PL EN


2017 | 1 | 8-55
Article title

Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst poświęcony jest zarządzaniu w turystyce kulturowej. Rozważania osadzone są w kontekście jego celów, różnorodności atrakcji, typów podejmowanych aktywności oraz sposobów organizacji. Artykuł prezentuje uwarunkowania zewnętrzne i sytuacyjne oraz wstępnie zarysowuje obszar działalności zarządczej w zakresie turystyki kulturowej. Autor zestawia i systematyzuje najważniejsze publikacje zawierające analizy cząstkowe. Podstawowe funkcje zarządzania zostają opisane w kontekście zróżnicowania form aktywności turystyczno-kulturowych, podmiotów zaangażowanych w tworzeniu jej oferty oraz rodzajów realizowanych programów, co umożliwia wyróżnienie zagadnień o kluczowym znaczeniu dla tej dziedziny i uzasadnia zastosowanie wybranych podejść i koncepcji. Szerzej opisane zostają strategie zarządzania, odpowiadające zamierzeniom i potrzebom zarządzających najczęściej występujących w Polsce rodzajów atrakcji, systemów eksploatacji oraz typowych obszarów docelowych turystyki kulturowej.
Year
Issue
1
Pages
8-55
Physical description
Dates
published
2017-01-15
Contributors
 • KulTour.pl Poznań
References
 • Adamus-Matuszyńska A., 2012, Analiza partnerstwa w sektorze publicznym według modelu SNA, [w:] G. Bełz, Ł. Wawrzynek (red.), Teoria sieci w rozwiązywaniu problemów zarządzania, UE Wrocław, Wrocław, s. 29-44
 • Altkorn J., 2002, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa
 • Alvarez M. Yüksel A., Go F., 2016, Heritage Tourism Destination. Preservation, Communication and Development, Cabi, Wallingford UK
 • Ashworth, G., 1994, From history to heritage – from heritage to identity: in search of concepts and models, [w:] G. Ashworth, P. Larkham (red.) Building a New Heritage, Routledge, Londyn, s. 13-30
 • Ashworth, G., Tunbridge, J. E., 1990, The Tourist-Historic City. Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City, Belhaven, Londyn
 • Bednarczyk M., Wszendybył-Skulska E. (red.), 2013, Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka, CEDEWU, Warszawa
 • Borzyszkowski J., 2011, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CEDEWU, Warszawa
 • Bourne D. J., 2012, Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem siatki repertuaru, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 527-539
 • Bugdol M., Jedynak P., 2012, Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, Helion, Gliwice
 • Conley Ch., 2007, Peak: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow, Jossey-Bass, San Francisco,
 • Christou E., 2006, Heritage and Cultural Tourism: a Marketing-Focused Approach [w:] D.
 • Leslie, H. Sigala (red.), International Cultural Tourism. Management, implications and cases, Routledge, s. 4-15
 • Czernek K., 2012, Uwarunkowania współpracy na rzecz turystyki w regionie, Proksenia, Kraków
 • Dębski M., 2009, Marka regionu turystycznego jako źródło przewagi konkurencyjnej destynacji turystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 50, s. 269-279
 • Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B., 2010, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK, Warszawa
 • Drucker P.F., 1999, Zarządzanie XXI wieku – Wyzwania, MT Biznes, Warszawa
 • Dwyer L., Wickens E., 2013, Event Tourism and Cultural Tourism, Routledge, Oxon
 • Dziadowiec J., 2016, Imprezy folklorystyczne jako forma folkturystyki/etnoturystyki oraz forma organizacji i zarządzania dziedzictwem niematerialnym. Perspektywa folkorganizatorów i folkturystów, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 91-115
 • Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, UJ, Kraków
 • Gaweł Ł., 2006, Zabytkowe świątynie drewniane – model zarządzania na przykładzie kościoła Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, „Zarządzanie w kulturze” t. 7., s. 55-59
 • Getz D., 1997, Event management and event tourism, Cognizant Corporation, Nowy Jork
 • Glinka B., P. Hensel, 2012, Struktury i projektowanie organizacji, [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 267-284
 • Gołuchowski J. Spyra Z. (red.), 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, CeDeWu, Warszawa
 • Gountas S.C. , 2008, Zarządzanie w sferze organizacji imprez turystycznych, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE Warszawa, s. 74-93
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. II, PWN, Warszawa, 2013
 • Hagoort G., 1996, Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania w kulturze, Wyd. UJ, Kraków
 • Hausmann A., 2001, Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking, Transcript, Bielefeld
 • Heinze T., 2002, Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus. Ein Leitfaden für Museumsmanager, Woehler, Wiesbaden
 • Hewison R., 1987, The Heritage Industry: Britain in a climate of decline, Methuen, Londyn
 • Hochleitner J., (red.), 2016, Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, Wyd. MZ, Malbork
 • McKercher B., DuCros H., 2012, Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, Londyn, Nowy Jork
 • Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonism to synergism „IDŌ Movement for Culture”, vol. 8, s. 165–173
 • International Cultural Tourism Charter. Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999, Adopted by ICOMOS at the 12th General Assembly in Mexico, ICOMOS,
 • Kachniewska M., 2006, Tourism Quality Management, WSHiFM, Warszawa
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja zarządzanie, PWE, Warszawa
 • Kaczmarek J., Paluch M., 2015, Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna – wstęp do dyskusji, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 54-76
 • Kędziora A., 2013, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, „Problemy zarządzania”, vol. 11, nr 4, s. 101-112
 • Kostera M., Śliwa M., 2012, Zarządzanie XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2009, Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne [w:] A Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem, ale jak, ROTWŁ, Łódź, s. 33-46
 • Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa
