PL EN


2015 | 18 | 2 | 241-260
Article title

O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce - podsumowanie dyskusji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On the system of continuing education in psychological assessment in Poland: A discussion summary
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi podsumowanie dyskusji dotyczącej ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy psychologicznej, do której zaproszeniem był tekst Filipiak i współautorów, opublikowany na łamach Roczników Psychologicznych (18(2015), nr 2, s. 157-169). W artykule omawiane są kwestie dotyczące definiowania diagnozy jako usługi vs kompetencji, umiejscowienia formalnych regulacji w zakresie kształcenia na poziomie polskim vs europejskim, treści nauczania oraz organizacji kształcenia w szerszym kontekście roli zawodowej psychologa, a także problem kształcenia w diagnostyce nie tylko psychologów. Autorzy, opisując własne stanowisko wobec omawianych wątków, formułują postulaty dotyczące: (1) systemowych rozwiązań w zakresie kształcenia ustawicznego w obszarze diagnozy psychologicznej, (2) potrzeby rozwijania badań weryfikujących użyteczność określonych form nauczania kompetencji diagnostycznych oraz (3) konieczności promowania kultury współpracy między psychologami praktykami a akademikami.
EN
The paper summarizes the discussion on continuing education in psychological assessment to which the lead article by Filipiak et al., published in Roczniki Psychologiczne (18(2015), No 2, 171-183 pp.), was an invitation. The issues discussed concern the definition of assessment as a service vs. competency, the placement of formal regulations on education at the Polish vs. European level, the contents of education, and the organization of education in the broader context of the psychologist's professional role, as well as the problem of education in assessment, not only for psychologists. Presenting their stance on the issues discussed, the authors formulate recommendations concerning: (a) systemic solutions for continuing education in psychological assessment, (b) the need to pursue research verifying the usefulness of particular forms of teaching assessment competencies, and (c) the need for promoting the culture of cooperation between practicing and academic psychologists.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
241-260
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
  • Instytut Podstaw Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, mfilipiak@swps.edu.pl
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27acb99d-97dd-42d2-adc3-2b99b760453f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.