PL EN


2014 | 2(11) | 97-129
Article title

Terapia zajęciowa w rehabilitacji. Stan praktyki i edukacji w Republice Czeskiej

Content
Title variants
EN
Occupational Therapy in Rehabilitation the State of Practice and Education in the Czech Republic
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Terapia zajęciowa skupia się głownie na diagnostyce funkcjonalnej, odnoszącej się do aktywności życia codziennego (activities of daily life – ADL) i w związku z tym proponuje interwencje terapii zajęciowej, w tym stosowanie urządzeń wspomagających oraz ocenę pomieszczeń mieszkalnych z propozycjami urządzeń ułatwiających. Kolejnym celem terapii zajęciowej jest skoncentrowanie się na funkcjonalnych możliwościach kończyn gornych, zwłaszcza funkcjach ręki, co jest związane z funkcjami poznawczymi. Terapeuci zajęciowi przeprowadzają poznawcze szkolenie behawioralne pod nadzorem psychologa klinicznego, skupiając się rownież na rehabilitacji przedzawodowej w celu osiągnięcia optymalnej jakości życia osoby niepełnosprawnej. Według statystyk opublikowanych przez COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries, Rada Terapii Zajęciowej Krajow Europejskich, 2013 r.) w 26. krajach europejskich i poza Unią Europejską dostępnych jest w sumie 290 programow studiow w zakresie terapii zajęciowej, zatwierdzonych przez Światową Federację Terapeutow Zajęciowych (World Federation of Occupational Therapists, WFOT) i innych 93 nie zatwierdzonych przez WFOT. Większość szkoł znajduje się w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ponieważ w poszczegolnych krajach europejskich istnieją rożne systemy szkolnictwa to programy szkoleniowe rownież w niektorych aspektach się rożnią. Programy studiow oferowane są przez instytucje szkolnictwa wyższego, uniwersytety, szkoły politechniczne i zawodowe. W Republice Czeskiej terapeuci zajęciowi kształcą się w trybie trzyletnich studiow licencjackich, a program studiow magisterskich dostępny będzie we wrześniu 2014 r. Studia licencjackie są dostępne w Czechach od 1992 r. Aktualnie cztery uczelnie w Czechach oferują edukację w zakresie nauk o zdrowiu ze stopniem licencjata z terapii zajęciowej. Dziedzinę tę można studiować na Uniwersytecie Karola w Pradze, na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Czech Zachodnich w Pilznie, na I Wydziale Lekarskim Medycyny na Uniwersytecie w Ostrawie i na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Jana Evangelisty Purkyniego w Usti nad Łabą. Programy te obejmują naukę w pełnym wymiarze godzin w większości uniwersytetow a na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyniego w Usti nad Łabą jest rownież możliwość kształcenia na odległość (e-learning).
EN
Occupational therapy is a healthcare field that focuses mainly on functional diagnostics regarding the activities of daily life (ADL), and, to this end, proposes occupational therapy interventions, including the prescription of assistive devices and the evaluation of living spaces with proposals for facilitation devices. Another objective of occupational therapy is a focus on the functional abilities of the upper extremities, especially the function of the hand, which is linked to cognitive functions. Occupational therapists perform cognitive behavioural training under the supervision of a clinical psychologist, and they also focus on prevocational rehabilitation in order to achieve the optimal quality of life for a person with a disability. According to statistics published by COTEC (Council of Occupational Therapists for the European Countries, 2013), a total of 290 study programs approved by the World Federation of Occupational Therapists (WFOT) and another 93 not approved by WFOT are available in the field of occupational therapy in 26 European countries and outside the European Union. Most schools are located in Germany and Great Britain. Since the individual European countries use different school systems, these study programmes also differ in some aspects. The study programmes are offered at higher education institutions, universities, polytechnic schools and professional colleges. In the Czech Republic, occupational therapists get their education in the three-year bachelor’s programme, and a new master’s degree program will be offered in September 2014. The bachelor’s study has been available in the Czech Republic since 1992. At present, a total of four universities in the Czech Republic offer education for healthcare specialization with a bachelor’s degree course in occupational therapy. This field can be studied at the First Faculty of Medicine at Charles University in Prague, the Faculty of Health Studies at the University of West Bohemia in Plzeň, the Faculty of Medicine at the University of Ostrava and the Faculty of Health Studies at the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. The programmes involve full-time study at most of the schools, while at the Faculty of Health Studies at the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem it is also available as a distance-learning programme.
Year
Issue
Pages
97-129
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
  • Uniwersytet Karola w Pradze
  • Uniwersytet Karola
  • Uniwersytet Karola
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27ba7505-9f91-4bca-9dfd-ffbc8c24b91b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.