 • Kowalczyk A., Kowalczyk M., Kulczyk S., 2010, Zagospodarowania obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa, s. 56-77
 • Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2010, Turystyka Religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 765), Szczecin
 • Kroplewski Z., Panasiuk A. (red.), 2011, Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, WN Uniwersytetu Szczecińskiego (t. 647), Szczecin
 • Kruczek Z., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i Turystyka – wspólnie zyskać, WSTiH, Łódź, s. 335-360
 • Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków
 • Kurtyka M., Roth G., 2008, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Jak połączyć ludzi, wizję i organizację w służbie strategii, CeDeWu, Warszawa
 • Mazurek G., 2012, Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Pol-text, Warszawa
 • McCormick R., 2014, Marketing Cultural and Heritage Tourism: A World of Opportunity, Left Coast Press, Walnut Creek, US
 • McLean F., 1997, Marketing the Museum, Routledge, Londyn-Nowy Jork
 • McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge, Londyn i Nowy Jork
 • Milarczyk A., 2012, Fenomen przedsiębiorczości społecznej, [w:] Glinka B., Kostera M. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 238-250
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Potencjał, fenomen, perspektywy, KulTour.pl, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010b, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 35-61
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013a, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013b, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013c, Eventy kulturalne Wielkopolski jako część potencjału turystyki kulturowej regionu, „Turystyka Kulturowa”, nr 12, s. 6-24
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2013d, Finansowanie zarządzania polskimi szlakami kulturowymi. W poszukiwaniu optymalnego modelu, „Ekonomiczne Problemy Turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1 (21), s. 31-50
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014a, Funkcjonowanie polskich pomników historii w ramach szlaków turystyczno-kulturowych na przykładzie Szlaku Piastowskiego, [w:] J. Wyleżałek (red.), Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, t. I, WSTiJO, Warszawa, tom I, s. 235-269
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014b, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia, Kraków
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Przyroda w turystyce kulturowej. Programy, oferty, zagospodarowanie walorów i obszarów, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 6-46
 • Morisi M. i in., 2012, Guida al Progetto Toscana Resort Castelfalfi. Sintesi del Piano di Fattibilità presentato da TUI, Sociolab, Montaione
 • Munsters W., 2008, Culture and tourism: from antagonism to synergism, “IDŌ – Movement for Culture”, nr 8, s. 165–173
 • Müllenmeister, H.M., 1997, Qualitätsmanagement in Tourismusunternehmen [w:] W. Pompl, M. G. Lieb (red.), Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg, s. 207-223
 • Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. AE, Kraków
 • Nierenberg B., 2013, Zarządzanie mediami: geneza, istota, koncepcje badawcze, „Problemy zarządzania”, vol. 11, nr 4, s. 149-159
 • Nowacki M, 2012a, Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających, AWF Poznań
 • Nowacki M., 2012b, Dziedzictwo i turystyka: relacje i ewolucja koncepcji [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Turystyka i kultura: wspólne korzenie, ROTWŁ Łódź, s. 35-50
 • Panasiuk A., 2010, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, [w:] Z. Kroplewski, A., Panasiuk (red.), Turystyka religijna, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, (t. 765), s. 366-377
 • Pawlicz A., 2008, Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Difin, Warszawa
 • Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 5-18
 • Pine J., Gilmore J., 1999, The experience economy. Work Is Theatre and Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston
 • Pender L., Sharpley R. (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa
 • Plata-Alf D., 2014, „Organizacje bez ścian” – proces wirtualizacji przedsiębiorstw branży turystycznej, „Ekonomiczne problemy turystyki”, nr 2 (26), s. 67-80.
 • Pompl W., Lieb M. G. (red.), 1997, Qualitätsmanagement im Tourismus, Oldenbourg
 • Purchla J., (red.), 2011, Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 • Richards G., Munsters W. (red.), 2010, Cultural Tourism Research Methods, CABI, Wallingford
 • Ryan Ch., 2008, Marketing obszarów turystycznych a nowe technologie, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, s. 299-312
 • Szczepanowski A., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Difin, Warszawa
 • Stabryła A., 2011, Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mifles.pl, Kraków
 • Staszewska J., 2009, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa
 • Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenburg, Muenchen-Wien
 • Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK
 • Tubielewicz A., 2013, Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf (30.06.2015).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity z 3 września 2012), Dz.U. z 2012, poz. 987
 • Weishäupl G., 2000, Stadfeste – Am Beispiel des Münchner Oktoberfestes, [w:] A. Dreyer (red.), Kulturtourismus, Oldenbourg, Monachium/Wiedeń, s. 287-297
 • Wyrzykowska B., 2013, Kulturowe determinanty zarządzania talentami, „Problemy zarządzania”, vol. 11, nr 4, s. 113-133
 • Zmyślony P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, AE, Poznań
 • Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Kraków
 • Żminda T., 2013, Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze [w:] Ł. Sułkowski (red.) Zarządzanie organizacjami sieciowymi, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, s. 99-108
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-27baca0c-ea34-412b-974f-371bfac4cd13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.