza, a także recepcja czytelnicza i teatralna tych utworów. Cel autora opracowania stanowiły popularyzacja wizji pisarza w ujęciu problemowym i zbadanie jej odbioru. Przeanalizował utwory literackie Leśmiana, ich recenzje oraz inne związane z nimi materiały źródłowe. Poddał analizie szatę graficzną najważniejszych wydań obu książek. Przestudiował głosy, zarejestrowane na portalach czytelniczych, zwracając uwagę na ilość i treść wypowiedzi. Wiedzy o recepcji teatralnej dostarczyła analiza danych, wyszukanych na portalu e-teatr.pl, afiszów, plakatów i programów teatralnych, publikacji prasowych. Wyniki badań zsyntetyzowano w tekście publikacji. Z analizy materiału badawczego wynika, że baśnie Leśmiana dotąd cieszą się poczytnością wśród dzieci i dorosłych. Są wysoko oceniane przez czytelników. Adaptacje tych dzieł mają dużą popularność w teatrach. Odbiór Klechd sezamowych i Przygód Sindbada Żeglarza kształtuje otwartość na różnorodność kulturową u osób czytających książki i odwiedzających teatry
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii
References
 • Baluch A., Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Warszawa 1987.
 • Czabanowska – Wróbel A., Baśń jako światopogląd. Baśń i baśniowość w twórczości Leśmiana, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 4, s. 29 – 62.
 • Czabanowska – Wróbel A., Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.
 • I.T. [I. Teresińska], Leśmian Bolesław 1878 – 1937, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 2 I – Me, Warszawa 2001, s. 337 – 341.
 • Jędrychowska M., Baśń pełna „-izmów” (proza Bolesława Leśmiana w liceum), [w:] M. Jędrychowska, Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturalno – literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1996, s. 144 – 156.
 • K.K., [K. Kuliczkowska], Leśmian Bolesław, właśc. B. Lesman ur. 12 I 1878 (lub 22 I 1877) w Warszawie, zm. 5 XI 1937 w Warszawie, [w:] Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Pisarze. Książki. Serie. Ilustratorzy. Nagrody. Przegląd bibliograficzny, red. K. Kuliczkowska, B. Tylicka, Warszawa 1984, s. 212.
 • Karpowicz T., Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975.
 • Leszczyński G., Francuskie inspiracje baśni Leśmiana, „Guliwer” 1993, nr 2, s. 49 – 53.
 • Leszczyński G., Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.
 • [Lewicki T.], Wstęp, [w:] Księga tysiąca i jednej nocy. Wybrane opowieści, wybór i przekład filologiczny W. Kubiak, literacka wersja przekładu i przekład wierszy J. Ficowskiego, wstęp i przypisy T. Lewickiego, Wrocław, Warszawa – Kraków 1966, s. III – XLVII.
 • Manek A., Odbiorca w Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana, „Studia o Sztuce dla Dziecka”, z. 6: 1991, s. 47 - 55.
 • MZS [M. Ziółkowska – Sobecka], Leśmian [właśc. Lesman], [w:] S. Frycie, M. Ziółkowska – Sobecka, W. Bojda, Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, Piotrków Trybunalski 2007, s. 390 - 391.
 • Nyczek T., Bolesław Leśmian, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976.
 • Ostasz M., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945 – 1989 w świetle krytyki, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (1945 – 1989), t. 3, red. K. Heska – Kwaśniewicz, K. Tałuć, Katowice 2013, s. 166 - 189.
 • Ożóg – Winiarska Z., IBBY. Nagrody za twórczość dla dzieci i młodzieży, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), t. 2, red. K. Heska – Kwaśniewicz, Katowice 2009, s. 72 - 98.
 • Rudnicka J., „Tysiąc nocy i jedna” w twórczości pisarzy polskich, [w:] Wschód w literaturze polskiej, red. J. Reychman, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 5 - 31.
 • Sienkiewicz J., Ludowość i literackość w „Klechdach sezamowych” B. Leśmiana, „Literatura Ludowa” 1999, nr 3, s. 3 – 16.
 • Sosnowski J., Sindbad zintegrowany (Bolesław Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza), [w:] Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995, s. 29 – 36.
 • Staniów B., Przekłady literatur obcych w latach 1945 – 1989, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (1945 – 1989), t. 3, red. K. Heska – Kwaśniewicz, K. Tałuć, Katowice 2013, s. 149 - 165.
 • Trznadel J., Od wydawcy, [w:] B. Leśmian, Baśnie i inne utwory prozą, Warszawa 2012, s. 889 - 891.
 • Trznadel J., Twórczość Leśmiana (Próba przekroju), Warszawa 1964.
 • Tylicka B., Bohaterowie naszych książek. Przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży, Łódź 1999.
 • Wróblewska V., Klechdy sezamowe Bolesława Leśmiana jako cykl baśniowy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno – Społeczne. Filologia Polska”, t. LII: 1999, z. 334, s. 79 – 101.
 • Zimand R., Preliminaria do klechd Leśmiana, [w:] Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971, s. 369 – 394.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/3493
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27a2582a-2c1b-44ee-82c1-7598bc4d923c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.