PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 168-180
Article title

Model wdrażania strategii – wnioski z badań empirycznych liderów biznesu

Content
Title variants
EN
Strategy Implementation Model - Conclusions from Empirical Research on Business Leaders
RU
Модель внедрения стратегии – выводы из эмпирических исследований лидеров бизнеса
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano model wdrażania strategii, który powstał w wyniku przeprowadzenia badań empirycznych na grupie 200 polskich przedsiębiorstw. Grupę respondentów stanowili liderzy biznesu, którzy skutecznie wdrażają strategię rozwoju. Przeprowadzone badania potwierdzają, że nawet w wybitnych firmach z każdym elementem modelu powiązane są praktyczne problemy, których efektem są bariery wdrożeniowe i luka aplikacyjna strategii. Badania zrealizowano w ramach projektu pt. Wdrażanie strategii organizacji - model, uwarunkowania i implikacje finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (decyzja numer DEC-2011/03/B/HS4/04247).
EN
The main purpose of the article is to present the strategy implementation model. The model is a result of empirical research based on a group of 200 Polish companies that are industry leaders and that can be considered as effective in the process of the strategy implementation. Empirical studies confirm that even outstanding companies suffer from practical problems related to elements of the presented model, which results in barriers and implementation gap of the strategy. The research was carried out within the project “The implementation of the strategy in the organisation - model, determinants and implications” funded by the National Science Centre (Decision number DEC-2011/03/B/HS4/04247).
RU
В статье представили модель внедрения стратегии, возникшую в результате проведения эмпирических исследований на группе 200 польских предприятий. Группу респондентов представляли лидеры бизнеса, которые успешно внедряют стратегию развития. Проведенные исследования подтверждают, что даже в лучших фирмах с каждым элементом модели связаны практические проблемы, эффектом которых являются барьеры внедрения и аппликативная брешь стратегии. Исследование провели в рамках проекта Внедрение стратегии организации - модель, обусловленности и импликации, финансируемо- го за счет средств Национального центра науки (решение № DEC-2011/03/B/HS4/04247).
Year
Pages
168-180
Physical description
Contributors
References
 • Abraham S., Leavy B. (2007), After 15 editions: the authors of strategic management textbook reflect, An interview with A.A. Thompson, A.J. Strickland and J.E. Gamble, “Strategy & Leadership”, Vol. 35, No. 4.
 • Balanced Scorecard Statistics (2017), http://www.valuecreationgroup.com/balanced_scorecard_statistics. htm [dostęp: 20.01.2017].
 • Carlopio J., Harvey M. (2012), The Development of a Social Psychological Model of Strategy Implementation, “International Journal of Management”, Vol. 29, No. 3, part 1.
 • Desroches D., Hatch T., Lawson R. (2014), Are 90% of Organizations Still Failing to Execute on Strategy?, “Journal of Corporate Accounting & Finance”, Vol. 25, Iss. 3.
 • Gendron M. (1997), Using the Balanced Scoreeard, “Harvard Management Update: A Newsletter from Harvard Business School”, Vol. 2, No. 10.
 • Hrebiniak L.G. (2005), Making strategy work. Leading effective execution and change, Pearson Education, Upper Saddle River.
 • Ignacy J. (2014), Wybrane problemy formułowania i realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 366.
 • Ignacy J. (2015) Znaczenie błędów koncepcyjnych dla wdrożenia strategii, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 • Ignacy J., Wołczek P. (2014), Forma strategii, (w:) Kaleta A.( red. ), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D P. (2005), The Office of Strategy Management, “Harvard Business Review”.
 • Kotler Ph., Caslione J.A. (2010), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, New Media, Warszawa.
 • Speculand R. (2006), The great big strategy challenge, “Strategic Direction”, Vol. 22, Iss. 3.
 • Wołczek P. (2012) Wdrażanie strategii jednym z najsłabszych ogniw zarządzania strategicznego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy”, nr 116, SGH, Warszawa.
 • Wołczek P. (2014), Strategy Formalization in the Practice of Polish Companies, “Universal Journal of Management, Horizon Research Publishing (HRPUB)”, Vol. 2, No. 1.
 • Wołczek P. (2014a), Pięć kluczowych problemów wdrażania strategii w świetle wyników badań empirycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 366,
 • Wołczek P. (2015), Wdrażanie strategii newralgicznym etapem zarządzania strategicznego, (w:) Moszkowicz K. (red.), Wdrażanie strategii w polskich przedsiębiorstwach. Model, uwarunkowania, implikacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wołczek P. (2015a), Rozwiązania usprawniające proces wdrażania strategii w przedsiębiorstwach - wyniki badań, „Marketing i Rynek”, nr 9 (CD).
 • Zook Ch., Allen J., (2001), Profit from the Core - Growth Strategy in an Era of Turbulence, Harvard Business School Press.
 • Strategic Execution Framework (2017), http://ipslearning.us/content/strategic-execution-framework [dostęp: 02.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27a3c804-4df3-4358-b7ba-817b47d7da6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.