PL EN


2020 | vol. 64, nr 3 | 175-186
Article title

Factors determining pro-ecological behaviour and attitudes of clients of co-operative banks in Malopolskie Province

Content
Title variants
PL
Czynniki determinujące proekologiczne zachowania i postawy klientów banków spółdzielczych w województwie małopolskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of this paper is to provide the description of pro-ecological behaviour and attitudes of clients of cooperative banks as well as to identify selected factors determining those. The main source of data for analysis and conclusions was provided by primary information. The research tool took the form of a survey questionnaire. The purposive sampling was used (310 respondents). Statistical analysis included total statistical indicators and the logistic regression model. Based on the performed studies, it can be stated that in the consumers’ opinion banks established on cooperative principles engage in matters related to environmental protection more than commercial banks. Gender and average monthly per capita income within the consumer’s household were the factors determining the pro-ecological behaviour and attitudes of clients of cooperative banks.
PL
Celem głównym pracy jest charakterystyka proekologicznych zachowań i postaw klientów banków spółdzielczych oraz identyfikacja czynników warunkujących i różnicujących te zachowania. Głównym źródłem danych były informacje pierwotne pochodne z badań własnych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono w 2020 r. Zastosowano dobór celowy. Próba badawcza wynosiła 310 osób. Do realizacji celu pracy wykorzystano również źródła wtórne. Analiza statystyczna badanego materiału obejmowała sumaryczne mierniki statystyczne oraz model regresji logistycznej. W opinii konsumentów banki zorganizowane na zasadach spółdzielczych bardziej angażują się w sprawy ochrony środowiska niż banki komercyjne. Klienci banków spółdzielczych identyfikują najczęściej dwa rodzaje aktywności tych instytucji na rzecz ochrony środowiska: prowadzenie ekogospodarki oraz obecność w ofercie produktów proekologicznych. Proekologiczne zachowania i postawy klientów banków determinowały płeć i przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym konsumenta.
References
 • Borys, G. (2000). Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 • Dumitraşcu, M,., Feleaga, M., and Feleaga, N. (2014). Green banking in Romania. Ann. Univ. Oradea Econ. Sci. Ser., (23), 617-624.
 • Dziawgo, L. (1998). Bank a ochrona środowiska. Wykorzystanie banków w gromadzeniu kapitałów w celu finansowania ochrony środowiska. Bank i Kredyt, (3), 4-10.
 • Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: PWE.
 • Giagnocavo, S., Gerez, S., and Sforzi, J. (2012). Cooperative banks strategies for social-economic problem solving: supporting social enterprise and local development. Ann. Public Coop. Econ., 83(3), 281-315.
 • Inglehart, R. (2000). Globalization and postmodern values. Washington Quarterly, (23), 215-228.
 • Kacprzak-Choińska, A. (2007). Konsument ponowoczesny. Nowe trendy w zachowaniach nabywczych i ich konsekwencje dla marketingu. Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW, (2), 1-20.
 • Kalinowska, A., Szkop, Z., and Wiśniewski, R. (2016). A comparative study of environmental awareness among students pursuing Bachelor’s studies in selected academic fields at the University of Warsaw, Poland. Environmental & Socio-Economic Studies, 4(2), 17-25.
 • Kędzior, Z., and Karcz, K. (2001). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mańkowska-Wróbel, L. (2014). Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Handel Wewnętrzny, 1(354), 141-150.
 • Murawski, T. (2016). Corporate Social Responsibility in the Japanese banking sector. Copernic. J. Financ. Account, 5(2), 149-161.
 • Pająk, K. (2019). 6 najważniejszych trendów konsumenckich w 2019: jak wpływają na nasze decyzje zakupowe? Retrieved from https://semahead.pl/blog/trendy-konsumenckie.html
 • Principles for Responsible Banking. (2019). Retrieved from https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
 • Rostkowski, D. (2019). Świadomość ekologiczna polskich konsumentów. Retrieved from https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/warto-wiedziec/raporty/swiadomosc-ekologiczna-polskich-konsumentow
 • Smyczek, S. (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Stanisz, A. (2016). Modele regresji logistycznej. Zastosowania w medycynie, naukach przyrodniczych i społecznych. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.
 • Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. (2019). Retrieved from https://www.gov.pl/web/klimat/swiadomosc-i-zachowania-ekologiczne-polakow
 • Yapici, G., Ögenler, O., Öner, A., Koçaş, F., and Şaşmaz, T. (2017). Assessment of environmental attitudes and risk perceptions among university students in Mersin. Turkey. Hindawi Journal of Environmental and Public Health. Retrieved from https://doi.org/10.1155/2017/5650926
 • Zabawa, J. (2019). Bankowość ekologiczna w społecznej odpowiedzialności biznesu. Rola, uwarunkowania i mierniki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Zabawa, J., and Kozyra, C. (2020). Eco-banking in relation to financial performance of the sector – the evidence from Poland. Sustainability, (12), 2162, 1-23. doi:10.3390/su12062162
 • Zalejski, J., and Faszczewska, K. (2012). Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych. Economy and Management, (3), 92-104.
 • Zelazny, C., Chua, P., and Aldrich, C. (2000). New ways of thinking about environmentalism: elaborating on gender differences in environmentalism. Journal of Social Issues, 56(3), 443-457.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27a317f7-2098-4ff6-881b-3a4a9e803870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.