PL EN


2019 | vol. 63, nr 12 | 207-219
Article title

Barriers for local sustainable development in Polish communes: insights from the Lubelskie Voivodeship

Authors
Content
Title variants
PL
Bariery dla lokalnego rozwoju zrównoważonego w polskich gminach: spostrzeżenia z województwa lubelskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the study is the identification of the limitations which may concern local sustainable development and resulting from the previous scale and directions of activities taken by local self-governments in the scope of protection and use of natural resources. By the example of the group of 49 mayors from the Lubelskie Voivodeship it has been found that the engagement of local authorities in activities contributing to an environment-friendly development in their communes was rather limited. In many cases, there is no reliable identification of existing natural potential and the local authorities are not ready to allocate the funds for various objectives associated with environment protection. The number of officials with the education enabling them to make the right decisions is usually very limited. Another problem is the still recognizable tendency to issue environmental decisions without a previous assessment of the investment impact on the environment.
PL
Celem pracy jest identyfikacja ograniczeń jakie mogą dotyczyć rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym, a wynikających z dotychczasowej skali i kierunków działań podejmowanych przez samorządy lokalne w obszarze ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych. Na przykładzie grupy 49 wójtów z województwa lubelskiego stwierdzono, że władze gminne angażowały się w niewielkim stopniu w działania służące przyjaznemu środowisku rozwojowi podległych sobie obszarów. W wielu przypadkach nie zadbano o rzetelne rozpoznanie występującego potencjału przyrodniczego, samorządy w niewielkim stopniu są również skłonne do kierowania środków na różne cele związane z ochroną przyrody. W urzędach pracuje zazwyczaj bardzo ograniczona liczba osób z wykształceniem odpowiednim dla podejmowania odpowiednich decyzji. Problemem jest wciąż dająca się zaobserwować tendencja do wydawania decyzji środowiskowych bez przeprowadzenia uprzedniej oceny oddziaływania
References
 • Bołtromiuk A., Zagórski M., 2011, Natura 2000 – dobro publiczne, problem prywatny, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 • Falleth E.I., Hovik S., 2009, Local government and nature conservation in Norway: Decentralisation as a strategy in environmental policy, Local Environment, vol. 14, no. 3, pp. 221-231.
 • Gorzym-Wilkowski W., 2016, Plan ochrony jako plan zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych przyrodniczo, Barometr Regionalny, tom 14, nr 2, pp. 117-126.
 • Guzal-Dec D., 2016, Commune self-government in sustainable development of environmentally valuable areas, Economic and Regional Studies, vol. 9, no. 3, pp. 77-93.
 • Harris J., 2000, Basic Principles of Sustainable Development, Tufts University, Medford.
 • Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A., 2005, What is sustainable development? Goals, Indicators, Values, and Practice, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, vol. 47, no. 3, pp. 8-21.
 • Koreleski K., 2009, Problematyka ochrony i kształtowania środowiska w dokumentach służących realizacji zrównoważonego rozwoju gmin, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, no. 4, pp. 31-42.
 • Kozłowski S., 1994, Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa.
 • Kozłowski S., Wojciechowski K., 2006, Aktualne problemy wdrażania europejskiej sieci ekologicznej
 • Natura 2000 w Polsce, [in:] T.J. Chmielewski (ed.), Zarządzanie zasobami przyrody na obszarach
 • Natura 2000 w Polsce, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 • Mazur, E., 2011, Environmental Enforcement in Decentralised Governance Systems: Toward a Nationwide Level Playing Field, OECD Environment Working Papers, no. 34, OECD Publishing.
 • Mickiewicz B., Gotkiewicz W., 2010, Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, no. 45, pp. 145-152.
 • Najwyższa Izba Kontroli, 2018, Lokalne formy ochrony przyrody. Informacje o wynikach kontroli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,17223,vp,19790.pdf (12.03.2019).
 • OECD, 2002, Sustainable Development Strategies: A Resource Book, Paris and United Nations Development Programme, New York.
 • Prus B., 2012, Sytuacja planistyczna w Polsce – studium porównawcze, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, no. 2/II, pp. 123-135.
 • Swedish Environmental Protection Agency, 2012, The role of governance for improved environmental outcomes, Stockholm, Sweden.
 • Szramka M., Zębek E., 2013, Ograniczenia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, Studia Prawnoustrojowe, no. 22, pp. 195-206.
 • Tarchalska E., 2008, Planowanie przestrzenne w gminach na obszarach Natura 2000, na przykładzie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Ostoja Nadbużańska”, Człowiek i Środowisko, no. 32 (1-2), pp. 43-61.
 • The Act of 3rd October 2008 on Access to Information on the Environment and Its Protection, Participation of Society in the Environment Protection and on Environmental Impact Assessments (Journal of Laws of 2018 Item 2081).
 • Wasiuta A., 2015, Ekonomiczne instrumenty polityki ekologicznej w kontekście zarządzania środowiskowego, [in:] T. Noch, J. Saczuk (eds.), Współdziałanie systemu zarządzania i inżynierii produkcji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk, pp. 223-246.
 • Wild River S., 2006, The role of local government in environmental and heritage management, article prepared for the 2006 Australia State of the Environment Committee, Department of Environment and Heritage, Canberra, http://www.deh.gov.au/soe/2006/integrative/local-government/index.html (12.05.2019).
 • Witkowski J., 2018, Local taxation as an instrument supporting the behaviours contributing to nature conservation in light of the applicable Polish laws and on the basis of studies results, Proceedings of SOCIOINT 2018 – 5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, Dubai, pp. 27-33.
 • Zielińska A., 2014, Rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach chronionych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, no. 37/3, pp. 157-166.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27a42d29-93f2-475b-bf4b-48143ec9790a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.